Gümrükleme işlemleri -KOSOVA MENŞELİ EŞYALARDA TERCİHLİ MENŞE TESPİTİ KALDIRILDI

Türkiye tarafından tek taraflı olarak kosova menşeli bazı eşyaların gümrükleme süreçlerinde tanınan tercihli menşe tespiti hakkında ki yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılmadan önce kosova menşeli ve kosovadan gelen ürünlerin Gümrükleme sürecinde EUR1 veya FATURA BEYANI ile yürürlükteki vergi oranlarında istinaden belirli ölçülerde vergi indirimi ve muafiyeti sağlanmaktaydı. karar tarihinden itibaren Kosova menşeli ürünlerde herhangi bir indirim ve muafiyet sağlanmayacaktır.

Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespiti Hakkındaki
15/6/2015 Tarihli ve 2015/7748 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, 1/9/2019 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 1549) (18.09.2019 t. 30892 s. R.G.)

 

Karar Sayısı: 1549

Türkiye tarafından tek taraflı olarak tanınan tercihli rejim uygulamalarından yararlanacak eşyanın menşeinin tespiti hakkındaki 15/6/2015 tarihli ve 2015/7748 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, 1/9/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmasına, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 22 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

17 Eylül 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KARAR AŞAĞIDADIR.

Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar - 2015/7748 (Kosova Menşeli) (10.07.2015 t. 29412 s. R.G.)

Lütfen Dikkat!... Bu Karar, Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespiti Hakkındaki 15/6/2015 Tarihli ve 2015/7748 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, 1/9/2019 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1549) (18.09.2019 t. 30892 s. R.G.) ile yürürlüken kaldırılmıştır. (Mevzuat.Net)

İlgili olarak bakınız:

  • Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 09.09.2019 tarihli ve 47459377 sayılı yazısı (Türkiye-Kosova STA)
  • Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 149) (23.05.2018 t. 30429 s. R.G.)
  • Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) (Menşe İspat Belgeleri ve A.TR Dolaşım Belgelerinin elektronik ortamda kaydedilmesi ve sorgulanması işlemlerine ilişkin usul ve esaslar)

Karar Sayısı : 2015/7748

Ekli “Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 15/5/2015 tarihli ve 7855771 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 22 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.


TÜRKİYE TARAFINDAN TEK TARAFLI OLARAK TANINAN TERCİHLİ REJİM UYGULAMALARINDAN YARARLANACAK EŞYANIN MENŞEİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 22 nci maddesinin (b) bendi uyarınca, Türkiye tarafından belirli ülkelere tek taraflı olarak tanınan tercihli rejimden yararlanacak eşyanın menşeinin tespitine dair usul ve esasların düzenlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Karar, Türkiye tarafından tek taraflı olarak tercihli rejim tanınan Kosova menşeli eşyanın Türkiye'ye ithalinde uygulanır.

Dayanak ve Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 3- (1) Bu Karar;

a) 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi ile 4458 sayılı Kanunun 22 nci maddesine dayanılarak,

b) Avrupa Birliği Gümrük Kodunu oluşturan (AET) 2913/92 sayılı Konsey Tüzüğünün uygulama hükümlerini içeren (AET) 2454/93 sayılı Komisyon Yönetmeliğini değiştiren 18 Kasım 2010 tarihli ve (AB) 1063/2010 sayılı Komisyon Yönetmeliği dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Kararda geçen;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Eşya: Hem girdi hem de ürünü,

c) Fabrika çıkış fiyatı: Ürün için, nihai işçilik veya işlemin gerçekleştirilmesini üstlenen imalatçıya fabrika çıkışı itibarıyla ödenen fiyatı (Kullanılan bütün girdilerin kıymetinin ve eşyanın üretimiyle ilgili diğer tüm maliyetlerin dahil edilmiş olduğu bu fiyattan, elde edilmiş ürünün ihracı halinde geri ödenmiş veya ödenecek olan her tür yurtiçi vergi çıkartılır. Ödenen gerçek fiyatın, ürünün imalatıyla ilgili olarak faydalanan ülkede gerçekleşen tüm maliyetleri yansıtmaması halinde fabrika çıkış fiyatı, tüm bu maliyetlerin toplam tutarından, elde edilmiş ürünün ihracı halinde geri ödenmiş veya ödenecek olan her tür yurtiçi verginin çıkartılması suretiyle elde edilir.).

ç) Fasıllar, pozisyonlar ve alt pozisyonlar: Bu Kararda "Armonize Sistem" veya "AS" olarak geçen, Gümrük İşbirliği Konseyinin 26 Haziran 2004 tarihli tavsiye kararı uyarınca gerçekleştirilen değişiklikler de dahil Armonize Mal Tanım ve Kodlama Sistemini oluşturan nomanklatürde kullanılan fasıllar, pozisyonlar ve alt pozisyonları (dörtlü ya da altılı tarife pozisyonları),

d) Girdi: Ürünün imalatında kullanılan herhangi bir madde, hammadde, parça, aksam ve benzerlerini,

e) Girdilerin kıymeti: Kullanılan menşeli olmayan girdilerin ithalatı esnasındaki gümrük kıymeti veya bunun bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde, Türkiye veya tercihli rejim tanınan ülkede girdiler için ödendiği tespit edilebilen ilk fiyatı,

f) Gümrük kıymeti: GATT'ın VII. maddesinin uygulanmasına ilişkin 1994 tarihli Anlaşmaya (DTÖ Gümrük Kıymeti Anlaşması) göre tespit edilen kıymeti,

g) İmalat: Montaj veya özel işlemler de dâhil olmak üzere her türlü işçilik veya işleme tabi tutmayı,

ğ) Menşe İspat Belgesi: EUR.1 Dolaşım Belgesi veya fatura beyanım,

h) Sevkiyat: Bir ihracatçıdan bir alıcıya aynı anda gönderilen ya da ihracatçıdan alıcıya şevkinde tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan veya böyle bir evrakın olmaması halinde tek bir fatura kapsamına giren ürünleri,

ı) Sınıflandırma: Bir ürünün veya girdinin Armonize Sistemin belirli bir pozisyonunda ya da alt pozisyonunda sınıflandırılmasını,

i) Ülkeler: Karasularını da içerecek şekilde ülkeleri,

j) Ürün: Bilahare başka bir imalatta kullanılması söz konusu olsa bile imal edilmiş ürünü,

ifade eder.

(2) Birinci fıkranın (c) bendinde geçen "imalatçı" ifadesinden, en son işçilik veya işlemin bir alt yükleniciye devredildiği durumlarda dahi, asıl işveren anlaşılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Menşeli Ürün Kavramının Tanımı ve Şartları

Menşe kuralı

MADDE 5- (1) Bu Kararın uygulanmasında;

a) 7 nci maddede belirtildiği şekilde, tamamen Türkiye veya tercihli rejim tanınan ülkede elde edilen ürünler,

b) 8 inci maddede belirtildiği şekilde, Türkiye'de veya tercihli rejim tanınan ülkede yeterli işçilik veya işleme tabi tutulmuş olmaları kaydıyla, tamamen elde edilmemiş girdiler ihtiva edecek şekilde Türkiye veya tercihli rejim tanınan ülkede elde edilmiş ürünler,

Türkiye veya tercihli rejim tanınan ülke menşeli kabul edilir.

İkili kümülasyon

MADDE 6- (1) Bu Karar kapsamında, Türkiye menşeli girdiler, tercihli rejim tanınan ülkede elde edilen bir ürün içine dahil edildikleri takdirde, söz konusu girdilerin 9 uncu maddede belirtilenlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları koşuluyla tercihli rejim tanınan ülke menşeli kabul edilirler.

(2) Birinci fıkra kapsamında, tercihli rejim tanınan ülkede elde edilen bir ürün içine dâhil edilen Türkiye menşeli girdilerin yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları gerekmez.

Tamamen elde edilmiş ürünler

MADDE 7- (1) Bu Kararın uygulanmasında aşağıda belirtilen ürünlerin, tamamen Türkiye veya tercihli rejim tanınan ülkede elde edilmiş oldukları kabul edilir:

a) Kendi topraklarından veya deniz yataklarından çıkarılan mineral ürünler.

b) Türkiye veya tercihli rejim tanınan ülkede hasat edilen bitkisel ürünler.

c) Türkiye veya tercihli rejim tanınan ülkede doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar.

ç) Türkiye veya tercihli rejim tanınan ülkede yetiştirilmiş canlı hayvanlardan elde edilen ürünler.

d) Türkiye veya tercihli rejim tanınan ülkede doğmuş ve yetiştirilmiş kesimlik hayvanlardan elde edilen ürünler.

e) Türkiye veya tercihli rejim tanınan ülkede avcılık veya balıkçılıkla elde edilen ürünler.

f) Türkiye veya tercihli rejim tanınan ülke karasuları dışında kendi gemileri tarafından denizden elde edilen balıkçılık ürünleri ve diğer ürünler.

g) Münhasıran (f) bendinde atıfta bulunulan ürünlerden, kendi fabrika gemilerinin bordasında üretilen ürünler.

ğ) Türkiye veya tercihli rejim tanınan ülkede toplanmış, yalnızca hammaddelerin geri kazanılabilmesine müsait kullanılmış maddeler.

h) Türkiye veya tercihli rejim tanınan ülkede yapılan imalat işlemleri sonucu ortaya çıkan atık ve hurdalar.

ı) Kendi karasuları dışındaki deniz toprağı veya deniz toprağı altı ile ilgili münhasır işletme haklarına sahip olmaları kaydıyla deniz yatağı veya deniz yatağı altından çıkarılan ürünler.

i) Münhasıran (a) ila (ı) bentlerindeki ürünlerden üretilmiş eşya.

(2) Birinci fıkranın (f) ve (g) bentlerinde geçen "kendi gemileri" ve "kendi fabrika gemileri" tabirleri sadece;

a) Türkiye veya tercihli rejim tanınan ülkede kayıtlı veya tescilli,

b) Türkiye veya tercihli rejim tanınan ülke bayrağı altında seyreden,

c) En az % 50' sine Türkiye veya tercihli rejim tanınan ülke vatandaşları tarafından sahip olunan veya idare merkezinin Türkiye veya tercihli rejim tanınan ülkede bulunduğu, müdür veya müdürlerinin, yönetim veya denetleme kurulu başkanı ve bu kurullar üyelerinin çoğunluğunun Türkiye veya tercihli rejim tanınan ülke vatandaşı olduğu ve ilaveten ortaklık veya limited şirket durumunda sermayesinin en az yarısının Türkiye veya tercihli rejim tanınan ülke veya bunların kamu kuruluşları veya vatandaşlarına ait olduğu bir şirket tarafından sahip olunan,

ç) Yönetici ve yetkilileri Türkiye veya tercihli rejim tanınan ülke vatandaşı olan,

d) Mürettebatının en az % 75'i Türkiye veya tercihli rejim taranan ülke vatandaşı olan,

gemiler ve fabrika gemileri için kullanılır.

(3) Avlanmış balığın işçilik veya işleme tabi tutulduğu fabrika gemileri de dâhil olmak üzere açık denizlerde faaliyet gösteren gemiler, ikinci fıkrada sayılan koşulların sağlanmış olması kaydıyla, Türkiye veya tercihli rejim tanınan ülke toprağının parçası olarak kabul edilir.

Yeterli işçilik veya işlem görmüş ürünler

MADDE 8- (1) 5 inci maddenin uygulanması bakımından, Türkiye'de veya tercihli rejim tanınan ülkede tamamen elde edilmemiş ürünler, Ek-2'deki listede belirtilen şartları yerine getirmeleri halinde yeterli işçilik veya işlem görmüş olarak kabul edilirler. Ek-2'deki listede belirtilen şartlar, bu Karar kapsamı tüm ürünler için, bu ürünlerin imalatında kullanılan menşeli olmayan girdiler üzerinde yapılması gerekli işçilik ve işlemleri göstermekte olup, sadece bu girdilerle ilişkili olarak uygulanır. Eğer söz konusu listede o ürün için belirtilen şartları yerine getirerek menşe statüsü kazanmış bir ürün, başka bir ürünün imalatında kullanılırsa, bileşiminde yer aldığı ürüne tatbiki mümkün şartlar kendisine uygulanmaz ve bu malların imalatında kullanılmış olabilecek menşeli olmayan ürünler dikkate alınmaz.

(2) Birinci fıkra hükümlerine istisna olarak, Ek-2'deki listede belirtilen şartlar uyarınca bir ürünün imalatında kullanılmaması gereken menşeli olmayan girdiler, ancak;

a) Toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 10'unu geçmemesi,

b) Menşeli olmayan girdilerin azami değeri olarak listede verilmiş olan yüzdelerin, (a) bendinin uygulanmasıyla aşılmaması,

koşullarıyla kullanılabilirler.

(3) İkinci fıkra hükümleri Armonize Sistemin 50 ila 63 üncü fasıllarındaki ürünlere uygulanmaz.

Yetersiz işçilik veya işlem

MADDE 9- (1) 8 inci maddede belirtilen koşulların sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın, bu maddenin ikinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki işlemler menşeli ürün statüsü verilmesi için yetersiz işçilik ve işlemler olarak kabul edilir:

a) Nakliyat ve depolama süresince eşyanın iyi şartlarda muhafazasını sağlamaya yönelik koruyucu işlemler.

b) Ambalaj ayırma ve birleştirme.

c) Yıkama, temizleme; toz, oksit, yağ, boya veya diğer tabakalardan arındırma.

ç) Dokumaya elverişli maddeleri ütüleme veya presleme.

d) Basit boyama ve cilalama işlemleri.

e) Tahıl ve pirinci kabuklarından ayırma, kısmi veya tam olarak değirmenden geçilme (öğütme), parlatma ve perdahlama.

f) Şeker renklendirme veya tatlandırma veya şeker topaklanm biçimlendirme işlemleri; kristal şekerin kısmi veya tam olarak değirmenden geçirilmesi (öğütülmesi).

g) Meyvelerin, kuruyemişlerin ve sebzelerin kabuklarını soyma, çekirdeklerini çıkarma, zarlarım ayıklama.

ğ) Keskinleştirme, basit bileme veya basit kesme.

h) Eleme, kalburdan geçirne, sıraya koyma, tasnifleme, kalibrasyon, eşleştirme (maddelerden setler oluşturma dahil).

ı) Basit şişeleme, tenekeye veya beherlere koyma, torbalama, sandıklama, kutulama, karton veya tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer basit paketleme işlemleri.

i) Ürüıı veya paketler üzerine marka, etiket, logo ve diğer benzeri ayırdedici işaretleri yapıştırma veya basma işlemleri.

j) Aynı veya farklı türden ürünlerin; basitçe karıştırılması, şekerin herhangi bir ürünle karıştırılması.

k) Su ekleme (sulandırma) ya da seyreltme ya da dehidratasyon veya ürünlerin denatürasyonu.

1) Tamamlanmış bir ürün oluşturarak üzere parçaların basit montajı veya ürünlerin parçalarına ayrılması.

m) (a) ila (1) bentlerinde belirtilen işlemlerden iki veya daha fazlasının bir arada yapılması.

n) Hayvan kesimi.

(2) Belirli bir ürüne uygulanan işçilik veya işlemin birinci fıkra hükümleri çerçevesinde yetersiz kabul edilip edilmeyeceğine karar verilirken, Türkiye ve tercihli rejim tanınan ülkede gerçekleştirilen işlemlerin tümü bir arada mütalaa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Nitelendirme Birimi, Aksesuarlar, Yedek Parçalar, Aksam, Setler ve Etkisiz Unsurlar

Nitelendirme birimi

MADDE 10- (1) Bu Karar hükümlerinin uygulanmasında, nitelendirme birimi, Armonize Sistem Nomanklatürünü kullanarak sınıflandırma yapılırken temel birim olarak kabul edilen belirli bir üründür. Buna göre;

a) Muhtelif girdilerin montajı veya gruplandırılmasmdaıı oluşan bir ürün Armonize Sistemde tek bir pozisyonda sımflandırıldığında, bu ürün bir bütün olarak nitelendirme birimini oluşturur.

b) Bir sevkiyat, Armonize Sistemde aynı pozisyon içinde sınıflandırılan belli sayıda aynı üründen oluşuyorsa, her bir ürün bu Karar hükümlerinin uygulanışı sırasında münferiden değerlendirilir.

(2) Armonize Sistemin (5) sayılı Genel Kuralı çerçevesinde ambalaj, sınıflandırma açısından ürüne dahil ediliyorsa, menşe tespiti açısından da dahil edilir.

Aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam

MADDE 11- (1) Bir cihaz, makine, alet veya araç parçası beraberinde teslim edilip, normal olarak, bir cihazın bölümü durumundaki ve fiyata dâhil edilmiş bulunan ve bu nedenle ayrıca fatura edilmemiş olan aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam, söz konusu cihaz, makine, alet veya araç içinde mütalaa edilir.

