Gümrük müşavirliği mesleği nedir? Gümrük müşaviri kimdir?-Soru cevap

Gümrük Müşavliği nedir :

Gümrük müşavirliği Türk Ticaret kanunu ve Gümrük kanununa göre Gümrük Müşaviri yetki belgelsi almış kişiler tarafından kurulan ve Dış ticaret şirketlerine Gümrük müşaviri( Gümrük komisyoncusu) aracılığı ile olan 4458 sayılı Gümrük kanunu 226 madesi kapsamında dolaylı temsilci sıfatı ile  İthalat,İhracat,Transit,antrepo ,dahilde işleme,Hariçte işleme, gibi bilumum gümrük konularında verilecek olan hizmetlerin bütünüdür.

 

Tüzel kişilik olarak kurulan Gümrük müşavirlerinin kurucuları mutlak suretle Gümrük müşaviri olmak zorundadır. Bu şekilde kurulan Gümrük müşavirliği şirketlerine ayrıca Gümrük müşaviri yardımcıları ortak olabilirler , ancak tek başlarına tüm sermaye sahibi olamazlar.

Gümrük müşavirliği şirketlerine Gümrük müşavirliği ve Gümrük müşavirliği izin belgesi olmayan kişiler ortak olamazlar ve Dışarıdan atama yoluyla imza yetkilisi olamazlar. 

Gümrük müşavirliği mesleği ilk olarak 4458 sayılı gümrük kanunu yayınlanana kadar 1909 yılından 1999 yılına kadar çıkan GÜMRÜK KOMİSYONCUSU kanunları adı altında çıkarılmıştır.

Gümrük müşavirliği tarihçesi için tıklayınız .

 

Gümrüklerde iş takibinin ne şekilde yapılacağı ve Gümrük müşavirliği şirketlerinin bu konuda yapması gerekenler Gümrük kanunu üçüncü bölümde 225ve 226 maddelerde belirtilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri

 

MADDE 225- l. Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin faaliyetler, 5 inci madde hükümleri çerçevesinde, sahipleri ile bunların adına hareket edenler tarafından doğrudan temsil yoluyla veya gümrük müşavirleri tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilir ve sonuçlandırılır. Gerçek kişinin doğrudan temsil yoluyla iş takibi, geçerli vekaletnameye istinaden ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın ve özel kullanıma mahsus taşıt araçlarının gümrük işlemleri ile ilgili olarak mümkündür. Posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen ya da gönderilen, miktarı ve değeri Cumhurbaşkanınca(Değişiklik: KHK/700 - M126) belirlenecek eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında, posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabilir.

 

2. Devlet, belediye, il özel idareleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin amir ve memurları, özel hukuk tüzel kişilerinin kendilerini temsile yetkili personeli, tüm gümrük işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edebilirler. Özel hukuk tüzel kişilerinin doğrudan temsil yoluyla gümrük idarelerinde iş takibi yapacak personeli için 227 nci maddenin birinci fıkrasının (g) ve (h) dışındaki bentlerinde sayılan şartlar aranır.

Kara, deniz ve havayolu işletmeleri ile nakliyeci kuruluş temsilcileri, taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edebilirler.

Doğrudan veya dolaylı temsilcilerin bu Kanunda öngörülen faaliyetlerini yapmalarına engel hastalığının bulunmaması gerekir. Tereddüt edilmesi halinde, Müsteşarlık tarafından tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarından sağlık raporu talep edilebilir.

MADDE 226- 1. Gümrük müşavirleri her türlü gümrük işlemini takip ederek sonuçlandırabilirler.

2. Gümrük müşavir yardımcıları bir gümrük müşavirinin yanında çalışır ve onun adına gümrük idarelerinde iş takip edebilirler. Gümrük müşavir yardımcılarının gümrüklerde iş takibine ilişkin sınırlandırmalar yapmaya Gümrük Müsteşarlığı yetkilidir.

3. Stajyerler, gümrük idarelerinde iş takibi yapamaz.

4. Gümrük müşavir yardımcılarının ve stajyerlerin fiil ve hareketlerinden doğacak mali sorumluluk, yanında çalıştıkları gümrük müşavirine aittir.

Gümrük müşavirliği şirketi kurmak için Gümrük müşaviri olma şartı aranıyor , o zaman Gümrük müşaviri kimdir ,Gümrük müşaviri nasıl olunur , Gümrük müşaviri olma şartları nelerdir aşağıda belirtelim.

