GTB-İRİS SİSTEMİ HAKKINDA 2016/4 TEBLİĞ - KAPSAM DIŞI BAŞVURUSU GÜMRÜĞE YAPILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü 2016/4 sayılı Genelgesi (2016/25 sayılı Tebliğ kapsamında, Kapsam dışı beyan edilen ürünlerin başvuruları ile ilgili değişiklik)

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü

Sayı :28229819-590

Konu :2016/2 Sayılı Genelgede Değişiklik
Yapılmasına Dair Genelge

29.12.2016

GENELGE

(2016/ 4)

İlgi: 02.05.2016 tarihli ve 2016/2 sayılı Genelge.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/25) kapsamında bulunan tüketici ürünlerinin ithalatında; insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden yapılacak uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 2/5/2016 tarihli ve 2016/2 sayılı Genelgenin “Kapsam Dışı” başlıklı dördüncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, 13/6/2016 tarihli ve 2016/3 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine yapılır.

(2) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatı, gümrük beyannamesinde başvuru konusu eşyanın kapsam dışı olduğu beyan edilerek yapılır.

(3) Kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, GTB-İRİS’e başvuru yapılır.”

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar

Dağıtım:
Merkez ve taşra teşkilatı