Setler

MADDE 12- (1) Armonize Sistemin (3) sayılı Genel Kuralında tanımlanan setler, kendisini meydana getiren tüm ürünlerin menşeli olması halinde, o ülke menşeli olarak addedilir. Ancak bir set, menşeli ve menşeli olmayan ürünlerden müteşekkil ise, menşeli olmayan ürünlerin kıymetinin setin fabrika çıkış fiyatının %15'ini geçmemesi koşuluyla, bir bütün olarak o ülke menşeli kabul edilir.

Etkisiz unsurlar

MADDE 13- (1) Bir ürünün menşeli olup olmadığım belirlemek için, imalatında kullanılabilecek;

a) Enerji ve yakıtın,

b) Tesis ve teçhizatın,

c) Makine ve aletlerin,

ç) Ürünün nihai bileşimine girmeyen ve girmesi amaçlanmayan eşyanın,

menşeinin belirlenmesi gerekmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ülkesel Gereklilikler

Ülkesellik ilkesi

MADDE 14- (1) Bu Karar kapsamında menşe statüsü kazandırılmasına ilişkin koşullar, Türkiye veya tercihli rejim tanınan ülkede kesintisiz olarak yerine getirilmelidir.

(2) Türkiye veya tercihli rejim tanınan ülkeden başka bir ülkeye ihraç edilmiş olan menşeli eşyanın geri gelmesi halinde;

a) Geri gelen eşyanın, ihraç edilmiş bulunan eşya ile aynı olduğu,

b) Söz konusu ülkede bulunma veya ihraç edilme süresi içerisinde, iyi koşullarda muhafaza edilmeleri için gerekli olanların ötesinde herhangi bir işleme tabi tutulmadığı,

gümrük idarelerini tatmin edecek şekilde ispat edilmediği takdirde, menşeli olmadığı kabul edilir.

Doğrudan nakliyat

MADDE 15- (1) Tercihli rejim sadece, Bu Kararın gerekliliklerini yerine getirmiş, Türkiye ile tercihli rejim tanınan ülke arasında doğrudan nakledilen ürünler için uygulanır, Aşağıda yer alan ürünler, tercihli rejim tanınan ülkeden Türkiye'ye veya Türkiye'den tercihli rejim tanınan ülkeye doğrudan nakledilmiş kabul edilirler:

a) Başka ülkeler üzerinden geçmeksizin doğrudan tercihli rejim tanınan ülkeden Türkiye'ye veya Türkiye'den tercihli rejim tanınan ülkeye nakledilen ürünler.

b) Transit geçtikleri veya depolandıkları ülkenin gümrük yetkililerinin gözetimi altında olmaları ve boşaltma, tekrar yükleme veya iyi koşullarda muhafaza etmeye yönelik işlemler dışında bir işlemden geçmemiş olmaları koşullarıyla, gerektiğinde Türkiye veya tercihli rejim tanınan ülke dışındaki ülkeler üzerinden nakledilen, bu ülkelerde aktarılan veya geçici depolanan tek bir sevkiyat kapsamı ürünler.

c) Türkiye veya tercihli rejim tanınan ülke dışındaki ülkeler üzerinden boru hattı ile kesintisiz olarak nakledilen ürünler.

2) Birinci fıkranın (b) bendinde yer alan hükümlerin yerine getirildiğinin, ithalatçı ülkenin gümrük yetkililerine ispatı, aşağıdaki belgelerin ibrazı yoluyla yapılır:

a) Transit ülkesi geçişim kapsayan tek bir sevk evrakı ya da,

b) Transit ülkesinin gümrük yetkililerince düzenlenen; ürünlerin tam bir tanımını veren, boşaltma ve tekrar yükleme tarihlerini ve uygulanabildiği durumlarda kullanılan gemi veya diğer nakil araçlarının adlarım belirten ve transit ülkesi içinde eşyanın hangi koşullarda kalmış olduğunu belgeleyen bir belge veya,

c) Bunların temin edilememesi halinde, ikame kanıtlayıcı belgeler.

Sergiler

MADDE 16- (1) Tercihli rejim tanınan ülkeden bir başka ülkeye sergilenmek üzere gönderilen ve sergi sonrasında Türkiye'ye ithal edilmek üzere satılan tercihli rejim tanınan ülke menşeli ürünler, gümrük idarelerinin;

a) İhracatçının bu ürünleri tercihli rejim tanınan ülkeden serginin düzenlendiği ülkeye naklettiği,

b) Ürünlerin aynı ihracatçı tarafından Türkiye'deki bir kimseye satıldığı veya tasarrufuna verildiği,

c) Ürünlerin sergi süresi içinde veya sergiden hemen sonra, sergilenmek üzere gönderildiği durumunu koruyarak Türkiye'ye sevk edildiği,

ç) Ürünlerin sergilenmek üzere gönderildikleri andan itibaren, bu sergide teşhir edilmek dışında başka bir amaçla kullanılmadığı,

hususlarında tatmin edilmesi kaydıyla ithallerinde tercihli rejimden yararlanırlar.

(2) EUR.1 Dolaşım Belgesi normal usullere uygun olarak Türkiye gümrük yetkililerine ibraz edilmelidir. Bu belge üzerinde serginin adı ve adresi belirtilmelidir. Gerektiği takdirde ürünlerin durumu ve sergilenmelerine ilişkin koşullar hakkında ek belgeler istenebilir.

(3) Birinci fıkra, yabancı ürün satmak üzere kurulmuş işyeri veya mağazalarda özel amaçla düzenlenmemiş olan, açık olduğu süre içinde ürünün gümrük denetimi altında kaldığı her türlü ticaret, sanayi, tarım ve el sanatları sergi, fuar veya benzeri umumi gösteri veya teşhirlerine uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Eşyanın Menşeinin İspatı

Menşe ispat belgeleri

MADDE 17- (1) Tercihli rejim tanınan ülke menşeli ürünler Türkiye'ye ithal edilirken, aşağıdaki belgelerden birinin ibrazı üzerine bu Karar çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilirler:

a) Bir örneği Ek-3'te yer alan EUR.1 Dolaşım Belgesi.

b) 19 uncu maddede belirtilen durumlarda, ihracatçı tarafmdan fatura, teslimat notu veya başka herhangi bir ticari belge üzerinde belirtilen, metni Ek-4'te yer alan, söz konusu ürünleri teşhislerini mümkün kılmaya yeterli ayrıntıda tanımlayan "fatura beyanı" olarak adlandırılan bir beyan.

(2) Bu Karar kapsamında Türkiye menşeini taşıyan eşyanın 6 ncı maddede belirtilen ikili kümülasyondan yararlanmak üzere Türkiye'den tercihli rejim tanınan ülkeye yapılacak ihracatında eşyanın menşeini tevsik etmek üzere bu Karar çerçevesinde bir EUR.1 Dolaşım Belgesi veya fatura beyanı düzenlenir.

EUR.1 Dolaşım Belgesi

MADDE 18- (1) Tek taraflı olarak tercihli rejim tanınan 3 üncü maddede belirtilen ülke menşeli eşyanın Türkiye'ye ithalinde eşyanın 15 inci madde çerçevesinde doğrudan nakledilmiş olması ve tercihli rejim tanınan ülkenin gümrük idareleri veya diğer yetkili resmi idarelerince düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgesinin ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir. Ancak 3 üncü maddede belirtilen ülkenin, Bakanlığa 31 inci maddede belirtilen bilgileri iletmiş olması ve söz konusu ürünlerin gerçek menşeine ilişkin bilginin doğruluğunun veya belgenin geçerliliğinin kontrolü için Bakanlığa gerekli yardımı sağlaması gerekir.

(2) EUR.1 Dolaşım Belgesi, 1 inci maddede belirtilen tercihli rejimden yararlanmak amacıyla sadece belge niteliğindeki bir kanıt mahiyetinde düzenlenebilir.

(3) EUR.1 Dolaşım Belgesi, birer örneği Ek-3'te yer alan EUR.1 Dolaşım Belgesi ile başvuru formunun bu Karara uygun olarak doldurulması suretiyle ihracatçının veya yetkili temsilcisinin yazılı başvurusu üzerine düzenlenir.
(4) EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmesi için başvuruda bulunan ihracatçı veya yetkili temsilcisi, başvuru ile birlikte, ihraç edilecek eşyanın menşeli olduğunu tevsik eden her türlü belgeyi ibraz etmelidir.

(5) EUR.1 Dolaşım Belgesi, ihraç edilecek eşyanın bu Karar kapsamında menşeli kabul edilmesi kaydıyla tercihli rejim tanınan ülke yetkili resmi idareleri tarafından, 6 ncı madde kapsamında Türkiye'den tercihli rejim tanınan ülkeye yapılan ihracatta ise Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi veya kuruluşlar tarafından düzenlenir.

(6) EUR.1 Dolaşım Belgesi, 6 ncı madde kapsamında Türkiye'den tercihli rejim tanınan ülkeye yapılan ihracatta biri beyaz üzerine yeşil meneviş zeminli, dördü beyaz olan beş nüshalık takım halinde düzenlenir. Gümrük idareleri, ihracatın gerçekleşmesinden sonra belgelerin ithalatçı gümrük idaresine ibraz edilecek yeşil renkte zemini olan ilk nüshası ile ihracatçıda kalacak beyaz nüshayı ihracatçıya verirler. Gümrük İdareleri, kalan beyaz renkli nüshalardan birini gümrük idaresinde alıkoyar ve diğer nüshayı, ihracatı takip eden ilk iş günü içinde teyit nüshası olarak alıkonulmak üzere ilgili kişi veya kuruluşa gönderirler.

(7) EUR.1 Dolaşım Belgesi, 1 inci maddede belirtilen tercihli rejimin uygulanması için belge niteliğindeki bir kanıt mahiyetinde olduğundan, ürünün menşeinin ve belge üzerindeki diğer beyanların kontrolü için gerekli önlemlerin alınmasından tercihli rejim tanınan ülke yetkili resmi idareleri veya Bakanlık sorumludur. Bu çerçevede söz konusu makamlar, gerekli her türlü belgeyi talep etmek ve uygun gördüğü her türlü kontrolü yapmak hakkına sahiptir.

(8) İhracatçı, yetkili makamların talebine istinaden eşyanın tercihli rejimden yararlanmak üzere menşeli olduğunu tevsik eden her türlü belgeyi sunmak zorunda olup, muhasebe kayıtlarının incelenmesini sağlamak ve yetkili resmi makamlarca gerekli görülen her türlü kontrolü kabul etmekle yükümlüdür.

(9) Tercihli rejim tanınan ülke yetkili resmi idareleri, belgenin ve başvurunun usulünce düzenlenmesinden sorumludur.

(10) EUR.1 Dolaşım Belgesinin düzenlendiği tarih, belgenin gümrük idareleri için ayrılan 11 numaralı kutusunda gösterilir.

(11) EUR.1 Dolaşım Belgesi, tercihli rejim tanınan yetkili resmi idareler tarafından muhteviyatı ürün ihraç edildiğinde düzenlenir. EUR.1 Dolaşım Belgesi, ihracatın gerçekleştiği veya kesinleştiği anda, ihracatçının kullanımına sunulur.

Fatura beyanı

MADDE 19- (1) 17 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde atıfta bulunulan fatura beyanı;

a) 30 uncu madde kapsamında Türkiye'deki bir onaylanmış ihracatçı tarafından veya,

b) 18 inci maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen yardımın bu kapsamda da sağlanması şartıyla, toplam kıymeti 6000 Avroyu geçmeyen menşeli ürünler ihtiva eden bir veya daha fazla paketten oluşan bir sevkiyat için, herhangi bir ihracatçı tarafından,

hazırlanabilir.

(2) Fatura beyanı, söz konusu ürünlerin Türkiye veya tercihli rejim tanınan ülke menşeli olarak kabulü ve bu Kararın diğer hükümlerinin yerine getirilmesi halinde hazırlanabilir.

(3) Fatura beyanında bulunan ihracatçı, söz konusu ürünün menşe statüsü ile bu Kararın diğer hükümlerinin yerine getirilmiş olduğunu kanıtlayan ilgili tüm belgeleri, ihracatçı ülkenin gümrük veya diğer yetkili resmi idarelerinin talebi üzerine herhangi bir anda ibraz etmeye hazırlıklı olur.

(4) Fatura beyanı, ihracatçı tarafından, metni Ek-4'te yer alan ve aynı ekteki dillerden birinde, ihracatçı ülkenin ulusal mevzuatıyla uyumlu olarak, fatura, teslimat notu veya başka bir ticari belge üzerine daktilo edilmesi, ıstampa ile damgalanması veya basılması suretiyle hazırlanır. Beyan el yazısı ile de yapılabilir; bu takdirde, mürekkeple ve matbaa harfleriyle yazılır.

(5) Fatura beyanı, ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasını ihtiva eder. Ancak, 30 uncu madde çerçevesinde onaylanmış ihracatçıdan, kendi adıyla hazırlanmış herhangi bir fatura beyanının kendi el yazısıyla imzalanmış addedilerek tüm sorumluluğu üzerine aldığına dair yazılı bir taahhütnameyi ihracatçı ülkenin gümrük idarelerine vermiş olması koşuluyla, böyle bir beyanı imzalama şartı aranmaz.

(6) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen durumlar için, fatura beyanının kullanımı aşağıdaki özel koşullara bağlıdır:

a) Her bir sevkiyat için ayrı bir fatura beyanı düzenlenmelidir.

b) Sevkiyat kapsamı eşyanın, ihracatçı ülkede "menşeli ürün" tanımı açısından kontrolü yapılmış olması durumunda, ihracatçı, fatura beyanında bu kontrole dikkat çekebilir.

(7) Altıncı fıkra hükümleri ihracatçıyı, gümrük veya posta mevzuatından doğan uyması gereken diğer yükümlülüklerinden muaf kılmaz.

ALTINCI BÖLÜM

EUR.1 Dolaşım Belgesinin Sonradan Verilmesi, İkinci Nüsha Düzenlenmesi ve Değiştirilmesi

EUR.1 Dolaşım Belgesinin ihracattan sonra verilmesi

MADDE 20- (1)18 inci maddenin onuncu fıkrasına rağmen, EUR.1 Dolaşım Belgesi istisnai olarak;

a) Hatalar, istenmeyerek yapılan ihmaller veya özel durumlar nedeniyle, ihracat esnasında düzenlenmemiş ise veya,

b) Bir EUR.1 Dolaşım Belgesinin düzenlenmiş, ancak teknik nedenlerle ithalatta kabul edilmemiş olduğu hususu, yetkili resmi idareleri tatmin edici bir şekilde ispat edilir ise,

ait olduğu eşyanın ihracatından sonra düzenlenebilir.

(2) Yetkili resmi idareler ancak, ihracatçının müracaatındaki bilgilerin mütekabil ihracat dosyası ile uyumlu olduğunu doğruladıktan sonra ve söz konusu ürünün ihracatının gerçekleştirildiği anda bu Karar hükümleri uyarınca EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmemişse sonradan EUR. 1 Dolaşım Belgesi düzenleyebilir.

(3) Sonradan verilen EUR.1 Dolaşım Belgesinin (7) numaralı Gözlemler kutusuna, aşağıdaki ibarelerden birisi yazılır:

"SONRADAN VERİLMİŞTİR"
"ISSUED RETROSPECTIVELY"
"DELIVRE A POSTERIORI"

İkinci nüsha düzenlenmesi

MADDE 21- (1) EUR.1 Dolaşım Belgesinin çalınması, kaybolması veya hasar görmesi halinde ihracatçı, belgeyi düzenleyen yetkili resmi idareye, kendilerinde bulunan ihracat belgelerine dayanarak ikinci bir nüsha tanzim etmesi için müracaat edebilir.

(2) Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha EUR.1 Dolaşım Belgesinin (7) numaralı Gözlemler kutusu, asıl belgenin düzenlenme tarihi ve seri numarası ile birlikte aşağıdaki ibarelerden birini taşımalıdır:

"İKİNCİ NÜSHADIR"
"DUPLICATE"
"DUPLICATA"

(3) Orijinal EUR.1 Dolaşım Belgesinin tarihini taşıması gereken ikinci nüsha, bu tarihten itibaren hüküm ifade eder.

EUR.1 Dolaşım Belgesinin değiştirilmesi

MADDE 22- (1) Menşeli ürünler Türk Gümrük İdaresinin kontrolü altında iken, söz konusu ürünlerin tamamını veya bir bölümünü Türkiye'de başka bir yere göndermek amacıyla, orijinal menşe ispat belgesi bir veya daha fazla müfrez EUR.1 Dolaşım Belgesi ile değiştirilir ve durum esas EUR.1 Dolaşım Belgesi üzerine işaret edilir.

(2) Müfrez EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenme talebi eşyayı kontrol altında bulunduran gümrük idaresine yazılı olarak yapılır. İlgili idare tarafından gerekli her türlü inceleme yapılarak bu Karar hükümlerine uygun olması halinde talep yerine getirilir.

(3) Düzenlenen müfrez belge, bu Karar hükümlerinin uygulanmasında EUR.1 Dolaşmı Belgesi olarak kabul edilir.