 

Gümrük Müşaviri kimdir,Nasıl olunur :

 

 

       Gümrük müşaviri 04.11.1999 tarihli ve 23866 sayılı resmi gazete yayınlanan 4458 sayılı Gümrük kanunun 5 maddesine göre "DOLAYLI TEMSİL" yetkisi ile dış ticaret şirketleri/erbabları adına Gümrüklerde gerçekleştirilen işlemlerin yapılması olarak tanımlanır.

        Dış ticaret ve buna ilişkin işlemler yürürlükte bulunan güncel mevzuat ve düzenlemelere göre ikmal edilmesi gerektiğinden ,Gümrük müşaviri ve gümrük müşavirliği sektöründe hizmet veren kişiler sürekli kendilerini yenilemeleri elzemdir. Bu bağlamda dinamik bir meslek olan Gümrük müşavirliği mesleği , teknolojininde gelişmesi ile ivme kazanarak daha da büyümeye ve sektörde isdihdam edilen kişi sayısı da artmaya devam etmektedir. 

Gümrük müşaviri nasıl olunur, şartları nelerdir aşağıda detaylı soru cevap şeklinde bulabilirsiniz.

Soru: Gümrük müşavir ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavlarına girebilmek için hangi koşullara sahip olmak gerekmektedir?
Cevap: Gümrük müşavir yardımcılığı sınavına giriş koşulları Gümrük Kanunun 227/1. Maddesinde düzenlenmiştir.
 l. Gümrük müşavir yardımcısı olabilecek kişilerin aşağıda belirtilen koşullara sahip olmaları gerekir.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis ya da kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı  iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı  suçlar ile resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunmamak,
e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak,
f) i) Hukuk, iktisat, maliye, işletme,  muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilgiler ve endüstri mühendisliği dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya  denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak,
ii) Diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olduktan sonra (i) alt bendinde  belirtilen bilim dallarından lisans üstü seviyede diploma almış olmak ya da ön lisans eğitimi veren gümrük, dış ticaret ve Avrupa Topluluğu konularında uzmanlık programı olan meslek yüksek okullarından mezun olmak,
g) Staj amacıyla bir gümrük müşavirinin yanında 1 yıl çalışmış olmak,

Gümrük müşavirliği sınavına giriş koşulları Kanunun 228/1. Maddesinde düzenlenmiştir.

Kanunun 228. Maddesine göre gümrük müşavirliği sınavına gireceklerin Kanunun 227/1 maddesinin f-ii alt bendi hariç olmak üzere aynı fıkradaki diğer koşulları sınavın açıldığı yıl başı itibariyle taşımak ve iki yıl süre ile bir gümrük müşavirinin yanında gümrük müşavir yardımcılığı yapması Gerekmektedir.

 
Soru: Gümrük müşavir ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavlarına girebilmek için hangi bölümlerden mezun olmak gerekir?
Cevap: Gümrük müşavirliği sınavına girebilmek için Gümrük Kanununun 227/f-i bendinde yer alan okullar ile eğitim süresi ve ders içerikleri itibariyle söz konusu madde de yer alan dallarda eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan mezun olmaları, gümrük müşavir yardımcılığı sınavına girebilmek için anılan Kanunun 227/f bendinde yer alan okullar ile eğitim süresi ve ders içerikleri itibariyle 227/f-i bendinde yer alan  yer alan dallarda lisans düzeyinde eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan  mezun olmak ve diğer koşulları da sağlamaları halinde gümrük müşavir yardımcılığı sınavına girebilmektedirler.
 
Soru: Gümrük müşavir ve gümrük müşavir yardımcılığı çalışma ve staj süreleri nasıl hesaplanır?
Cevap: Bir ve iki yıllık staj ve çalışma sürelerin hesaplanmasında SGK'dan alınmış hizmet dökümlerinde yer alan süreler dikkate alınır.

Farklı yerlerde çalışılan sürelerin tamamı hesaplamaya dahil edilir. Aynı anda iki farklı müşavir yanında yapılan çalışmalardan sadece biri hesaplamaya ilave edilir.

 
Soru: Sınava gireceklerin koşulları ne zaman sağlaması gerekir?
Cevap: Kanunun geçici 6. maddesine göre sınava girecekler koşulları sınavın açıldığı yıl başı itibariyle sağlaması gerekmektedir.

Örneğin 2013 yılında müşavirlik sınavına girecek adayların 01.01.20013 tarihinden önce okullarından mezun olmaları ve iki yıllık çalışma süresini tamamlamaları gerekmektedir.

 
Soru: Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgesini hak edenlerin hangi belgeler ile gümrük müşavirleri derneklerine  başvurması gerekmektedir?
Cevap: Sınavla Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgesini hak edenlerin aşağıdaki belgelerle birlikte ilgili derneğe müracaat etmesi gerekmektedir.

-Nüfus cüzdanı sureti,
-Cumhuriyet savcılığından resmi kuruma verilmek üzere alınacak adli sicil belgesi,
-2 adet vesikalık renkli resim,
-T.C. kimlik numarası içerir nüfus cüzdanı fotokopisi,
-Vergi dairesine gümrük müşavirleri için 
2019 yılında yılı için 3.806,40 TL’lik, gümrük müşavir yardımcıları için 1.901,40 TL’lik harcın yatırıldığına dair makbuz aslı.
(Harç miktarları her yıl yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliğine göre belirlenmektedir.)

Bakanlığımızdan emekli olanların söz konusu belgelere ilaveten Bakanlığımızın uygunluk yazısını da eklemeleri gerekmektedir.

 
Soru: Gümrük Müşavir ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarına lisans düzeyinde eğitim veren Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları girebilir mi?
Cevap: Uluslararası İlişkiler bölümü  eğitim süresi ve ders içerikleri itibariyle 4458 Sayılı Gümrük Kanunu 227. maddesi (f) bendi kapsamında yer alan dallarda eğitim veren fakülte ve yüksekokullar kapsamında değerlendirildiğinden bahsi geçen bölüm mezunlarının sınava girmeleri mümkün bulunmaktadır.
 
Soru: Gümrük müşavirliği firmaları farklı işler yapabilirler mi?
Cevap: 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile Gümrük Yönetmeliğinde gümrük müşavirliği firmalarının gümrük işlemleri dışında başka bir faaiyette buunmasına engel teşkil edecek bir düzenleme bulunmamaktadır.
 
Soru:Kullanıcı şifreleri ile ilgili sorunlar için nereye başvurulması gerekmektedir?
Cevap: Gümrük müşavirlerinin kullanıcı kodlarına ilişkin başvurular ilgili Gümrük Müdürlüğü ve Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, Genel Müdürlüğümüz ve Bilgi İşlem Dairesi koordinasyonunda sonuçlandırılmaktadır.

 
Soru: Gümrük müşavirliği şirketlerine gümrük müşavir yardımcıları da ortak olabilir mi?
Cevap: Gümrük müşavirliği şirketlerine gümrük müşavir yardımcıları da ortak olabilmektedir. Ancak, şirketin en az bir ortağının gümrük müşaviri olması zorunludur.
 
Soru: Kimler Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (YGM)  olabilir?
Cevap: YGM olmak için öncelikle gümrük müşavirliği izin belgesine sahip olmak gerekir. Anılan izin belgesine; 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 228 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile geçici 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası ya da anılan Kanunun 228 inci maddesinin birinci fıkrası ile geçici 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası uyarınca hak sahibi olup en az yedi yıl süre ile sahip olan gümrük müşavirleri şayet son 5 yıl içinde Kanunun Geçici 6 ıncı maddesi uyarınca geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası almamışlarsa Bakanlığımıza (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilendirilmek üzere talepte bulunabilirler.
 
Soru: YGM başvuru dosyasında hangi belgeler olmalı?
Cevap: YGM olarak Bakanlığımıza yetkilendirilmek üzere başvuran gümrük müşavirlerinin hazırlayacağı dosyada; dilekçeleri ile birlikte Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri) ekinde yer alan Başvuru Formu, Taahhütname, Vekalet Bildirgesi ile Adli Sicil Belgesi, 2 adet fotoğraf, dolaylı temsil suretiyle faaliyet gösteren firmadan ayrıldığına ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi ve son olarak YGM’lik faaliyetini tüzel kişilik bünyesinde yürütecek ise firmaya ortak olduğuna ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi örneği bulunmalıdır.
 