(4) Esas EUR.1 Dolaşım Belgesinin tarih ve seri numarası müfrez Belgenin veya Belgelerin (7) numaralı Gözlemler kutusuna yazılır, aslına ve tüm nüshalarına "MÜFREZ MENŞE İSPAT BELGESİDİR" kaşesi basılır.

(5) Gümrük idaresi, esas menşe ispat belgesi ile buna dayanılarak düzenlenen yeni belgenin veya belgelerin beyaz nüshasını muhafaza eder.

YEDİNCİ BÖLÜM

İbraz

Menşe ispat belgesinin geçerliliği

MADDE 23- (1) Bir menşe ispat belgesi, ihracatçı ülkede düzenlenme tarihinden itibaren dört ay geçerli olur ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilmesi gerekir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen son ibraz tarihinden sonra ithalatçı ülke gümrük idaresine ibraz edilen menşe ispat belgeleri, bu belgelerin belirlenmiş son tarihe kadar ibraz edilememesinin istisnai durumlardan kaynaklanması halinde tercihli muamele uygulanmak üzere kabul edilebilir.

(3) Diğer geç ibraz hallerinde, gümrük idaresi, ürünlerin belirtilen son tarihten önce gümrüğe sunulmuş olması kaydıyla menşe ispat belgelerini kabul edebilir.

(4) Menşe ispat belgelerinin ibraz süresinden soma tercihli muameleden yararlanması için, bu sürenin bitiminden önce eşyanın gümrüğe gelmiş ve yine bu süreden önce ithalatçı veya gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi tarafından yazılı olarak ilgili gümrük idaresine başvurulmuş olması gerekir.

(5) İlgili gümrük idaresi durumu bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne intikal ettirir. İlgili Bölge Müdürlüğü konuyu inceleyerek mücbir sebep ve olağanüstü hal mevcudiyetine kanaat getirir ve ek süre istemine ilişkin gerekçeleri haklı bulur ise belgelerin süresini en çok bir ay uzatabilir.

Tek bir menşe ispat belgesi ibrazı

MADDE 24- (1) İthalatçının talebi üzerine ve de Bakanlık tarafından belirlenecek şartlar göz önünde bulundurularak, eşya;

a) Önemli ticari değerlere haiz sık ve sürekli ticari akış çerçevesinde ithal ediliyor ise,

b) Aynı satış sözleşmesi kapsamında ve bu sözleşmenin tarafları ihracatçı ülke veya Türkiye'de yerleşik ise,

c) Gümrük Tarife Cetvelinin aynı sekiz rakamlı kodunda sınıflandırılıyor ise,

ç) Yalnız ayın ihracatçıdan aynı ithalatçıya geliyor ve de Türkiye'de aynı gümrük idaresinde giriş işlemlerine tabi tutuluyor ise,

ilk sevkiyatın ithalatında gümrük idarelerine tek bir menşe ispat belgesi ibraz edilebilir.

(2) Bu işlem yetkili gümrük idaresince belirlenecek miktar ve süre çerçevesinde uygulanacaktır. Bu süre hiçbir şekilde üç ayı geçemez.

Menşe ispat belgesinin ibrazı

MADDE 25- (1) Menşe ispat belgeleri, gümrük mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca, Türk gümrük idarelerine ibraz edilir. Anılan idare, menşe ispat belgesinin tercümesini ve ayrıca, eşyanın bu Kararın uygulanmasının gerektirdiği koşulları sağladığına ilişkin ithalatçının beyanım da ithalat beyannamesiyle birlikte talep edebilir.

(2) Eşyanın tercihli rejimden yararlanmasını teminen ibrazı gereken menşe ispat belgelerinin, bu belgeyle ilgili eşyanın serbest dolaşıma girişi öncesinde veya esnasında ibraz edilememesi ve ilgili ithalatçı tarafından eşyanın bekletilmeden ithalinin istenilmesi durumunda, tercihli rejim uygulanmaz ve indirimsiz vergi nispetleri üzerinden tahakkuk yapılarak vergiler kesin olarak tahsil edilir. Ancak, bu kabil eşyanın serbest dolaşıma girişini müteakip süreleri içerisinde, usulüne uygun menşe ispat belgeleri işlemi yapan gümrük idaresine ibraz olunduğu takdirde, ibraz olunan menşe ispat belgesinin ithal edilen eşyaya ait olduğunun gümrük beyannamesi ve ekleri belgelerle karşılaştırılarak anlaşılması ve belgenin geçerlilik süresinin geçirilmemiş olduğunun tespiti kaydıyla, tercihli vergi oranına göre hesaplanan vergi tutarları ile tercihsiz vergi oranına göre hesaplanan vergi tutarları arasındaki fark mükelleflerine iade edilir.

Parçalar halinde ithalat

MADDE 26- (1) İthalatçının talebi üzerine ve ithalatçı ülkenin gümrük idaresince belirlenen şartlara binaen, Armonize Sistemin 2(a) Genel Kuralı anlamındaki birleştirilmemiş veya monte edilmemiş halde olan ve Armonize Sistemin XVI. ve XVII. bölümlerinde veya 7308 ve 9406 numaralı pozisyonlarında yer alan ürünlerin, parçalar halinde ithal edilmesi halinde, bu tür ürünler için tek bir menşe ispat belgesi, ilk parçanın ithalatı sırasında gümrük idaresine ibraz edilir.

Farklılıklar ve şekli hatalar

MADDE 27- (1) EUR.1 Dolaşım Belgesi veya fatura beyanları üzerindeki ibareler ile ürünlerin ithalat işlemlerini yerine getirmek amacıyla gümrük idarelerine ibraz edilen belgeler üzerindeki ibareler arasında bulunabilecek küçük farklılıklar, belgenin gümrüğe sunulan ürünlere tekabül ettiğinin usulünce tespit edilmesi kaydıyla, menşe ispat belgesini kendiliğinden geçersiz kılmaz.

(2) Menşe ispat belgesi üzerindeki ifadelerin doğruluğu üzerinde şüphe yaratması söz konusu olmayan, daktilo hatası gibi bariz maddi hatalar, menşe ispat belgesinin reddedilmesini gerektirmez.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Menşe İspatından Muafiyet ve Avro ile İfade Edilen Tutarlar

Ticari mahiyette olmayan eşya

MADDE 28- (1) Gerçek kişilerden gerçek kişilere küçük paketler halinde gönderilen veya yolcunun zati eşyasının bir parçasını oluşturan eşya, ticari amaçlarla ithal edilmemiş olması, bu Kararın gerekliliklerini yerine getirdiklerinin beyan edilmesi ve bu beyanın doğruluğundan şüphe edilmemesi halinde menşe ispat belgesinin ibrazına gerek olmaksızın menşeli olarak kabul edilirler.

(2) Arızî olarak yapılan ve yalnızca alıcıların veya yolcuların veya bunların ailesinin şahsi kullanımına yönelik ürünlerin ithalatı, ürünlerin cinsinden ve miktarından ticari amaç güdiilmediği aşikârsa ticari amaçlı ithalat olarak kabul edilmez.

Avro tutarları

MADDE 29- (1) 28 inci maddede bahsedilen ürünlerin toplam kıymeti, küçük paketler için 500 Avro veya yolcunun zati eşyasını oluşturan ürünler için 1200 Avro'yu aşmamalıdır

DOKUZUNCU BÖLÜM

Basitleştirilmiş İşlemler

Onaylanmış ihracatçı

MADDE 30- (1) Bakanlık, 6 ncı madde kapsamında ikili kümülasyondan yararlanmak amacıyla, aşağıdaki hükümler çerçevesinde basitleştirilmiş işlem uygulanmasına izin verebilir.

a) Sık sık EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmesini gerektiren sevkiyat yapan,

b) Eşyanın menşe statüsünün ve bu Karar hükümlerinin yerine getirildiğinin saptanması için gerekli her türlü teminatı gümrük idarelerine veren,

c) Vergi ve gümrük mevzuatı ile ilgili ciddi ve mükerrer suç işlememiş olan,

ç) Gümrük makamlarının faaliyetlerini denetlemesine imkân verecek kayıtlara sahip olan,

gerçek ve tüzel kişilere, söz konusu eşyanın kıymetine bakılmaksızın bir örneği EK 4'te yer alan fatura beyanını hazırlayabilmesi konusunda onaylanmış ihracatçı yetkisi verebilir. Bakanlık onaylanmış ihracatçıya, fatura beyanında yer almak üzere, bir gümrük onay numarası verir. Bakanlık, onaylanmış ihracatçının bu yetki kullanımını takip eder.

(2) Bakanlık, basitleştirilmiş işlem uygulamasını teminen yetki belgesi verilmesi ve yetkinin onaylanmış ihracatçı tarafından kullanımının izlenmesine ilişkin usulleri belirler.

(3) Onaylanmış ihracatçıların bu Karar hükümlerine aykırı hareket etmeleri ya da verilen yetkide öngörülen koşullara uymamaları veya bu koşulların ortadan kalkması halinde, cezai hükümler saklı kalmak üzere verilen yetki Bakanlık tarafmdan geçici olarak geri alınabilir veya iptal edilebilir.

ONUNCU BÖLÜM

İdari İşbirliği Düzenlemeleri

Mühür ve adreslerin iletilmesi

MADDE 31- (1) Tercihli rejim tanınan ülke, kendi ülkesinde EUR.l Dolaşım Belgelerini düzenleme yetkisine sahip resmî idarelerin isim ve adresleri ile birlikte bu idarelerce kullanılan mühürlerin veya kaşelerin örnek baskılarını ve fatura beyanları ile EUR.l Dolaşım Belgelerinin kontrolünden sorumlu ilgili resmî idarelerin isim ve adreslerini Bakanlığa bildirir. Mühürler veya kaşeler, örneklerinin Bakanlık tarafından alındığı tarihten itibaren geçerli olur. Söz konusu mühürlerde veya kaşelerde değişiklik olması durumunda, Bakanlık yeni mühürlerin veya kaşelerin yürürlük tarihlerini, tercihli rejim tanınan ülke yetkili resmî idarelerince verilen bilgiler doğrultusunda bildirir. Bu bilgi resmî kullanım için olmakla birlikte, eşyanın serbest dolaşıma girişi esnasında, söz konusu gümrük idareleri, ithalatçı veya onun yetkili temsilcisine bu fıkrada belirtilen mühürlerin veya kaşelerin örnek baskılarına bakmasına müsaade edebilir.

(2)Bakanlık kendi gümrük idarelerince EUR.l Dolaşım Belgelerinin vizesinde kullanılan mühürlerin veya kaşelerin örnek baskılarını tercihli rejim tanınan ülkeye gönderir.

(3) 1 inci maddede belirtilen tercihli rejim ile ilgili hükümler çerçevesinde, tercihli rejim tanınan ülke eşyanın menşei, EUR.1 Dolaşım Belgesinin doldurulması ve düzenlenmesi ile ilgili kurallara, fatura beyanı kullanımı ve idari işbirliği yöntemleri ile ilgili koşullara uyacak veya uyulmasını sağlayacaktır.

Sonradan kontrol

MADDE 32- (1) EUR.1 Dolaşım Belgelerinin ve fatura beyanlarının somadan kontrolü, sondaj usulü veya Bakanlığın veya tercihli rejim tanınan ülke yetkili idarelerinin bu belgelerin geçerliliğine, söz konusu ürünlerin menşe statüsüne veya bu Kararın diğer koşullarının yerine getirilişine ilişkin makul şüpheleri olduğu her an yapılır.

(2) Birinci fıkra hükümlerini yerine getirmek amacıyla, Bakanlık veya tercihli rejim tanınan ülkenin yetkili resmi idareleri EUR.1 Dolaşım Belgesi ve fatura ile eğer ibraz edilmiş ise fatura beyanım yahut bu belgelerin birer kopyasını, gerektiğinde araştırmanın gerekçelerini de belirterek ihracatçı ülke resmi idarelerine geri gönderirler. Menşe ispat belgesinde yer alan bilgilerin doğru olmadığı kanaatini uyandıran elde edilmiş tüm belge ve bilgi, kontrol talebini desteklemek üzere gönderilir.

(3) Eğer Bakanlık, kontrol sonucunun beklenmesi süresinde söz konusu ürünlere tercihli muamele tanınmasını askıya almaya karar verirse, ürünlerin takdir edilen ihtiyati tedbirlere bağlı olarak serbest bırakılmasını ithalatçıya önerir.

Sonradan kontrol sonuçları

MADDE 33- (1) 32 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca sonradan kontrol talebinde bulunulduğunda, bu kontrol ifa edilir ve en geç altı ay içinde Bakanlık veya tercihli rejim tanınan ülkenin yetkili resmi idareleri, kontrolün sonuçlarından haberdar edilir. Bu sonuçlar, menşe ispat belgesinin fiili olarak ihraç edilen eşyaya ait olup olmadığını ve söz konusu eşyanın Türkiye veya tercihli rejim tanınan ülke menşeli olarak kabul edilip edilemeyeceğini belirtmelidir.

(2) Makul şüphe durumlarında, kontrol talebine birinci fıkrada belirtilen altı ay içinde cevap alınamaz veya cevap söz konusu belgenin doğruluğunun veya ürünlerin gerçek menşeinin tespitine imkân verecek ölçüde yeterli bilgi içermiyorsa, yetkili idarelere ikinci bildirim yapılır. Eğer ikinci bildirimden sonra, kontrol sonuçları talep eden mercilere dört ay içinde bildirilmemişse veya bu sonuçlar söz konusu belgenin doğruluğunu veya ürünlerin gerçek menşeini kanıtlamıyorsa, talepte bulunan gümrük idaresi, istisnai durumlar haricinde tercihli rejim tanınmasını reddedebilir.

(3) Kontrol işlemleri veya herhangi mevcut bir bilginin bu Karar hükümlerinin ihlal edildiğini gösterdiği hallerde, faydalanan ihracatçı ülke, kendi kararıyla ya da Türkiye'nin talebi üzerine gerekli görülen inceleme ve araştırmaları yürütecek ya da bu tür ihlalleri saptamak ve önlemek için durumun aciliyeti göz önünde bulundurularak, bu tür araştırmaları düzenleyecektir. Bu amaçla, yapılacak araştırmalara Türkiye iştirak edebilir.

Belgelerin muhafazası

MADDE 34- (1) EUR.1 Dolaşım Belgelerinin somadan kontrolleri amacıyla, bu belgelerin kopyaları ile bunlara ilişkin ihracat belgeleri, faydalanan ihracatçı ülkenin yetkili resmi idarelerince en az 3 yıl süreyle saklanır.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler Yaptırımlar

MADDE 35- (1) Bu Karar hükümlerine aykırı fiiller hakkında; 4458 sayılı Kanun, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Diğer hususlar

MADDE 36- (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak uygulamada meydana gelecek tereddüt ve uyuşmazlıklar, resen tespit edilmesi veya Karara ilişkin işlemlerin yürütülmesiyle görevli kurum veya kuruluşlarca Bakanlığa bildirilmesi üzerine Bakanlık ilgili birimi tarafından karara bağlanır.

(2) Bu Karar hükümlerinin uygulanması bakımından bu Kararda yer almayan hususlar hakkında 4458 sayılı Kanun ve Gümrük Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 37- (1) 11/2/2008 tarihli ve 2008/13236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 38- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39- (1) Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

EKLER

EK-1 EK-2'DE YER ALAN LİSTE İÇİN GİRİŞ NOTLARI

EK-2 İMAL EDİLEN ÜRÜNÜN MENŞE STATÜSÜ KAZANABİLMESİ İÇİN MENŞELİ OLMAYAN MADDELERE UYGULANMASI GEREKEN İŞÇİLİK VEYA İŞLEM LİSTESİ

EK-3 EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ VE EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ İÇİN MÜRACAAT ÖRNEKLERİ

EK-4 Fatura Beyanı Metni

 


EK-l

Lütfen Dikkat!... Bu Ek, Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespiti Hakkındaki 15/6/2015 Tarihli ve 2015/7748 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, 1/9/2019 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1549) (18.09.2019 t. 30892 s. R.G.) ile yürürlüken kaldırılmıştır. (Mevzuat.Net)

EK-2'DE YER ALAN LİSTE İÇİN GİRİŞ NOTLARI

Not 1:

Liste, tüm ürünlerin bu Karar'm 8 inci maddesi çerçevesinde yeterli düzeyde işlem ve işçilik görmüş olarak kabul edilmeleri için gerekli şartlarıdüzenler.

Not 2:

2.1 Listenin ilk iki sütunu elde edilen ürünü tanımlamaktadır. 1. sütun Armonize Sistem'de kullanılan tarife pozisyon numarası ya da fasıl numarasını, 2. sütun ise bu sistemde kullanılan tarife pozisyonu ya da fasıl kapsamındaki eşyaların tanımını vermektedir. İlk iki sütuna yapılan her bir giriş için 3. veya 4. sütunda bir kural belirtilmiştir. Bazı hallerde 1. sütundaki girişin önüne 'y' ibaresi konulması, 3. veya 4. sütundaki kuralın sadece, pozisyonun 2. sütunda tanımlanan o kısmına uygulanacağı anlamına gelmektedir.