Soru: Başvuru nereye yapılır ve işlem ne kadar sürede sonlandırılır?
Cevap: Gümrük müşavirleri YGM olarak yetkilendirilmek üzere Bakanlığımıza (Gümrükler Genel Müdürlüğü) başvururlar. Dilekçe ve ekleri Bakanlığımızca gümrük müşavirinin işlem dosyası ile birlikte incelenmekte uygun görüldüğü takdirde anılan gümrük müşaviri YGM olarak yetkilendirilmekte ve gerekli sistemsel tanıtımlar yapılmaktadır. Tüm bu işlemlerin tebliğimize göre 60 gün içinde sonlandırılması gerekmektedir.

 
Soru: Gümrük müşaviri veya gümrük müşavir yardımcısı izin belgesini hak edenlerin nereye ve ne kadar harç yatırması gerekmektedir?
Cevap: 2019 yılı için geçerli olmak üzere gümrük müşavirleri için 3.806,40 TL, gümrük müşavir yardımcıları için 1.901,40 TL harcın vergi dairesine yatırılması gerekmektedir. Harç miktarları her yıl yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliğine göre belirlenmektedir.
 
 
 

Gümrük kanununa göre Gümrük müşavirinin Gümrük idarelerinde yapacağı iş ve işlemler ile Gümrük müşaviri olmak için gerekli şartların belirtildiği 3. bölümün tamamı aşağıdadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri

 

MADDE 225- l. Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin faaliyetler, 5 inci madde hükümleri çerçevesinde, sahipleri ile bunların adına hareket edenler tarafından doğrudan temsil yoluyla veya gümrük müşavirleri tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilir ve sonuçlandırılır. Gerçek kişinin doğrudan temsil yoluyla iş takibi, geçerli vekaletnameye istinaden ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın ve özel kullanıma mahsus taşıt araçlarının gümrük işlemleri ile ilgili olarak mümkündür. Posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen ya da gönderilen, miktarı ve değeri Cumhurbaşkanınca(Değişiklik: KHK/700 - M126) belirlenecek eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında, posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabilir.

 

2. Devlet, belediye, il özel idareleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin amir ve memurları, özel hukuk tüzel kişilerinin kendilerini temsile yetkili personeli, tüm gümrük işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edebilirler. Özel hukuk tüzel kişilerinin doğrudan temsil yoluyla gümrük idarelerinde iş takibi yapacak personeli için 227 nci maddenin birinci fıkrasının (g) ve (h) dışındaki bentlerinde sayılan şartlar aranır.

Kara, deniz ve havayolu işletmeleri ile nakliyeci kuruluş temsilcileri, taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edebilirler.

Doğrudan veya dolaylı temsilcilerin bu Kanunda öngörülen faaliyetlerini yapmalarına engel hastalığının bulunmaması gerekir. Tereddüt edilmesi halinde, Müsteşarlık tarafından tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarından sağlık raporu talep edilebilir.

MADDE 226- 1. Gümrük müşavirleri her türlü gümrük işlemini takip ederek sonuçlandırabilirler.

2. Gümrük müşavir yardımcıları bir gümrük müşavirinin yanında çalışır ve onun adına gümrük idarelerinde iş takip edebilirler. Gümrük müşavir yardımcılarının gümrüklerde iş takibine ilişkin sınırlandırmalar yapmaya Gümrük Müsteşarlığı yetkilidir.

3. Stajyerler, gümrük idarelerinde iş takibi yapamaz.

4. Gümrük müşavir yardımcılarının ve stajyerlerin fiil ve hareketlerinden doğacak mali sorumluluk, yanında çalıştıkları gümrük müşavirine aittir.

 

MADDE 227- l. Gümrük müşavir yardımcısı olabilecek kişilerin aşağıda belirtilen koşullara sahip olmaları gerekir.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis ya da kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı suçlar ile resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamı suçlar ile örgütlü suçlardan hüküm giymemiş olmak,

e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak,

f) i) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilgiler ve endüstri mühendisliği dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak,

ii) Diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olduktan sonra (i) alt bendinde belirtilen bilim dallarından lisans üstü seviyede diploma almış olmak ya da ön lisans eğitimi veren gümrük, dış ticaret ve Avrupa Topluluğu konularında uzmanlık programı olan meslek yüksek okullarından mezun olmak,

g) Staj amacıyla bir gümrük müşavirinin yanında bir yıl çalışmış olmak,

h) Yapılan gümrük mevzuatı ve gümrüğe ilişkin iktisadi, ticari ve mali konuları kapsayan sınavda başarılı olmak,

2. a) Gümrük idaresinde en az 15 yıl çalışıp da görevlerinden istifa ederek veya emekli olarak ayrılan memurlardan 1 inci fıkradaki koşulları taşıyanlar, staj koşulu aranmaksızın gümrük müşavir yardımcısı sınavına girebilirler.

b) Gümrük idaresinde en az 15 yıl çalışıp da bunun 3 yılını gümrük muayene memuru, gümrük başmemuru ve gümrük müdür yardımcısı görevlerinde geçirenlerden, görevlerinden istifa eden veya emekliye ayrılan ve 1 inci fıkradaki koşulları taşıyanlar sınav ve staj koşulu aranmaksızın gümrük müşavir yardımcısı olabilirler.

3. Yukarıda belirtilen koşulları yerine getirenlere gerekli müracaat belgelerinin tamamlanmasından itibaren 60 gün içinde Gümrük Müsteşarlığı tarafından Gümrük Müşavir Yardımcılığı İzin Belgesi verilir. Gümrük müşavir yardımcıları ancak bu izin belgesini aldıktan sonra mesleki faaliyette bulunabilirler.

MADDE 228- 1. 227 nci maddenin 1 inci fıkrasının (f) bendinin (ii) alt bendi hariç olmak üzere, aynı fıkrada belirtilen koşulları taşıyan ve 2 yıl süre ile gümrük müşavir yardımcılığı yaparak, gümrük mevzuatı ve gümrüğe ilişkin iktisadi, ticari ve mali konuları kapsayan sınavda başarılı olan kişiler, gümrük müşavirliği yapmaya hak kazanır.

 

2. a) Gümrük idaresinde 10 yıl çalışmış olup, bunun 3 yılını şube müdürü, gümrük müdürü, gümrük muhafaza müdürü, gümrük başmüdür yardımcısı ve gümrük muhafaza başmüdür yardımcısı görevlerinde geçirenlerden, görevlerinden istifa eden veya emekliye ayrılanlar 227 nci maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen koşulları taşımaları halinde, staj koşuluna tabi tutulmaksızın gümrük müşavirliği sınavına girebilirler. Bu kişilere, talep halinde sınav ve staj koşulu aranmaksızın Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgesi verilir.

b) Gümrük idaresinde gümrük başmüdürü, gümrük muhafaza başmüdürü, gümrük uzmanı, kontrolör, gümrük müfettişi, daire başkanı ve daha üst görevlerde en az 10 yıl çalışmış olanlardan, görevlerinden istifa eden veya emekliye ayrılanlar, 227 nci maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen koşulları taşımaları halinde, sınav ve staj koşuluna bağlı olmaksızın gümrük müşaviri olmaya hak kazanırlar.

3. 1 inci ve 2 nci fıkralarda belirtilen koşulları yerine getirenlere, gerekli müracaat belgelerinin tamamlanmasından itibaren 60 gün içinde Müsteşarlıkça Gümrük Müşavirliği İzin Belgesi verilir. Gümrük müşavirleri ancak bu izin belgesini aldıktan sonra mesleki faaliyette bulunabilirler

MADDE 229- 1. Gümrük müşavirleri tebligat adreslerinde kullanılacak çalışma yerlerini, bu yerin bağlı bulunduğu Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne yazı ile bildirirler.

2. Gümrük müşavirliğinin bir özel hukuk tüzel kişiliği oluşturularak yürütülmesi halinde, gümrük müşavirlerinin kuracağı tüzel kişiliklere gümrük müşavir yardımcıları da ortak olabilirler. Ancak, gümrük müşaviri ve gümrük müşavir yardımcısı birden fazla tüzel kişiliğe ortak olamaz. Gümrük müşavirliğinin bir tüzel kişilik olması halinde, gümrük beyannamesi veya beyanname kabul edilen diğer belgeler üzerine imzasını atmış olanların vergi kaybına neden olan durumu bildiği veya bilmesi gerektiği hallerde, bunlar gümrük idaresine karşı bağlı bulundukları tüzel kişilikle birlikte müteselsilen sorumlu olurlar. Bu hallerde, ilgili gümrük müşavirinin kişisel cezai sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, işlemi yapan kişi ile birlikte tüzel kişilik de gümrük idaresince alınan vergiler ve verilen para cezaları yönünden müteselsilen sorumludur.