2.2 1. sütunda bir çok pozisyon numarasının bir arada gruplandırılmış olması veya bir fasıl numarasının verilmesi ve dolayısıyla 2. sütundaki ürün tanımlarının genel ifadelerle verilmiş olduğu hallerde, 3. veya 4. sütundaki bitişik kural, Armonize Sistem'de bir fasılın tarife pozisyonlarında, veya 1. sütunda gruplandırılmış pozisyonlardan herhangi birisinde sınıflandırılan ürünlerin hepsine uygulanır.

2.3 Listede bir tarife pozisyonunda yer alan farklı ürünlerin farklı kurallara tabi olması halinde, her bir bent, 3. veya 4. sütundaki bitişik kurala tabi tarife pozisyonunun ilgili kısmının tanımını içerir.

2.4 İlk iki sütundaki herhangi bir kalem için, 3. ve 4. sütunların her ikisinde de bir kural belirlenmiş ise, ihracatçı, sütun 3 veya sütun 4'te yer alan kurallardan herhangi birisini uygulamayı, bir alternatif olarak tercih edebilir. 4. sütunda hiçbir menşe kuralı verilmemiş ise, 3. sütunda yer alan kuralın uygulanması gerekir.

Not 3:

3.1 Başka bir ürünün imalatında kullanılan menşe statüsü kazanmış ürünlere ilişkin bu Karar'ın 8 inci maddesinde yer alan şartlar, menşe statüsünün bu ürünlerin kullanıldığı fabrikada veya Faydalanan Ülke ya da Türkiye'de başka bir fabrikada kazanılıp kazanılmadığına bakılmaksızın uygulanır.

Örneğin:

8407 pozisyonundaki bir motor, ki kural kullanılacak menşeli olmayan girdilerin kıymetinin fabrika- çıkış fiyatının % 40'ını aşmayacağını belirtir, y 7224 pozisyonundaki "dövme suretiyle kabaca şekillendirilmiş diğer çelik alaşımları" ile yapılır.

Eğer bu dövme işlemi Faydalanan Ülke menşeli olmayan külçelerden yapılmış ise, listede y.7224 pozisyonu için verilen kural gereğince bu işlem menşe statüsüne sahiptir. Bu takdirde aynı fabrikada veya Faydalanan Ülkede başka bir fabrikada üretilip üretilmediğine bakılmaksızın, dövme, motorun kıymet hesaplamasında menşeli sayılır. Yani, kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymetleri toplamı alınırken, menşeli olmayan külçenin kıymeti hesaba katılmaz.

3.2 Listedeki kural gerekli asgari işçilik veya işlem miktarım gösterir ve daha fazla işçilik ve işlem de menşe statüsü verir; aksine daha az işçilik ve işlem menşe statüsü veremez. Bu nedenle, bir kural belirli bir imalat aşamasında menşeli olmayan girdi kullanılabileceğini belirtirse, bu tür girdinin daha önceki bir imalat aşamasında kullanılması mümkün, daha sonraki aşamasında ise mümkün değildir.

3.3 Not 3.2'deki kural saklı kalmak üzere, bir kural "herhangi bir pozisyondaki girdiler"in kullanılabileceğini belirtiyorsa, ürün ile aynı pozisyonda yer alan girdiler de, kuralın içerebileceği bazı özel kısıtlamalar da dikkate alınmak koşuluyla kullanılabilir. Bununla birlikte, "... pozisyondaki diğer girdiler de dahil olmak üzere, herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat" ifadesi, sadece ürün ile aynı pozisyonda sınıflandırılan ancak listenin 2. sütununda yer alan ürün tanımından farklı tanımlarda olan ürünlerin kullanılabileceği anlamına gelir.

3.4 Listedeki bir kural bir ürünün birden fazla girdiden imal edilebileceğini ifade ettiğinde, bu, herhangi bir veya birden çok girdinin kullanılabileceği anlamına gelir. Tamamının kullanılmasını gerektirmez.

Örneğin;

52.08 ila 5212 tarife pozisyonundaki mensucat için kural, tabii liflerin kullanılabileceğini ve diğer girdiler arasında kimyasal girdilerin de kullanılabileceğini ifade eder. Bu her ikisinin de kullanılması gerektiği anlamına gelmez; biri, diğeri veya ikisi birden kullanılabilir.

3.5 Listedeki bir kural bir ürünün belli bir girdiden imal edilmesi gerektiğini ifade ederse, açıktır ki bu şart kendi doğası gereği kuralı karşılamayan başka girdilerin kullanılmasını engellemez, (dokumaya ilişkin maddelere ilişkin aşağıdaki Not 6.2'ye de bakınız).

Örneğin;

1904 pozisyonundaki müstahzar gıda için hububat ve bunların türevlerinin kullanılmasını hariç tutan kural, hububattan üretilmemiş mineral tuzların, kimyasal girdilerin veya diğer katkıların kullanılmasını engellemez.
Ancak bu kural, listede gösterilen belirli bir girdiden üretilememesine rağmen aynı özellikte olan ve önceki bir imalat safhasında bulunan bir maddeden üretilebilen ürünlere uygulanmaz.

Örneğin:

y Fasıl 62'deki, dokunmamış girdilerden mamul bir giyim eşyası söz konusu olduğunda, bu eşya grubu için sadece menşeli olmayan ipliğin kullanımına müsaade ediliyorsa, -dokunmamış kumaşların normal olarak iplikten üretilememesine rağmen- dokunmamış kumaştan başlanması mümkün değildir. Böyle durumlarda, başlangıç girdisinin normal olarak iplikten önceki bir safhada - yani lif safhasında- olması gerekir.

3.6 Listedeki kuralda kullanılabilecek menşeli olmayan girdilerin maksimum kıymeti için iki yüzde oranı verilmiş ise, bu yüzdeler birbirine eklenemez. Diğer bir deyişle, kullanılan menşeli olmayan girdilerin toplam kıymeti verilen yüzde oranlarının en yüksek olanını aşamaz. Ayrıca, her bir yüzde oranı ilgili olduğu girdiye uygulanırken aşılmamalıdır.

Not 4:

4.1 Listede "tabii lifler" kavramı suni ve sentetik liflerden başka liflere atıfta bulunmak üzere kullanılmıştır. Bu eğirme işleminin başlamasından önceki -döküntüler dahil- aşamalarla sınırlıdır ve aksi belirtilmedikçe karde edilmiş, taranmış veya başka türlü işleme tabi tutulmuş ancak eğrilmemiş lifleri kapsar,

4.2 "Tabii lifler" kavramı at kılı (0503), ipek (5002 ve 5003), yün lifler ve ince veya kaba hayvan kılları (5101 ila 5105), pamuk lifleri (5201 ila 5203) ve diğer bitkisel lifleri (5301 ila 5305) ihtiva eder.

4.3 "Tekstil hamuru", "kimyasal girdiler" ve "kağıt yapımına mahsus girdiler" kavramları listede 50 ila 63. Fasıllarda sınıflandırılmayan sunî, sentetik ve kağıt lifleri veya iplikleri imalinde kullanılabilen girdileri tanımlamak üzere kullanılmıştır.

4.4 "Sentetik ve suni devamsız lifler" kavramı listede 5501 ila 5507 pozisyonlardaki sentetik veya sunî filament demetler, devamsız lifler veya döküntülere atfen kullanılmıştır.

Not 5

5.1. Listedeki veri bir ürün için bu nota atıfta bulunulduğunda, 3. sütunda belirtilen şartlar, imalatta kullanılan tüm temel dokumaya elverişli girdilerin toplam ağırlığının hep birlikte % 10 veya daha azım oluşturan temel dokumaya elverişli girdilere uygulanmaz (aşağıdaki Not 5.3 ve 5.4'e de bakınız).

5.2. Bununla birlikte, Not 5.î 'de bahsedilen bu tolerans yalnızca iki veya daha fazla temel dokumaya elverişli girdiden yapılmış karışık ürünlere uygulanabilir.

Aşağıdakiler temel dokumaya elverişli girdilerdir.

- ipek,
-yün,
- kaba hayvan kılı,
- ince hayvan kılı,
- at kılı,
- pamuk,
- kağıt yapımına mahsus girdiler ve kağıt,
- keten,
- kenevir,
-jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli diğer lifleri,
- sisal ve agave türlerinin dokumaya elverişli lifleri,
- hindistan cevizi, abaka, rami ve dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler,
- sentetik fılaınentler,
- iletkenliği olan fılamentler,
- suni fılamentler,
- polipropilenden sentetik devamsız lifler,
- poiiesterden sentetik devamsız lifler,
- poliamidden sentetik devamsız lifler,
- poiiakrilonitıilden sentetik devamsız lifler,
- poliimidden sentetik devamsız lifler,
- politetraflüoroetilenden sentetik devamsız lifler,
- polifenilen sülfitten sentetik devamsız lifler,
- polivinil klorürden sentetik devamsız lifler,
- diğer sentetik devamsız lifler,
- viskozdan suni ve sentetik devamsız lifler.
- diğer suni devamsız lifler,
-gipe edilmiş olsun olmasm bükülebilir polieter parçalı (segmentli) poliüretandan (segmente edilmiş) mamul iplik,
-gipe edilmiş olsun olmasın bükülebilir poliester parçalı (segmentli) poliüretandan (segmente edilmiş) mamul iplik,
- önemli bir kısmı alüminyum yapraklardan veya alüminyum tozuyla kaplanmış olsun olmasın plastik filmden oluşan şeritlerle birleştirilmiş 5605 pozisyonunda yer alan ürünler (metalize iplikler) (genişliği 5mm'yi geçmeyen, iki plastik film arasına renkli veya renksiz bir yapıştırıcı vasıtasıyla sıkıştırılmış olanlar)
- 5605 pozisyonunda yer alan diğer ürünler.

Örneğin:

5203 pozisyonundaki pamuk lifleri ve 5506 pozisyonundaki sentetik devamsız liflerden imal edilmiş 5205 pozisyonundaki bir iplik karışık bir ipliktir. Bu yüzden, menşe kurallarını karşılamayan menşeli olmayan sentetik devamsız lifler (bunların kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan imal edilmesi gerekmektedir), ipliğin ağırlığının en çok % 10'una kadar kullanılabilir.

Örneğin:

5107 pozisyonundaki yün ipliği ve 5509 pozisyonundaki sentetik devamsız liflerden mamul iplikten imal edilmiş 5112 pozisyonundaki bir yünlü mensucat karışık bir mensucattır. Bu yüzden menşe kurallarını karşılamayan menşeli olmayan sentetik iplik (bunların kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan imali gerekmektedir) veya yün iplik (bunların karde edilmemiş, taranmamış veya başka bir şekilde eğirmeye hazırlanmamış tabii liflerden imali gerekmektedir) veya her ikisinin karışımı, mensucatın ağırlığının en çok% 10'una kadar kullanılabilir.

Örneğin:

5205 pozisyonundaki pamuk ipliğinden ve 5210 pozisyonundaki pamuklu mensucattan imal edilmiş, 5802 pozisyonundaki bir tufte edilmiş mensucat, eğer pamuklu mensucat, iki farklı pozisyonda yer alan ipliklerden imal edilmiş bir karışık mensucat ise veya kullanılan pamuk iplikleri bir karışım ise bir karışık üründür.

Örneğin;

Eğer söz konusu tufte edilmiş mensucat, 5205 pozisyonundaki pamuk ipliğinden veya 5407 pozisyonundaki sentetik mensucattan imal edilmiş ise, bu takdirde açıktır ki, kullanılan iplikler iki ayrı temel dokumaya elverişli girdidir ve aynı şekilde tufte edilmiş mensucat bir karışık üründür.

5.3. "Gipe edilmiş olsun veya olmasın bükülebilir polieter parçaları (segment) içeren poliüretandan (seğmenle edilmiş) imal edilmiş iplik" ihtiva eden ürünlerde bu tolerans söz konusu iplik için % 20'dir.

5.4. "Alüminyum yaprak veya alüminyum tozu ile kaplanmış olsun veya olmasın plastik film" esaslı şerit ihtiva eden, 5 mm.'yi geçmeyen genişlikte, bir yapıştırıcı ile iki plastik film arasına sıkıştırılmış" ürünlerde bu tolerans söz konusu şerit için % 30'dur.

Not 6

6.1 Listede bu giriş notuna atıfta bulunulduğu durumlarda, söz konusu mamul ürünler için 3 nolu sütunda belirlenen kuralları karşılamayan astar ve iç astarlar haricindeki tekstil girdileri, mamulünkinden başka bir pozisyonda yer almaları ve toplam kıymetlerinin mamulün fabrika çıkış fiyatının % 8'ini aşmaması kaydıyla, kullanılabilirler

6.2. Not 6.3'ün hükümlerine halel getirmeksizin 50 ila 63. Fasıllar arasında yer almayan girdiler, dokumaya elverişli madde ihtiva etsinler veya etmesinler, serbestçe kullanılabilirler.

Örneğin;

Listedeki bir kural örneğin pantolon gibi belli bir tekstil eşyası için iplik kullanılması gerektiğini belirtiyorsa, bu kural, örneğin düğme gibi metal eşyaların -düğmeler 50 ila 63. Fasıllar arasında yer almadığından- kullanılmasını engellemez. Aynı nedenle, fermuarların, normal olarak dokumaya elverişli madde ihtiva etmelerine rağmen, kullanılmasına mani teşkil etmez.

6.3. Bir yüzde kuralı uygulandığında, kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymeti hesaplanırken 50 ila 63. Fasıllarda yer almayan girdilerin kıymetlerinin de hesaba dahil edilmesi gerekir.

Not 7

7.1. y 2707, 2713 ila 2715, y 2901, y 2902 vc y 3403 no.Iu pozisyonlar bahis konusu olduğunda "özel işlemler", aşağıdakilerdir:

(a) vakumla damıtma;

(b) daha ileri fraksiyonlara ayırma işlemiyle yemden damıtma (')

(c) patlakçılık verme (cracking);

(d) yemden şekillendirme (reforming);

(e) seçici çözücüler vasıtasıyla ekstraksiyon;

(f) aşağıdaki operasyonların hepsini içeren işlem: konsantre sülfırik asitle veya oleumla ya da sülfürik anhidritle işlem görme, alkali ajanlarla nötralizasyon, kendi yapısı itibariyle aktif olan toprakla, aktifleştirilmiş toprakla, aktif karbon veya boksitle arıtma ve dekolarasyon (rengini giderme);

(g) polimerizasyon;

________________________________
(1) Gümrük Tarife Cetveli 27 inci Fasıla ait 4(b) numaralı ek açıklama notuna bakınız.

(h) alkilasyon;

(i) izomerleştirme;

7.2. 2710, 2711 ve 2712 no.lu pozisyonlar bahis konusu olduğunda "özel işlemler", aşağıdakilerdir:

(a) vakumla damıtma;

(b) daha ileri fraksiyonlara ayırma işlemiyle yeniden damıtma (2)

(c) patlayıcılık verme (cracking);

(d) yeniden şekillendirme (reforming);

(e) seçici çözücüler vasıtasıyla ekstraksiyon;

(f) aşağıdaki operasyonların hepsini içeren işlem: konsantre sülfirik asitle veya oleumla ya da sülfürik anhidritle işlem görme, alkali ajanlarla nötralizasyon. kendi yapısı itibariyle aktif olan toprakla, aktifleştirilmiş toprakla, aktif karbon veya boksitle arıtma ve dekolarasyon (rengini giderme);

(g) polimerizasyon;

(h) alkilasyon;

(i) izomerleştirme;

(j) sadece y 2710 pozisyonuna dahil ağır yağlar açısından hidrojenle yapılan, işleme tabi tutulan ürünlerin kükürt muhtevasının asgari % 85 azalması ile sonuçlanan kükürt-giderme (ASIM D 1266-59 T metodu);

(k) sadece 2710 pozisyonuna dahil ürünler açısından fıltrelemeden gayri bir işlemle parafın giderme;

(1) sadece y 2710 pozisyonuna dahil ağır yağlar açısmdan hidrojenin bir kimyasal reaksiyonda aktif bir element olarak yer aldığı, kükürt gidermenin dışında bir amaçla gerçekleştirilen, 20 bar'dan daha yüksek basınçta ve 250°C'den daha yüksek sıcaklıkta, katalizör kullanılarak hidrojen ile muamele. Bununla beraber, y 2710 pozisyonunda yer alan yağlama yağlarının, daha özel olarak renk ve istikran iyileştirmek üzere, hidrojenle daha ileri muamelesi (yani hidrofınisaj ve renk giderme), özel işlem olarak kabul edilmeyecektir.