 

MADDE 230- Gümrük müşavirleri, kanunlara göre tutmaya mecbur oldukları ticari veya kanuni defterlerini, vekaletname ve sözleşmelerini; işlerine dair yazdıkları ve aldıkları mektup, faks, telgraf ve benzeri belgeler ile düzenledikleri fatura, makbuz ve masraflarına ilişkin belgelerin asıllarını ve örneklerini özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla 5 yıl muhafaza etmeye; bunları gümrük müfettişi, gümrük müfettiş yardımcısı, kontrolör, stajyer kontrolör ve yetkili gümrük amir ve memurlarına göstermeye; bunların incelenmesine, denetlenmesine izin vermeye ve gerektiğinde yazılı istek üzerine bunları yukarıda belirtilen görevlilere ibraz etmeye mecburdurlar.

 

Ayrıca Gümrük müşavirliği olabilmek için Gümrük müşaviri adaylarının eğitim durumuna açıklık getirmek amacıyla aşağıdaki tasarruflu yazı yayınlanmıştır. Gümrük müşaviri olabilmek için en az lisans düzeyinde mezun olunabilecek okullara ilişkin liste aşağıda ayrıntılı olarak bildirilmiştir.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.03.2011 tarihli ve 07266 sayılı tasarruflu yazısı (Gümrük Kanunun 227/1-f maddesi/Eğitim Durumu)

 İlgili olarak bakınız:

  • Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.03.2013 tarihli 1676 sayılı tasarruflu yazı 
  • (Gümrük Müşavir yardımcısı olabilmek için kabul edilecek okul bölümleri hk.)

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı: B.02.1.GÜM.0.06.19.00-161.02.03.04-950

 

Konu: Gümrük Kanunu 227/1-f maddesi/Eğitim Durumu.

 

22.03.2011 / 07266

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 227/1-f maddesi ile ilgili olarak Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine dağıtımlı;

- 14.02.2011 tarih ve 3882 sayılı yazımız ile; ön lisans eğitimi veren programlar bakımından öğrenim süresi ile ders sayıları ve

içerikleri itibariyle daha üst eğitim düzeyinde olması nedeniyle, söz konusu programlara ilişkin lisans eğitimi veren bölümlerin

de anılan madde hükmü kapsamında değerlendirilmesi,

- 15.03.2011 tarih ve 6685 sayılı yazımız ile; lisans düzeyinde eğitim veren ve ekteki listede isimleri belirtilen bölümlerin,

eğitim süresi ve ders içerikleri itibariyle söz konusu madde hükmünde yer alan dallarda eğitim veren fakülte ve yüksekokullar

kapsamında değerlendirilmesi,

Yönünde talimat verilmiştir.

Bilgi ve gereği ile söz konusu hususların Derneğinizce uygun görülen ilan vasıtaları aracılığı ile ilgililere duyurulmasını rica ederim.

Halit HANOĞLU

Müsteşar a.

Genel Müdür Yardımcısı

Ek :

1 Liste (1 Sayfa)

Dağıtım:

Gümrük Müşavirleri Dernekleri

LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM VEREN VE 4458 SAYILI KANUNUN 227/1-f BENDİ (i) ALT BENDİ KAPSAMINDA

DEĞERLENDİRİLECEK BÖLÜMLERE İLİŞKİN LİSTE

- Uluslararası İlişkiler

- Siyaset Bilimi

- Ekonometri

- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

- Uluslar arası Ticaret ve İş İdaresi

- Küresel ve Uluslar arası İlişkiler

- Uluslar arası Finans

-Ekonomi ve Finans

- Uluslar arası Ticaret ve İşletmecilik

- Muhasebe ve Finans Yönetimi

- Avrupa Birliği İlişkileri

- İşletme Enformatiği

- Bankacılık ve Finans

- Muhasebe ve Denetim

- Lojistik Yönetimi

- Uluslar arası İlişkiler ve Avrupa Birliği

- Uluslar arası Ticaret ve Finansman

- Uluslar arası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

- Uluslar arası İşletme Yönetimi

- Bankacılık ve Sigortacılık

- Uluslar arası İşletme

- Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler

- Uluslar arası Ticaret

- Uluslar arası Ticaret Yönetimi

- Uluslar arası Lojistik

- Uluslar arası Lojistik Yönetimi

- Uluslar arası Lojistik ve Taşımacılık

- Ulaştırma ve Lojistik

- Endüstri Mühendisliği

- İşletme Mühendisliği

 

 

TG GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

GÜMRÜK MÜŞAVİRİ