(m) sadece y 2710 pozisyonuna dahil fuel-oiller açısından bu ürünlerin, fireler dahil hacimce % 30'undan daha azının 300°C'de ASIM D 86 metoduyla damıtılması şartıyla, atmosferde damıtma;

(n) sadece y 2710 pozisyonuna dahil, gaz yağları ve fuel-oiller'den gayri ağır yağlar açısından yüksek frekanslı elektrik fırça deşarjı vasıtasıyla muamele.

7.3. y 2707, 2713 ila 2715, y 2901, y 2902 ve y 3403 pozisyonları açısından, temizleme, dekantasyon, tuz giderme, su ile ayırma, filtreleme, renklendirme, işaretleme, kükürt muhtevalı ürünlerin karıştrılması sonucunda bir kükürt muhtevası elde etme, bu operasyonların veya benzeri operasyonlann herhangi bir kombinasyonu, menşe kazandırmaz.

__________________________
(2) Gümrük Tarife Cetveli 27 inci Fasıla ait 4(b) numaralı ek açıklama notuna bakınız.


EK II

Lütfen Dikkat!... Bu Ek, Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespiti Hakkındaki 15/6/2015 Tarihli ve 2015/7748 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, 1/9/2019 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1549) (18.09.2019 t. 30892 s. R.G.) ile yürürlüken kaldırılmıştır. (Mevzuat.Net)

İMAL EDİLEN ÜRÜNÜN MENŞE STATÜSÜ KAZANABİLMESİ İÇİN MENŞELİ OLMAYAN MADDELERE UYGULANMASI GEREKEN İŞÇİLİK VEYA İŞLEM LİSTESİ

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
Fasıl 01 Canlı hayvanlar Kullanılan Fasıl 1'de yer alan hayvanlar tamamıyla elde edilir  
Fasıl 02 Etler ve yenilen sakatat Kullanılan Fasıl 1 ve 2'de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat  
Fasıl 03 Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar Kullanılan Fasıl 3'de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat  
y Fasıl 04 Süt ürünleri; kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları; tabii bal; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir hayvansal ürünler

aşağıda belirtilenler hariç:

Kullanılan Fasıl 4'de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat  
0403 Yayıkaltı süt, pıhtılaşmış süt ve krema, yoğurt, kefir ve diğer fermente edilmiş veya asitliği artırılmış süt ve krema (konsantre edilmiş olsun olmasın, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın veya aroma veya ilave meyva, sert kabuklu meyva veya kakao içersin içermesin) - Kullanılan Fasıl 4'de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği,
-ananas, küçük limon veya greyfıırtun suyu hariç olmak üzere, kullanılan 2009 pozisyonunda yer alan tüm meyve sularının o ülke menşeli olması gereken,
- kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen,
imalat.
 
y Fasıl 05 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler; aşağıda belirtilenler hariç: Kullanılan Fasıl 5'de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat.  
y 0502 Evcil domuz, yaban domuzu veya porsukların ince ve kalın kılları, hazırlanmış İnce ve kalın kılların temizlenmesi, dezenfekte edilmesi, ebatlarına göre ayrılması ve düzeltilmesi  
Fasıl 06 ¦Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; yumrular, kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve süs yapraklan -Kullanılan Fasıl 6'da yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği,
-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen,
imalat.
 
Fasıl 07 Yenilebilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular Kullanılan Fasıl 7'de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat.  
Fasıl 08 Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu meyvalar; turunçgillerin ve kavunların ve karpuzların kabukları - Kullanılan meyveler ve sert kabuklu meyvelerin tamamıyla elde edildiği,
-kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen ,
imalat.
 

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
y Fasıl 09 Kahve, çay, Paraguay çayı ve baharat; aşağıda belirtilenler hariç; Kullanılan Fasıl 9'da yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat.  
0901 Kahve (kavrulmuş veya kafeini alınmış olsun almasın); kahve kabuk ve kapçıkları; içinde herhangi bir oranda kahve bulunan kahve yerine kullanılan maddeler Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
0902 Çay (aromalandınlmış olsun olmasın) Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
y 0910 Baharat karışımları Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
Fasıl 10 Hububat Kullanılan Fasıl 10'da yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat.  
y Fasıl 11 Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inülin; buğday glüteni;

aşağıda belirtilenler hariç:

Yenilen sebzelerin, hububatın, yumruların ve 0714 pozisyonundaki kök veya kullanılan meyvalann tamamıyla elde edildiği imalat.  
yİ 106 0713 pozisyonunda yer alan kurutulmuş,kabukları alınmış baklagillerin unu ezmesi ve tozu 0708 pozisyonunda yer alan baklagillerin değirmenden geçirilmesi ve kurutulması  
Fasıl 12 Yağlı tohum ve meyvalar; muhtelif tane, tohum ve meyvalar; sanayiide veya tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem Kullanılan Fasıl 12'de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat.  
1301 Lak; tabii sakızlar, reçineler, sakız reçineler ve yağ reçineler (pelesenkler

gibi)

Kullanılan 13.01 pozisyonundaki herhangi bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen imalat.  
1302 Bitkisel özsu ve hülasalar; pektik maddeler, pektinatlar ve pektatlar; agaragar, bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddeler (tadil edilmiş olsun olmasın)  

 

 
  - Bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddeler (tadil edilmiş) Tadil edilmemiş yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddelerden imalat  
  - Diğerleri Kullanılan tüm girdilerinin kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini geçmeyen imalat  
Fasıl 14 Örülmeye elverişli bitkisel maddeler; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler Kullanılan fasıl 14'de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat.  
y Fasıl 15 Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlarıhayvansal veya bitkisel mumlar; aşağıda belirtilenler hariç: Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
1501 Katı domuz yağı (eritilmiş domuz yağı 'lard' dahil) ve kümes hayvanlarının katı yağları (0209 vel503 pozisyonundakiler hariç)

 

 
  -kemiklerden veya artıklarından elde edilen yağlar 0203,0206 ve 0207 pozisyonlarında yer alanlar ile 0506 pozisyonunda yer alan kemikler hariç herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat  
  -Diğerleri 0203 ve 0206 pozisyonlarında yer alan domuz etinden ve yenilebilen sakatatından veya 0207 pozisyonunda yer alan kümes hayvanlarının etinden ve yenilebilen sakatatından imalat  
1502 Sığır, koyun veya keçi yağları (1503 pozisyonunda yer alanlar hariç)

 

 
  - Kemiklerden veya artıklardan elde edilen yağlar 0201,0202,0204 veya 0206 pozisyonlarında yer alanlar ile 0506 pozisyonunda yer alan kemikler hariç herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat  
  - Diğerleri Kullanılan Fasıl 2'de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat.  
1504 Balıkların veya deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları ve bunlann fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

 

 
  - Katı fraksiyonlar 1504 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat  
  - Diğerleri Kullanılan Fasıl 2 ve 3'de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat.  
y 1505 Rafine edilmiş lanolin 1505 pozisyonunda yer alan ham yapağı yağından yapılan imalat  
1506 Diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar ve bunlann fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş):    
  - Katı fraksiyonlar 1506 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dalıil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat  
  - Diğerleri Kullanılan Fasıl 2'de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat.  
1507 ila 1515 Bitkisel sıvı yağlar ve bunlann fraksiyonları:    

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
  -soya yağı, yer fıstığı yağı, palm yağı, hindistan cevizi yağı, palm çekirdeği yağı, babassu yağı, çin ağacı yağı ,outikika yağı, mirtle mumu ve Japon . mumu, jojoba yağı fraksiyonları ile teknik veya smai amaçlarla kullanılan yağlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
  -katı fraksiyonlar (jojoba yağı fraksiyonları hariç) 1507 ila 1515 pozisyoniannda yer alan diğer girdilerden imalat  
  - Diğerleri Kullanılan tüm bitkisel menşeli girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat  
1516 Flayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kısmen veya tamamıyla hidrojenize edilmiş, ara- esterlenmiş, tekrar esterlenmiş veya elaidik asitlenmiş, rafine edilmiş olsun olmasm, fakat daha ileri bir işlem görmemiş) -Kullanılan Fasıl 2'de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği, -kullanılan tüm bitkisel menşeli girdilerin tamamıyla elde edildiği, imalat,

Bununla beraber, 1507,1508,1511 ve 1513 pozisyonlannda yer alan girdiler kullanılabilir.

 
1517 Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal veya bitkisel katı veya sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilen karışımları veya müstahzarları(1516 pozisyonundaki yenilen katı veya sıvı yağlar ve bunlann fraksiyonları hariç) -Kullanılan Fasıl 2 ve 4'de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği, 
-kullanılan tüm bitkisel menşeli girdilerin tamamıyla elde edildiği, imalat

Bununla beraber, 1507,1508,1511 ve 1513 pozisyonlanndaki girdiler kullanılabilir

 
Fasıl 16 Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları - Fasıl 1'de yer alan hayvanlardan, 
ve/veya
- kullanılan Fasıl 3'teki tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği
imalat
 
y Fasıl 17 Şeker ve şeker mamulleri; 
aşağıda belirtilenler hariç:
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
y 1701 Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz (katı halde, aromalandırılmış veya renklendirilmiş) Kullanılan Fasıl 17de yer alan herhangi bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen imalat.  
1702 Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil) (katı halde); ilave aroma veya renk verici maddeler katılmamış şeker şurapları; suni bal, (tabii bal ile karıştırılmış olsun olmasın); karamel    
  - Kimyaca saf maltoz ve fruktoz 1702 Pozisyonundaki diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat  

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
  -diğer şekerler (katı halde aromalandınlmış veya renklendirilmiş) Kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen imalat.  
  - Diğerleri Kullanılan tüm girdilerin menşeli olması gereken imalat  
y 1703 Şeker ekstraksiyonundan veya rafinajından elde edilen melaslar (aromalandırılmış veya renklendirilmiş) Kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen imalat.  
1704 Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil) -Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

ve

-kullanılan Fasıl 17'de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30!unu geçmeyen

imalat

 
Fasıl 18 Kakao ve kakao müstahzarları -Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

ve

-kullanılan Fasıl 17'de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen

imalat

 
1901 Malt hülasası; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını un, ezme, nişasta veya malt hülasası teşkil eden gıda müstahzarları (içinde kakao bulunmayanlar veya tamamıyla yağının alınması esasına göre hesaplanan içindeki kakao miktan ağırlık itibarıyla % 40'dan az olanlar); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını 0401 ita 0404 pozisyonlannda yer alan maddeler teşkil eden gıda müstahzarları (içinde kakao bulunmayanlar veya tamamıyla yağının alınması esasına göre hesaplandığında içindeki kakao miktan ağırlık itibanyla %5'den az olanlar):

 

   
  - Malt hülasası Fasıl 10'da yer alan hububattan imalat  

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
  - Diğerleri - ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

ve

- kullanılan Fasıl 4 ve Fasıl 17'nin herhangi bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen

imalat

 
1902 Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi);kuskus (hazırlanmış olsun olmasın):

 

 

 

 

 
  -ağırlık itibariyle %20 veya daha az et, sakatat, balık, kabuklu hayvan veya yumuşakça içerenler Kullanılan tüm hububat ve türevlerinin (durum buğdayı ve türevleri hariç) tamamıyla elde edildiği imalat  
  -ağırlık itibariyle %20 veya daha fazla et, sakatat, balık kabuklu hayvan veya yumuşakça içerenler -Kullanılan tüm hububat ve türevlerinin (durum buğdayı ve türevleri hariç) tamamıyla elde edildiği, ve 
-kullanılan Fasıl 2 ve 3'de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği, 
imalat
 
1903 Tapyoka ve nişastadan hazırlanan tapyoka benzerleri (flokon, dane, yuvarlak, kalbur içi kalıntısı veya benzeri şekillerde) 1108 pozisyonunda yer alan patates nişastası hariç herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat  
1904 Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamulleri (corn flakes gibi);tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ön pişirme yapılmış veya başka surette hazırlanmış dane (mısır hariç) veya flokon halindeki hububat veya diğer şekilde işlenmiş daneler (un ve ezmeler hariç) -1806 pozisyonunda yer almayan girdilerden,

-kullanılan tüm hububat ve unların (durum buğdayı ve türevleri ve Zea İndurata mısın hariç) tamamıyla elde edildiği, ve

-kullanılan Fasıl 17'de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen imalat

 
1905 Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri; mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler Fasıl 11'de yer alanlar hariç herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat  
y Fasıl 20 Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler veya bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar; 
aşağıda belirtilenler hariç:
Kullanılan tüm meyvalann, sert kabuklu meyvaların, sebzelerin tamamıyla elde edildiği imalat  
y 2001 Hint patatesi,tatlı patates ve ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla nişasta içeren benzeri yenilebilen bitki parçaları (sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş) Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
y 2004 ve 
y 2005
Un, ezme veya flakon halindeki patates (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş) Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
2006 Sebzeler,meyvalar,sert kabuklu meyvalar,meyva kabukları ve diğer bitki parçaları (şekerle konserve edilmiş) (suyu alınmış,üstü şekerle kaplanmış veya kristalleşmiş) Kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen imalat  
2007 Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyva veya sert kabuklu meyva püreleri, meyva veya sert kabuklu meyva pastları (pişirilerek hazırlanmış)

(ilave şeker veya diğer tatlandıcı maddeler içersin içermesin)

-Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

ve

-kullanılan Fasıl 17'de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen

imalat

 
y 2008 -İlave şeker veya alkol içermeyen sert kabuklu meyvalar

 

 

Kullanılan 0801, 0802 ve 1202 ila 1207 pozisyonlarında yer alan menşeli sert kabuklu meyvalar ile yağlı tohumların kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 60'ını geçen imalat

 

 
  -yer fıstığı ezmesi; hububat esaslı karışımlar; palm meyvası içi; mısır Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
  -diğerleri (buharla yada suda kaynatılarak pişirilmenin dışında pişirilmiş meyva ve sert kabuklu meyvalar hariç) (ilave şeker içermeyen, dondurulmuş)

-Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,
ve
-kullanılan Fasıl 17'de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen
imalat

 
2009 Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve ilave alkol içermeyen) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın) -ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,
ve
-kullanılan Fasıl 17'de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen
imalat
 
y Fasıl 21 Yenilen çeşitli gıda müstahzarlan, aşağıda belirtilenler hariç: Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
2101 Kahve, çay ve paraguay çayı hülasası, esans ve konsantreleri ve esası bu ürünler veya kahve, çay, paraguay çayı olan müstahzarlar, kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan diğer maddeler ve bunların hülasa, esans ve konsantreleri - Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
-kullanılan tüm hindibanın tamamıyla elde edildiği, 
imalat
 
2103 Soslar ve müstahzarları; çeşni ve lezzet verici karışımlar; hardal unu, irmiği ve hazır hardal:

 

 
  - Soslar ve müstahzarları, çeşni ve lezzet verici karışımlar Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber hardal unu, irmiği veya lıazır hardal kullanılabilir.  
  - Hardal unu, irmiği ve hazır hardal Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
y 2104 Çorbalar, et suları ve müstahzarları 2002 ila 2005 pozisyonlarında yer alan hazırlanmış veya konserve edilmiş sebzeler hariç herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
2106 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarları - Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,
ve
- kullanılan Fasıl 4 ve Fasıl 17'nin herhangi bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen
imalat
 
y Fasıl 22 Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke; aşağıda belirtilenler hariç: - Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
-kullanılan tüm üzümlerin veya üzümden türetilen girdilerin tamamıyla elde edildiği, imalat
 
2202 Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya lezzetlendirilmiş) ve alkolsüz diğer içkiler (2009 pozisyonundaki meyva veya sebze suları hariç) - Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,
- kullanılan Fasıl 17'de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen, ve 
-kullanılan meyva suyunun (ananas,küçük limon ve üzüm suları hariç) menşeli olduğu,
imalat
 

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
2207 Alkol derecesi hacim itibarıyla %80 veya daha fazla olan tağyir edilmemiş etil alkol; alkol derecesi ne olursa olsun tağyir edilmiş etil alkol ve diğer alkollü içkiler -2207 veya 2208 pozisyonları hariç, herhangi bir pozisyondaki girdilerden, 
ve
-kullanılan tüm üzümlerin veya üzümden elde edilen girdilerin tamamıyla elde edilmiş olduğu veya kullanılan diğer tüm girdilerin menşeli olması koşuluyla arakın hacim itibarıyla % 5 sınırına kadar kullanılabileceği, 
imalat
 
2208 Alkol derecesi hacim itibarıyla % 80'den az olan tağyir edilmemiş etil alkol; alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içkiler -2207 veya 2208 pozisyonları hariç, herhangi bir pozisyondaki girdilerden, 
ve
-kullanılan tüm üzümlerin veya üzümden türetilen tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği veya kullanılan diğer tüm girdileri halihazırda menşeli ise arak, hacim itibariyle % 5 sınınna kadar kullanılabilen 
imalat
 
y Fasıl 23 Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler; aşağıda belirtilenler hariç: Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
y 2301 Balinanın kaba unları ;balık, kabuklu hayvan,yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının insan yemesine elverişli olmayan unlan,kaba unları ve pelletleri Kullanılan Fasıl 2 ve 3'de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat  
y 2303 Mısır nişastasının imalat artıkları (konsantre edilmiş ıslatma suları hariç) (kuru ürün üzerinden hesaplandığında protein oranı ağırlık itibariyle % 40'dan fazla olanlar) Kullanılan tüm mısırın tamamıyla elde edildiği imalat  
y 2306 Zeytinyağının ekstrüksiyonuııdan arta kalan yağlı küspeler ve diğer katı artıklar (% 3'den fazla zeytinyağı içerenler) Kullanılan tüm zeytinlerin tamamıyla elde edildiği imalat  
2309 Flayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar -Kullanılan tüm hubabatın, şekerin, melasların, etlerin veya sütlerin menşeli olması gereken, ve -kullanılan Fasıl 3'de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği, imalat  
y. Fasıl 24 Tütün ve işlenmiş tütün yerine geçen maddeler

aşağıda belirtilenler hariç;

Kullanılan Fasıl 24'de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat  
2402 Tütün veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar Kullanılan 2401 pozisyonunda yer alan işlenmemiş tütün veya tütün döküntülerinin ağırlık itibariyle en azından %70'nin menşeli olduğu imalat  
y 2403 İçilen tütün Kullanılan 2401 pozisyonunda yer alan işlenmemiş tütün veya tütün döküntülerinin ağırlık itibariyle en azından %70'nin menşeli olduğu imalat  
y Fasıl 25 Tuz; kükürt; topraklar ve taşlar; alçılar; kireç ve çimento; aşağıda belirtilenler hariç: Ürünün yer aldığı pozisyondışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
y 2504 Tabii kristalize grafit (karbon muhtevası bakımından zenginleştirilmiş, saflaştırılmış ve öğütülmüş) Karbon muhtevası bakımından zenginleştirme, saflaştırma ve ham kristalize grafitin öğütülmesi  
y 2515 Mermer (testere ile yahut başka surette kalınlığı 25 cm'yi geçmeyen dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde kesilmiş) Kalınlığı 25 cm'yi geçen mermerin daha önce kesilmiş olsa bile testere ile veya başka surette kesilmesi  
y 2516 Granit, porfir, bazalt, gre ve yontulmaya veya inşaata elverişli diğer taşlar (testere ile veya başka surette kalınlığı 25 cm'yi geçmeyen dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya dilimler halinde kesilmiş) Kalınlığı 25 cm'yi geçen taşların daha önce kesilmiş olsa bile testere ile veya başka surette kesilmesi  
y 2518 Kalsine dolomit Kalsine edilmemiş dolomitin kalsine edilmesi  
y 2519 Ezilmiş tabii magnezyum karbonat (manyezit), (hava geçirmeyen mühürlenmiş kaplarda) ve magnezyum oksit (saf olsun olmasm), (eritilmiş manyezit veya sinterlenmiş manyezit hariç) Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, tabii magnezyum karbonat (manyezit) kullanılabilir.  
y 2520 Dişçilikte kullanılmak üzere özel olarak hazırlanmış alçılar Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen imalat  
y 2524 Tabii asbest lifleri Asbest konsantrelerinden imalat  
y 2525 Mika tozu Mika veya mika artıklarının öğütülmesi  
y 2530 Kalsine edilmiş veya toz haline getirilmiş toprak boyalar Toprak boyaların kalsine edilmesi veya öğütülmesi  
Fasıl 26 Metal cevherleri, cüruf ve küller Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
y Fasıl 27 Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlar; aşağıda belirtilenler hariç: Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
y 2707 Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus, bileşimindeki aromatik unsurlann ağırlığı aromatik olmayan unsurlardan fazla olan yağlar, yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtılmasıyla elde edilen mineral yağ benzeri yağlar( 250 dereceye kadar olan sıcaklıkta hacim itibariyle % 65'ten fazla damıtılan) (benzol ve petrol esansı karışımları dahil) Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla özel işlem(ler)(1)
veya
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandınldığı diğer işlemler,Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.
 
y 2709 Bitümenli minerallerden elde edilen ham yağlar Bitümenli girdilerin parçalayıcı (destructive) damıtımı  

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham yağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar; atık yağlar Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla özel işlem(ler) (2)
veya
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sımflandınldığı diğer işlenıler.Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.
 
2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla özel işlem(Ier)(2)
veya
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sımflandınldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.
 
2712 Vazelin; parafin; mikro-kristal-bünyeli petrol mumu, yağlı mum, ozokerit, linyit mumu, turb mumu, diğer mineral mumlar, sentez veya diğer işlemlerle elde edilen benzeri ürünler (renklendirilmiş olsun olmasın) Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla özel işlem(ler) (2)
veya
kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sımflandınldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla apı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.
 
2713 Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla özel işlem(ler) (1)
veya
kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sımflandınldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla apı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.
 
2714 Tabiî bitümen ve tabii asfalt; bitümenli veya yağlı şist ve katranlı kumlar; asfaltitler ve asfaltlı kayalar Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla özel işlem(ler)(1)
veya
kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sımflandınldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.
 

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
2715 Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitıimeni, mineral katran veya mineral katran zifti teşkil eden bitümenli karışımlar (for example, bituminous mastics, cut-backs) Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla özel işlem(ler) (1)
veya
kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sımflandırtidığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir..
 
y Fasıl 28 Anorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, nadir toprak metallerinin, radyoaktif elementlerin ve izotoplarının organik veya anorganik bileşikleri; aşağıda belirtilenler hariç: Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir. Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen imalat
y 2805 "Mischmetall" Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini geçmeyen ısıl işlem veya elektrolitik işlemle yapılan imalat  
y 2811 Kükürt trioksit Kükürt dioksitîen imalat Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
y 2833 Alüminyum sülfat Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen imalat  
y 2840 Sodyum perborat Disodyum tetraborat pentahidrattan imalat Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
y Fasıl 29 Organik kimyasal ürünler aşağıda belirtilenler hariç; Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir. Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
y 2901 Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus asiklik hidrokarbonlar Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla özel işlem(ler)(1)
veya
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.
 

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
y 2902 Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus siklanikler, siklenikler (azıılen'ier hariç), benzen, toluen, ksilen Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha

fazla özel işlem(ler) (1)

veya

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandınldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.

 
y 2905 Etanolün ve bu pozisyonda yer alan alkollerin metal alkoksitleri 2905 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla apı pozisyonda sınıflandırılan metal alkolatlar kullanılabilir,. Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
2915 Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunlann anhidritleri, halojenürleri , peroksitleri ve peroksiasitleri; bunlann halojenlenmiş, sülfolanmtş, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.Bununla beraber, kullanılan 2915 ve 2916 pozisyonlarında yer alan tüm girdilerin kıymeti, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemelidir. Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
y 2932 - İç eterler ve bunlann halojenlenmiş, siilfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, kullanılan 2909 pozisyonunda yer alan tüm girdilerin kıymeti, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemelidir. Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
  - Siklik asetaller ve halkalı yan asetaller ve bunlann halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat Kullanılan tüm girdilerin kıpıetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
2933 Sadece azotlu heterosiklik bileşikler Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.Bununla beraber, kullanılan 2932 ve 2933 pozisyonlarında yer alan tüm girdilerin kıymeti, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemelidir. Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
2934 Nükleik asitler ve bunların tuzları (kimyasal olarak tanımlansın tanımlanmasın); diğer heteroksiklik bileşikler Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, kullanılan 2932,2933 ve 2934 pozisyonlarında yer alan tüm girdilerin kıymeti, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemelidir. Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
y 2939 Ağırlığı itibariyle %50'den az olmamak kaydıyla alkoloid içeren haşhaş sapı konsantreleri Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini geçmeyen imalat  
y Fasıl 30 Eczacılık ürünleri, aşağıda belirtilenler hariç: Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.  

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
3002 İnsan kanı; tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan kanı; serum ve diğer kan fraksiyonları ve tadil edilmiş bağışıklık sağlayan ürünler (biyoteknolojik işlemle elde edilmiş olsun olmasın); aşılar, toksinler, mikroorganizma kültürleri (mayalar hariç) ve benzeri ürünler:    
  - Dozlandınlmış veya perakende satışa hazır durumda, tedavide veya korunmada kullanılan iki veya daha fazla ürün karışımları ve bu amaçlarla kullanılan karıştırılmamış ürünler 3002 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, ürünle aynı tanıma uyan girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.  
  - Diğerleri:    
  - - insan kanı 3002 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, ürünle aym tanıma uyan girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.  
  - - Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan kanı 3002 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, ürünle aynı tanıma uyan girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.  
  - - Serum, hemoglobin ve serum globulini dışındaki kan fraksiyonları 3002 pozisyonunda yer alan girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden yapılan imalat. Bununla birlikte, ürünle aynı tanıma uyan girdiler, toplattı kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.  
  - - hemoglobin, kan globulini ve serum globulini 3002 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, ürünle aynı tanıma uyan girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.  
   - - Diğerleri 3002 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, ürünle aynı tamına uyan girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.  

3003 ve

3004

 

İlaçlar (3002, 3005 veya 3006 pozisyonundakiler hariç)    

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
  -2941 pozisyonunda yer alan amikasinden elde edilenler Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber 3003 ve 3004 pozisyonunda yer alan girdiler toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.  
  - Diğerleri - Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, (Bununla beraber 3003 ve 3004 pozisyonlarında yer alan girdilerin toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi koşuluyla kullanılabildiği) ve 
-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen, 
imalat
 
y 3006 Bu fasılm 4(k) nolu notunda belirtilen atık eczacılık ürünleri Ürünün menşei, orijinal sınıflandırılmasındaki halini korur.  
y Fasıl 31 Gübreler;

aşağıda belirtilenler hariç:

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir. Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
y 3105 Azot, fosfor ve potasyum gibi bitki besin maddelerinden ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler; diğer gübreler; bu fasılda yer alan ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya 10 kg.'ı geçmeyen ambalajlarda olanları

aşağıda belirtilenler hariç;

- sodyum nitrat
- kalsiyum siyanamid
- potasyum sülfat
- magnezyum potasyum sülfat

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, (Bununla beraber ürünle aynı pozisyonda yer alan girdilerin toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi koşuluyla kullanılabildiği) ve 
-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen, imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
y Fasıl 32 Debagatte veya boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri;boyalar, pigmentler, diğer boyayıcı maddeler; boyalar ve vernikler; macunlar; mürekkepler

aşağıda belirtilenler hariç;

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir. Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
y 3201 Tanenler ve bunların tuzlan, esterleri, eterleri ve diğer türevleri Bitkisel menşeli tanen hülasalarından imalat Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
3205 Boyayıcı laklar; bu faslın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası boyayıcı laklar olan müstahzarlar (3) 3203,3204 ve 3205 Pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 3205 pozisyonunda yer alan girdiler, toplam kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
y Fasıl 33 Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarlan; aşağıda belirtilenler hariç: Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir. Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
3301 Uçucu yağlar (terpeni alınmış olsun olmasın) (konkret veya sıvı halde olanlar dahil); rezinoitler. ekstraksiyonla elde edilen yağ reçineleri; uçucu yağlann katı yağlarda, sabit yağlarda, mumlarda veya benzerlerinde 'enflurage' veya 'maceration' suretiyle elde edilen konsantreleri; uçucu yağlann terpeninin alınmasından arta kalan terpenli yan ürünler; uçucu yağlann damıtılmış aromatik suları ve sulu çözeltileri Bu pozisyondaki farklı bir "grubun"(4) girdileri dc dahil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, aym grupta yer alan girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20' sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
y Fasıl 34 Sabunlar, yüzeyaktif organik maddeler, yıkama müstahzarlan, yağlama müstahzarlan, suni mumlar, müstahzar mumlar, temizleme veya bakım müstahzarlan, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar, dişçi mumları ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları aşağıda belirtilenler hariç: Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir. Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
y 3403 Ağırlık itibanyla % 70'ten az olmak koşuluyla bitümenli minerallerden elde edilen petrol yağları veya sıvı yağlar içeren yağlama müstahzarlan Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla özel işlem(ler)(1)
veya
kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.
 
3404 Suni mumlar ve müstahzar mumlar:

- Parafin esaslı müstahzar mumlar, petrol mumlan, bitümenli minerallerden elde edilen mumlar, yağlı mum veya pullu mum

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.  

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
  - Diğerleri -1516 pozisyonundaki mum karakterini haiz hidrojenize yağlar;
- 3823 pozisyonundaki mum karakterini haiz, sınai yağ alkolleri veya kimyasal olarak belirlenmemiş yağ asitleri ve
- 3404 pozisyonundaki girdiler; hariç olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat.

Bununla beraber, bu girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
y Fasıl 35 Aibüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişastalar; tutkallar; enzimler; aşağıda belirtilenler hariç: Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir. Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
3505 Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar (önceden jelatinlenmiş veya esterifîye edilmiş nişastalar gibi); esası nişasta, dekstrinler veya tadil edilmiş diğer nişastalar olan tutkallar:    
  - Nişasta eterleri ve esterleri 3505 Pozısj'onunda yer alan diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
  - Diğerleri 1108 pozisyonunda yer alan girdiler hariç olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat
y 3507 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzar enzimler Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen imalat  
Fasıl 36 Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamulleri; kibritler; piroforik alaşımlar; ateş alıcı maddeler Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir. Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
y Fasıl 37 Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya; aşağıda belirtilenler hariç: Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir. Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
3701 Fotoğrafçılıkta kullanılan hassas hale getirilmiş boş fotoğraf levhaları ve boş düz filmler (kağıt, karton veya mensucat hariç olmak üzere herhangi bir maddeden); anında develope olarak fotoğraf veren boş, düz, hassas hale getirilmiş filmler (seri halinde olsun olmasın)    
  -Renkli fotoğraf için anında devolope olarak fotoğraf veren filmler (seri halinde) 3701 ve 3702 pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 3702 pozisyonundaki girdiler, toplam kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmemesi koşuluyla kullanılabilir. Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat
  - Diğerleri 3701 ve 3702 pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 3702 pozisyonundaki girdiler, toplam kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir. Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
3702 Fotoğrafçılıkta kullanılan rulo halinde hassas hale getirilmiş boş fotoğraf filmleri (kağıt, karton veya mensucat dışındaki herhangi bir maddeden); rulo halinde anında develope olarak fotoğraf veren filmler (hassas, boş) 3701 ve 3702 pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
3704 Fotoğrafçılıkta kullanılan levha, film, kağıt, karton ve mensucat (dolu fakat develope edilmemiş) 3701 ila 3704 pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
y Fasıl 38 Muhtelif kimyasal maddeler; aşağıda belirtilenler hariç: Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aym pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir. Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
y 3801 - Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan kolloidal grafit ve yarı kolioidal grafit; elektrotlar için karbonlu hamurlar Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen imalat  
  - Hamur halinde grafit, ağırlık itibarıyla %30'dan fazla grafitin mineral yağlarla olan karışımları 3403 pozisyonundaki kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %20'sini geçmeyen imalat Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
y 3803 Rafine edilmiş tall oil (sıvı reçine) Ham tall oil (sıvı reçine )'in rafine edilmesi Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
y 3805 Sülfat terebantin esansı, saflaştırılmış Sülfat terebantinin ham esanslarının damıtma veya rafinaj yoluyla saflaştırılması Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
y 3806 Ester sakızları Reçine asitlerinden imalat Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
y 3807 Odun katranı (Odun katranı zifti) Odun katranının damıtılması Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
3808 Haşarat öldürücü,kemirici hayvanlara karşı koruyucu,zararlı mantarları ve bitkileri yok edici,sürgünleri önleyici ürünler ve bitkilerin büyümesini düzenleyici, dezenfekte edici ve benzeri ürünler (parekende satılacak şekillerde veya ambalajlarda veya müstahzar haline getirilmiş)(kükürtlü şerit,fitil ve mumlar ile sinek kağıtları gibi) Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen imalat  
3809 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan mensucat, kağıt,deri ve benzeri sanayilerde kullanılan türde "apre veya finisaj" müstahzarlan,boyayıcı maddelerin sabitleştirilmesini veya boyama işlemini hızlandırmayı sağlayıcılar ve diğer ürünler ve müstahzarlar (ömeğin;müstahzar haşıl ve apreler,müstahzar mordanlar gibi) Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen imalat  
3810 Metal satıhlarının temizlenmesinde kullanılan müstahzarlar; metallere lehim ve kaynak yapılmasında kullanılan sıvı müstahzarlar vc diğer yardımcı müstahzarlarjmetal ve diğer maddelerden meydana gelen lehim ve kaynak pastaları ve tozları; lehim ve kaynak çubuklannm ve elektrotlarının sıvanmasında veya kaplanmasında kullanılan müstahzarlar Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen imalat  
3811 Ateşlemeyi önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici maddeler, katkılar ve minaral yağlar (benzin dahil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar  

 

 
  - yağlama yağları için, bitümenli minerallerden elde edilen yağlar veya petrol yağları içeren müstastahzar katkılar Kullanılan 3811 pozisyonunda yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen imalat  
  - Diğerleri Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50 sini geçmeyen imalat  

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
3812 Vuikanizasyon çabuklaştırıcı müstahzarlar; kauçuk ve plastikler için, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan plastifiyan bileşikler; oksidasyonu önleyici müstahzarlar ve kauçuk veya plastikleri dayanıklı hale getirmede kullanılan diğer stabilizatör bileşikler Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen imalat  
3813 Yangın söndürme aletleri için dolgu maddeleri ve bileşimler; her çeşit yangın söndürme bombaları Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen imalat  
3814 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya veya vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen imalat  
3818 Elektronikte kullanılmak üzere dope edilmiş kimyasal elementler (disk, pul veya benzeri şekillerde); elektronikte kullanılmak üzere dope edilmiş kimyasal bileşikler Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen imalat  
3819 Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle %70'den az oranda içeren müstahzar sıvılar Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50 sini geçmeyen imalat  
3S20 Donmayı önleyici müstahzarlar ve donmayı çözücü müstahzar sıvılar Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50 sini geçmeyen imalat  
3822 Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler ve laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler (3002 veya 3006 pozisyonlarında yer alanlar hariç); sertifikalı referans maddeleri Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50 sini geçmeyen imalat  
3823 Sınai monokarboksilik yağ asitleri; rafinaj mahsulü asit yağlan; sınai yağ alkolleri:

 

 
  - Sınai monokarboksilik yağ asitleri; rafinaj mahsulü asit yağları Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.  
  - Sınai yağ alkolleri: 3823 pozisyonundaki diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
3824 Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kimya sanayii veya kimya sanayine bağlı sanayilerde kullanılan kimyasal ürünler ve müstahzarlar (tabii ürünlerin karışımlarından oluşanlar dahil)    

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
  Bu pozisyonda yer alan aşağıda belirtilenler:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir. Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
  - Dökümhane maçalarına ve kalıplarına mahsus esası tabii reçine olan müstahzar bağlayıcılar    
  - - Naftenik asitler, bunların suda çözünmeyen tuzları ve esterleri    
  - - 2905 pozisyonu haricindeki Sorbitol    
  - - Petrol sülfonatları (Alkali metallerin, amonyumun veya etanolaminlerin petrol sülfonatları hariç); bitümenli minerallerden elde edilen tiofenli sülfonik asitlerin yağları ve bunlann tuzlan.    
  - - İyon değiştiriciler    
  - - Elektrik tüpleri ve valflerinde vakum teminine yarayan emici bileşimler    
  - - Gaz temizleyici alkalinize demir oksitler.    
  - - Taşkömürü gazı saflaştırılmasında üretilen amonyaklı gaz sıvıları ve kullanılan (spent) oksit    
  - - Sülfonaftenik asitler, bunların suda çözünmeyen tuzları ve esterleri    
  - - Fusel yağları ve Dippel yağı    
  - -Farklı anyon içeren tuzların karışımları    
  - - Jelatin esaslı kopyalama patlar, (kağıttan veya dokumaya elverişli maddelerden bir mesnet üzerinde bulunsun bulunmasın)    
  - Diğerleri Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen imalat  
3901 ila 3915 İlk şekillerde plastikler, bunların döküntü, kalıntı ve hurdaları (3907 pozisyonunun bir kısmı ve 3912 pozisyonu hariç olup bunlara ilişkin kurallar aşağıda belirtilmiştir);    
  - İlave homopolimerizasyon ürünleri (toplam polimer muhtevası bakımından ağırlık itibariyle % 99'dan fazla tek monomer katkılı ürünler) - Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen,
ve
- yukarıda belirtilen sınır dahilinde, kullanılan Fasıl 39 'da yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmeyen,
imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 25'ini geçmeyen imalat.

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
  - Diğerleri - Kullanılan Fasıl 39 'da yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmeyen imalat(5) Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 25'ini geçmeyen imalat.
y 3907 Kopolimer (polikarbonat ve akrilonitril- bütadien-stiren kopolimeri (ABS)'den) den olanlar

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir. (5)

 

 
  - Poliesterden olanlar Kullanılan Fasıl 39 'da yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmeyen ve/veya tetrabromo polikarbonatlardan (bisfenol A) imalat  
3912 Selüloz ve kimyasal türevleri (tarifenin başka yeinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde) Ürünle aynı pozisyonda yer alan kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %20'sini aşmayan imalat  
3916 ila 3921 Plastikten yarı-mamuller ve plastikten eşya; (3916 pozisyonunun bir kısmı, 3917 pozisyonunun bir kısmı, 3920 pozisyonunun bir kısmı ve 3921 pozisyonunun bir kısmı hariç olup bunlara ilişkin kurallar aşağıda belirtilmiştir);    
  - Yassı ürünler (sadece-yüzey işlemlerinden daha ileri işlem görmüş dikdörtgen ve kareden başka şekilde kesilmiş) veya yüzey işlemlerinden daha ileri işlem görmüş diğer ürünler Kullanılan Fasıl 39 'da yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen imalat Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 25'ini geçmeyen imalat.
  - Diğerleri:    
  - - İlave fıomopolimerizasyon ürünleri (toplam polimer muhtevası bakımından ağırlık itibariyle % 99'dan fazla tek monomer katkılı ürünler) -Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen ve
- yukarıda belirtilen sınır dahilinde, kullanılan Fasıl 39 'dayer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmeyen, imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 25'ini geçmeyen imalat.
  - - Diğerleri Kullanılan Fasıl 39 'da yer alan girdilerin kıymetinin üriinün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmeyen imalat(5) Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 25'ini geçmeyen imalat.
y 3916 ve y 3917 Profiller ve ince ve kalın çubuklar -Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen, ve
- yukarıda belirtilen sınır dahilinde, ürünle aym pozisyonda yer alan kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmeyen, imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 25'ini geçmeyen imalat.

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
y 3920 - lyonomer levhalar ve filmler

 

Esas itibariyle çinko ve sodyum olmak üzere metal iyonları ile kısmen nötralize edilmiş metakrilik asit ve etilen kopolimeri olan kısmi tennoplastik tuzlardan imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 25'ini geçmeyen imalat.
  -rejenere selülozdan, poliamidlerden, veya polietilenden levhalar Ürünle aynı pozisyonda yer alan kullanılan tüm girdilerin kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmeyen imalat  
y 3921 Plastikten metalize folyeler Kalınlığı 23 mikronda daha az, yüksek derecede transparan(6) polester yapraklardan imalat Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 25'ini geçmeyen imalat.
3922 ila 3926 Plastikten eşya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen imalat  
y Fasıl 40 Kauçuk ve kauçuktan eşya; aşağıda belirtilenler hariç: Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.  
y 4001 Ayakkabılar için lamine edilmiş tabakalar veya krep kauçuk Tabii kauçuk tabakalarının lamine edilmesi  
4005 Karıştırılmış kauçuk, (vulkanize edilmemiş), (ilk şekillerde veya levha, tabaka veya şerit halinde) Kullanılan tüm girdilerin (tabii kauçuk hariç) kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini geçmeyen imalat  
4012 Kauçuktan sırt geçirilmiş veya kullanılmış dış lastikler, kauçuktan dolgu lastikleri veya tekerlek bandajları, dış lastikler için değişebilir sırtlar ve kolanlar:  

 

 
  - Kauçuktan sırt geçirilmiş dış lastikler, dolgu lastikleri veya tekerlek bandajları Kullanılmış lastiklere sırt geçirilmesi  
  - Diğerleri 4011 ve 4012 pozisyonlarında yer alan girdiler hariç olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat  
y 4017 Sertleştirilmiş kauçuktan eşya Sertleştirilmiş kauçuktan imalat  
y Fasıl 41 Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler;

aşağıda belirtilenler hariç:

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.  
y 4102 Koyun veya kuzulann ham derileri, yünü alınmış Yünlü koyun ve kuzu derilerinin yünlerinin alınması  
4104 ila 4106 Dabaklanmış veya "crust" (ara kurutmak) deriler (yünü veya kılı alınmış, parçalanmış olsun olmasın, fakat daha ileri bir işlem görmemiş) Ön dabaklama yapılmış derilerin yeniden dabaklanması
veya
ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
4107,4112 ve 4113 Dabaklama veya ara kurutmadan sonra ileri derecede hazırlanmış deri ve köseleler (parşömine edilmiş deri dahil) (yünü veya kılları alınmış, parçalanmış olsun olmasın, 4114 pozisyonunda yer alan deri ve köseleler hariç) 4104 ila 4113 pozisyonları haricinde, herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
y 4114 Rugan ve ruganla kaplanmış deri ve köseleler; metalize deri ve köseleler Toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla, 4104 ila 4106, 4112 veya 4113 pozisyonlarında yer alan girdilerden imalat  
Fasıl 42 Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamul eşya (ipek böceği guddesi hariç) Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
y Fasıl 43 Kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri

aşağıda belirtilenler hariç;

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
y 4302 Dabaklanmış veya aprelenmiş kürkler, (birleştirilmiş):

 

 
  - Tabaka, çapraz veya benzeri şekillerde Dabaklanmış veya aprelenmiş ancak birleştirilmemiş kürklerin kesim ve birleştirilmesine ilaveten ağartma veya boyama  
  - Diğerleri Birleştirilmemiş, dabaklanmış veya aprelenmiş kürklerden imalat  
4303 Kürkten giyim eşyası ve aksesuarları ve kürkten diğer eşya 4302 pozisyonunda yer alan birleştirilmemiş, dabaklanmış ve aprelenmiş kürklerden imalat  
y Fasıl 44 Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü; aşağıda belirtilenler hariç: Üıünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
y 4403 Kare şeklinde kabaca yontulmuş ağaçlar Kabaca şekil verilmiş (kabukları veya kısırları alınmış olsun olmasın) yuvarlak ağaçlardan imalat  
y 4407 Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm.yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya (V) şeklinde bağlantı teşkil etmiş) Rendeleme, zımparalama veya (V) şeklinde bağlantı teşkil etme  
y 4408 Kalınlığı 6 mm.yi geçmeyen, dilimlenmiş kaplama için yapraklar (lamine edilmiş ağaçlanıl dilimlenmesiyle elde edilenler dahil) ve kontrplak için yapraklar ve uzunlamasına testere ile biçilmiş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış kalınlığı 6 mm.yi geçmeyen diğer ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş) Dilimlere ayırma, rendeleme, zımparalama veya uç uca ekleme  

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
y 4409 Herhangi bir kenarında, ucunda veya yüzünde sürekli olarak şekil verilmiş (rendelenmiş, zımparalanmış veya uc uca eklenmiş olsun olmasın):    
  - Zımparalanmış veya uc uca eklenmiş olanlar Zımparalama veya uc uca ekleme  
  - Köşebentler ve pervazlar Kornişleme veya kalıplama  
y 4410 ila y 4413 Köşebentler ve pervazlar (kalıplanmış süpürgelik ve diğer kalıplanmış yonga levhalar dahil) Kornişleme veya kalıplama  
y 4415 Ahşap büyük ve küçük sandıklar, kafes sandıklar, silindir sandıklar ve benzeri ambalajlar Ebatlarına göre kesilmemiş yonga levhalardan imalat  
y 4416 Ahşap variller, fıçılar, kovalar, gerdeller, ve diğer fıçıcı eşyası ve bunların aksam ve parçaları İki esas yüzü testerelemeden daha ileri işlem görmemiş fıçı tahtalarından imalat  
y 4418 Bina ve inşaat için marangozluk mamulleri ve doğrama parçaları

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber hücreli ahşap levhalar, padavralar ve 'shakes'ler kullanılabilir.

 

 
  - Köşebentler ve pervazlar Kornişleme veya kalıplama  
y 4421 Kibrit imali için kesilmiş çöpler, kundura çivileri 4409 pozisyonunda yer alan çekilmiş ahşap hariç olmak üzere herhangi bir pozisyondaki ahşap malzemeden imalat  
y Fasıl 45 Mantar ve mantardan eşya; aşağıda belirtilenler hariç: Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
4503 Tabii mantardan eşya 4501 pozisyonunda yer alan mantardan imalat  
Fasıl 46 Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller; sepetçi ve hasırcı eşyası Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
Fasıl 47 Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurlan; geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar) Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
y Fasıl 48 Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya; aşağıda belirtilenler hariç: Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
y 4811 Üzerleri çizilmiş, kaplanmış veya sadece kare biçimine getirilmiş kağıt ve karton Fasıl 47'nin kağıt yapmaya mahsus girdilerinden imalat  
4816 Karbon kağıdı, kendinden kopya eden kağıt ve diğer kopya ve transfer kağıtları (4809 pozisyonundakiler hariç), mumlu teksir kağıdı ve ofset levhalar (kutulara konularak perakende satılacak hale getirilmiş olsun, olmasın) Fasıl 47'nin kağıt yapmaya mahsus girdilerinden imalat  

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
4817 Mektup zarfları, mektup kartları, resimsiz kartpostallar ve haberleşme kartları; bunların kağıt ve kartondan kutuları (poşetler ve benzeri zarflar içine takım halinde yerleştirilmiş olanlar) - Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve

-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50 sini geçmeyen, imalat

 
y 4818 Tuvalet kağıdı Fasıl 47'nin kağıt yapmaya mahsus girdilerinden imalat  
y 4819 Kağıttan, kartondan, selüloz vatkadan veya selüloz lif tabakalarından kutular, mahfazalar, torbalar ve diğer ambalaj kutuları - Ûıünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen, 
imalat
 
y 4820 Mektupluk bloknotlar Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50 sini geçmeyen imalat  
y 4823 Diğer kağıt, karton, selüloz, vatka ve selüloz lif tabakaları (ölçüsüne veya şekline göre kesilmiş) Fasıl 47'nin kağıt yapmaya mahsus girdilerinden imalat  
y Fasıl 49 Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri; el ve makina yazısı metinler ve planlar Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
4909 Matbu veya resimli kartpostallar; tebrik kartları, davetiyeler veya teşekkür kartları (resimli, zarflı veya süslemeli olsun, olmasın) 4909 ve 4911 pozisyonları dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
4910 Matbu her türlü takvim (blok halinde takvimler dahil):

 

 
  - "Devamlı" türden olan takvimler veya kağıt veya karton dışındaki maddelerden mamul mesnetler üzerine takılı olan blok halindeki takvimler - Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen, 
imalat
 
  - Diğerleri 4909 ve 4911 pozisyonu dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
y Fasıl 50 İpek; aşağıda belirtilenler hariç: Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
y 5003 İpek döküntüleri (çekilmeye elverişli olmayan kozalar, iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil), karde edilmiş veya taranmış İpek döküntülerinin karde edilmesi veya taranması  

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
5004 ila y 5006 ipek ipliği ve ipek döküntülerinden elde edilen iplikler - Karde edilmiş, taranmış veya eğime için başka şekillerde hazırlanmış ipek döküntülerinden veya lıam ipekten,
- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmamış diğer tabii liflerden, 
-kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan
veya
-kağıt yapımına mahsus girdilerden, imalat(7)
 
5007 İpek veya ipek döküntülerinden dokunmuş mensucat    
  - Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar Tek kat iplikten imalat  
  - Diğerleri

- Hindistan cevizi ipliğinden,
- tabii liflerden,
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden,
-kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan, veya
- kağıttan imalat(7)

veya

en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmeziik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmeyen)

 

 
y Fasıl 51 Yün ve ince veya kaba hayvan kılı;at kılından iplik ve dokunmuş mensucat

aşağıda belirtilenler hariç;

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
5106 ila 5110 Yünden, ince ve kaba hayvan kıllarından veya at kılından iplik -Karde edilmiş, taranmış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmış ipek döküntülerinden veya lıam ipekten,
- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmamış tabii liflerden,
-kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan
veya
-kağıt yapımına mahsus girdilerden, imalat(7)
 
5111 ila 5113 Yünden, ince ve kaba hayvan kıllarından veya at kılından dokunmuş mensucat    
  - Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar Tek kat iplikten imalat(7)  

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
  - Diğerleri -Hindistan cevizi ipliğinden,
- tabii liflerden,
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden
- kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan, veya
- kağıttan imalat(7)
veya
en az iki hazırlama veya fînisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofıksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı fînisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmemesi koşuluyla)
 
y Fasıl 52 Pamuk; aşağıda belirtilenler hariç:  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
5204 ila 5207 Pamuk ipliği

- Karde edilmiş, taranmış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmış ipek döküntülerinden veya ham ipekten,
- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmamış tabii liflerden,
-kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan
veya
-kağıt yapımına mahsus girdilerden, imalat(7)

 
5208 ila 5212 Pamuklu mensucat    
  - Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar Tek kat iplikten yapılan imalat(7)  
  - Diğerleri - hindistan cevizi ipliğinden,
- tabii liflerden,
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden
- kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan, veya
- kağıttan, imalat
veya
en az iki hazırlama veya fînisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofıksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı fînisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmemesi koşuluyla)
 

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
y Fasıl 53 Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat

aşağıda belirtilenler hariç;

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
5306 ila 5308 Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden iplik; kağıt ipliği

-karde edilmiş, taranmış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmış ipek döküntülerinden veya ham ipekten,
- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmamış tabii liflerden,
-kimyasal girdilerden veya tekstil
hamurundan
veya
-kağıt yapımına mahsus girdilerden, imalat(7)

 
5309 ila 5311 Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden dokunmuş mensucat;kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat    
  - Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar Tek kat iplikten yapılan imalat(7)  

 

 

- Diğerleri

- hindistan cevizi ipliğinden,
- tabii liflerden,
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden 
- kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan, veya
- kağıttan imalat (7)

veya

en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofîksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize) etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmemesi koşuluyla)

 
5401 ila 5406 Sentetik ve suni fılamentlerden iplikler, monofılamentler

- Karde edilmiş, taranmış veya başka şekilde eğrilmeye hazırlanmış ham ipek veya ipek döküntülerinden,
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğrilmeye hazırlanmamış tabii liflerden,
- kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan, veya
- kağıt yapımına mahsus girdilerden imalat 

 
5407 ve 5408 Sentetik ve suni fılament ipliklerinden dokunmuş mensucat    
  - Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar

Tek kat iplikten yapılan imalat (7)

 

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
  - Diğerleri - hindistan cevizi ipliğinden,
- tabii liflerden,
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden
- kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan, veya
- kağıttan 
imalat(7)
veya
en az iki hazırlama veya fînisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofıksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı fînisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatını % 47,5'ini geçmemesi koşuluyla)
 
5501 ila 5507 Sentetik ve suni devamsız lifler Kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan imalat  
5508 ila 5511 Sentetik ve suni devamsız liflerden dikiş ipliği ve iplikler - Karde edilmiş, taranmış veya başka şekilde eğrilmeye hazırlanmış ham ipek veya ipek döküntülerinden,
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğrilmeye hazırlanmamış tabii liflerden,
- kimyasal maddelerden veya tekstil hamurundan, veya
- kağıt yapımına mahsus maddelerden 
imalat(7)
 
5512 ila 5516 Sentetik ve suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat

 

 

   
  - Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar Tek kat iplikten yapılan imalat(7)  
  - Diğerleri

-hindistan cevizi ipliğinden,
- tabii liflerden,
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden,
- kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan, veya
- kağıttan
imalat(7)
veya
en az iki hazırlama veya fînisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofıksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı fînisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmemesi koşuluyla)

 

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
y Fasıl 56 Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya;

aşağıda belirtilenler hariç;

- hindistan cevizi ipliğinden,
- tabii liflerden,
- kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan, veya
- kağıt yapımında kullanılan girdilerden, 
imalat(7)
 
5602 Keçeler (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın):    
  - İğne işi keçe - tabii liflerden, veya
- kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan
imalat(7)

Bununla beraber;

- 5402 pozisyonundaki polipropilen filamentler,
- 5503 veya 5506 pozisyonundaki polipropilen lifler,
veya
- 5501 pozisyonundaki polipropilen filament demetlerinin,

denominasyonları tüm durumlarda 9 desiteksten daha az olan tek katlı filament veya lifleri, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını aşmamak koşuluyla kullanılabilir.

 
  - Diğerleri

- tabii liflerden,
- kazeinden yapılmış suni ve sentetik devamsız liflerden veya
- kimyasal girdiler ve tekstil hamurundan
imalat(7)

 
5604 Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip veya halatlar; dokumaya elverişli iplik, ve 5404 veya 5405 pozisyonlarındaki şerit ve benzerleri (kauçuk veya plastik emdirilmiş, kaplanmış, sıvanmış)    
  - Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve halatlar Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmamış kaplanmamış kauçuk ip veya halattan imalat  
  - Diğerleri

- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmamış tabi liflerden, 
-kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan 
veya
-kağıt yapımına mahsus girdilerden, 
imalat(7)

 

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
5605 Dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 5404 veya 5405 pozisyonundaki şerit ve benzerleri - tabii liflerden,
- karde edilmemiş, taranmamış veya
eğirme için başka şekilde hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız lifllerden
- kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan veya
- kağıt yapımına mahsus girdilerden, 
imalat(7)
 
5606 Gipe iplikler, 5404 ve 5405 pozisyonlarındaki şerit ve benzerleri (gipe edilmiş), (5605 pozisyonundakiler ve gipe edilmiş at kılı hariç); tırtıl iplik (kıtık, şenil iplikler dahil); şenet iplik (ehainette) - tabii liflerden,
- karde edilmemiş, taranmamış veya
- eğiıme için başka şekilde hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız lifllerden
- kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan veya
- kağıt yapımına mahsus girdilerden, 
imalat(7)
 
Fasıl 57 Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları:

 

 

 

   
  - İğne işi keçeden - tabii liflerden,
- kimyasal girdilerden veya tekstil hamutunda imalat(7),

Bununla beraber;

- 5402 pozisyonundaki polipropilen fılamentler,
- 5503 veya 5506 pozisyonundaki polipropilen lifler,
veya
- 5501 pozisyonundaki polipropilen filament demetlerinin,

denominasyonları tüm durumlarda 9 desiteksten daha az olan tek katlı filament veya lifleri, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını aşmamak koşuluyla kullanılabilir.

Jüt mensucat mesnet olarak kullanılabilir.

 
  - Diğer keçeden

- Karde edilmemiş veya taranmamış veya başka şekilde eğrilmeye hazırlanmamış tabii liflerden, veya
- kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan,
imalat(7)

 
  - Diğerleri

- hindistan cevizi ipliğinden veya jüt ipliğinden,
- suni ve sentetik filament ipliklerinden,
- tabii liflerden, veya,
- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme için başka şekilde hazırlanmamış suni ve sentetik devamsız liflerden,
imalat(7)

Jüt mensucat mesnet olarak kullanılabilir.

 

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
y Fasıl 58 Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela; duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası; işlemeler;

aşağıda belirtilenler hariç:

   
  - Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar Tek kat iplikten imalat(7)  
  - Diğerleri

- Tabii liflerden,
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğrilmeye hazırlanmamış suni ve sentetik devamsız liflerden, veya
- kimyasal maddelerden veya tekstil hamurlarından,
imalat(7)
veya,
en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalendeıieme, pekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmeyen)

 
5805 El ile dokunmuş duvar halıları (Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais ve benzerleri ) ile iğne işlemesi duvar halıları (küçük nokta, kanaviçe gibi), hazır eşya halinde olsun olmasın Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
5810 Parça, şerit veya motif halinde işlemeler - Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen, 
imalat
 
5901 Kitap veya benzerlerinin dış kapaklarında kullanılan türden zamk veya nişastalı maddelerle sıvanmış dokumaya elverişli mensucat; mühendis muşambası veya şeffaf bezler; hazır tuvaller; şapkacılıkta kullanılan bukran ve benzeri sertleştirilmiş mensucat İplikten imalat  
5902 Naylon veya diğer poliamidlerden, poliesterden veya viskoz ipeğinden elde edilen yüksek mukavemetli iplikten her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği için mensucat:

 

 

 

 

 
  - Ağırlık itibarıyla içerdiği dokumaya elverişli madde oranı %90'ı geçmeyenler İplikten imalat  
  - Diğerleri Kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan imalat  

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
5903 Plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya plastikle lamine edilmiş mensucat (5902 pozisyonundakiler hariç)

İplikten imalat
veya
en az iki hazırlama veya bitirme işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, iermofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı bitirme, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmemesi koşuluyla)

 
5904 Linoleum (kesilerek şekil verilmiş olsun olmasın); bir sıvama veya kaplama maddesinin dokumaya elverişli mesnet üzerine tatbiki suretiyle elde edilen yer kaplamaları (kesilerek şekil verilmiş olsun olmasın) İplikten imalat(7)  
5905 Dokumaya elverişli maddelerden duvar kaplamaları:    
  - Kauçuk, plastik veya diğer maddeler emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olanlar İplikten imalat  
  - Diğerleri - Hindistan cevizi ipliğinden,
- tabii liflerden,
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış suni ve sentetik devamsız liflerden,
-kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan
imalat(7)
veya
en az iki hazırlık veya bitirme işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı bitirme, dekatize etme, emprenye etme, onanm ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmemesi koşuluyla)
 
5906 Kauçuklu mensucat (5902 pozisyonundakiler hariç):    
  - Örülmüş olanlar - Tabii liflerden,
- karde edilmemiş taranmamış veya başka şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış suni ve sentetik devamsız liflerden veya
- kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan,
imalat(7)
 
  - Sentetik filament ipliklerinden mamul diğer mensucat (ağırlık itibarıyla içerdiği dokumaya elverişli madde oranı % 90'ı geçenler) Kimyasal girdilerden imalat  

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
  - Diğerleri İplikten imalat  
5907 Emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış diğer mensucat; tiyatro dekorları, atölye fonları veya benzeri işler için boyanmış bezler (tualler) İplikten imalat 
veya
en az iki hazırlık veya bitirme işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezük apresi, kalıcı bitirme, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmemesi koşuluyla)
 
5908 Dokumaya elverişli maddelerden dokunmuş veya örülmüş fitiller (lamba, ocak, çakmak, mum ve benzerleri için); beyaz alevli lambalar için gömlekler ve bunlann imal ine yarayan boru şeklinde örme mensucat (emdirilmiş olsun olmasın):  

 

 
  - Beyaz alevli lambalar için gömlekler, emdirilmiş Boru şeklinde lamba gömleği için dokunmuş mensucattan imalat  
  - Diğerleri Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
5909 ila 5911 Sınai amaçlarla kullanılan dokumaya elverişli maddelerden mamul eşya:

 

 

   
  - 5911 pozisyonundaki keçeden olanlar dışındaki cilalama diskleri ve halkaları 6310 Pozisyonundaki iplikten, döküntü mensucattan veya paçavradan yapılan imalat  
  - Genellikle kağıt yapımında veya diğer teknik amaçlarla kullanılan türde dokunmuş mensucat (keçeleştirilmiş olsun olmasın)(kaplanmış veya sıvanmış olsun olmasın),tek veya çok katlı çözgü ve/veya atkı iplikli boru şeklinde veya sonsuz, veya 5911 pozisyonunda yer alan çok katlı çözgü ve/ veya atkı iplikli düz dokunmuş

- Hindistan cevizi ipliğinden,
- aşağıdaki girdilerden:
- politetrafloroetilen ipliğinden(8), 
- poliamid ipliğinden (çokkatlı, fenolik reçineyle kaplanmış veya sıvanmış) 
- m-fenilendiamin ve isonaftalik asit condensasyonundan elde edilen, aromatik poliamid sentetik liflerinden mamul iplikten,
- politetrafloroetilen monofillerinden(8),
- poli-p-fenilen tereftalamidin sentetik tekstil lifi ipliği,
- cam lifi ipliğinden (fenol reçinesi ile kaplanmış ve acrilik iplikle gipe edilmiş)(8),
- poliesterin, tetraftalatik asit reçinelerinin, 1,4
siklohegzandimentolun ve isonaftalik asitin kopoliester monofilamentlerinden,
- tabii liflerden,
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış suni ve sentetik devamsız liflerden, veya
- kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan,
imalat(7)

 

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
  - Diğerleri - Hindistan cevizi ipliğinden,
- tabii liflerden,
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış suni ve sentetik devamsız liflerden, veya
- kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan,
imalat(7)
 
Fasıl 60 Örme Eşya - Tabii liflerden,
- karde edilmemiş, taranmamış veya veya başka şekilde eğime işlemi için hazırlanmamış suni ve sentetik ve suni devamsız liflerden, veya
-kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan,
imalat(7)
 
Fasıl 61 Örme giyim eşyası ve aksesuarları

 

 

   
  - Şekline göre kesilmiş parçalardan veya örülerek şekillendirilmiş, iki veya daha fazla örme mensucatın dikilmesi veya başka surette birleştirilmesiyle elde edilmiş olanlar İplikten imalat(7)(9),  
  - Diğerleri

- Tabii liflerden,
- karde edilmemiş, taranmamış veya veya başka şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış suni ve sentetik ve suni devamsız liflerden, veya
- kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan,
imalat(7)

 
y Fasıl 62 Giyim eşyası vc aksesuarı (örülmemiş) 

aşağıda belirtilenler hariç;

İplikten imalat,(7)(9)  
y 6202, 
y 6204, 
y 6206, 
y 6209 ve 
y 6211
Kadın, kız çocukları ve bebekler için giyim eşyası ve aksesuarları (işlemeli olanlar) İplikten imalat(9) 
veya
Kullanılan işlenmemiş mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmemesi koşuluyla işlenmemiş mensucattan imalat(9),
 
y6210 ve 
y 6216
Alüminyumlu polyester tabakasıyla kaplanmış mensucattan ateşe dayanıklı eşya İplikten imalat(9), veya,

Kullanılan kaplanmamış mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmemesi koşuluyla kaplanmamış mensucattan imalat(9)

 

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
6213 ve

6214

Mendiller, şallar, eşarplar, fularlar, kaşkoller, peçeler, duvaklar ve benzeri eşya:

 

 

   
  - İşlemeli olanlar Ağartılmamış tek kat iplikten imalat(7),(9), veya

Kullanılan işlenmemiş mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmemesi koşuluyla işlenmemiş mensucattan imalat(9),

 
  - Diğerleri

Ağartılmamış tek iplikten imalat(7),(9), 
veya
en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılamayı mütakiben bitirme işlemi (kullanılan 6213 ve 6214 pozisyonundaki baskısız eşyanın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmemesi koşuluyla)

 
6217 Giyim eşyasının diğer hazır aksesuarı; giyim eşyasının veya giyim eşyası aksesuarlarının parçaları (6212 pozisyonundakiler hariç):

 

 

 

 

 

 
  - İşlemeli olanlar İplikten imalat(9), 
veya,
Kullanılan işlenmemiş mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmemesi koşuluyla işlenmemiş mensucattan imalat(9)
 
  - Alüminyumlu polyester tabakasıyla kaplanmış mensucattan ateşe dayanıklı eşya

İplikten imalat(9) 
veya,
Kullanılan kaplanmamış mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmemesi koşuluyla kaplanmamış mensucattan imalat(9)

 
  - Yaka ve kol ağızları için iç astarlar (kesilmiş)

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen, imalat

 
  - Diğerleri İplikten imalat(9)  
y Fasıl 63 Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya;takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar; aşağıda belirtilenler hariç: Urünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
6301 ila 6304 Battaniyeler, diz battaniyeleri, yatak çarşafları ve benzerleri; perdeler ve benzerleri; diğer mefruşat eşyası:    

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
  Keçeden ve dokunmamış mensucattan

 

- Tabii liflerden, veya
- kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan
imalat(7)
 
  - Diğerleri:    
  - - İşlemeli olanlar Ağartılmamış tek kat iplikten imalat(9),(10), veya
Kullanılan işlenmemiş (örülmüş olanlar hariç) mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmemesi koşuluyla işlenmemiş mensucattan imalat
 
  - - Diğerleri Ağartılmamış tek kat iplikten imalat(9),(10)  
6305

 

Ambalaj için torba ve çuvallar - Tabii liflerden, veya,
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış sentetik ve suni devamsız liflerden, veya
- kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan,
imalat(7)
 
6306 Vagon ve mavna örtüleri, tenteler ve dış storlar; çadırlar; kayıklara, deniz veya kara taşıtlarına mahsus yelkenler; kamp eşyası:    
  - Dokunmamış mensucattan

-Tabii liflerden, veya
- kimyasal girdilerden veya tekstil lıanurundan imalat(7),(9)

 

 

 
  - Diğerleri Ağartılmamış tek kat iplikten imalat(7),(9)  
6307 Diğer hazır eşya (elbise patronları dahil) Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen imalat  
6308 Kilimler, halılar, işlemeli masa örtüleri ve peçetelerin yapımında kullanılan mensucat ve ipliklerden müteşekkil takımlar (aksesuarlarıyla birlikte olsun olmasın) ve benzeri dokumaya elverişli eşya (perakende olarak satılacak hale getirilmiş) Takımı oluşturacak parçalardan herbiri, takım içinde olmaması halinde kendilerine ayrı ayrı uygulanacak kuralın gereklerini karşılamalıdır. Bununla beraber, menşeli olmayan eşyalar, toplam kıymetleri takımın fabrika çıkış fiyatının % 15'ini geçmemek koşuluyla takım içinde yer alabilir.  
y Fasıl 64 Ayakkabılar, getrler ve benzeri eşya, bunların aksamı; aşağıda belirtilenler hariç: 6406 Pozisyonundaki iç tabanlara veya diğer taban elemanlarına takılmış yüzler hariç, herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat.  
6406 Ayakkabı akşamı (dış tabanlar dışındaki tabanlara tutturulmuş veya tutturulmamış ayakkabı yüzleri dahil); çıkarılabilir iç tabanlar, topuk rampası ve benzeri eşya; getrler ve tozluklar, dizlikler ve benzeri eşya; ve bunlann aksamı Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
y Fasıl 65 Başlıklar ve aksam aşağıda belirtilenler hariç; Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
6503 6501 Pozisyonunda yer alan şapka taslakları ve disklerinden yapılmış keçe şapkalar ve diğer keçe başlıklar (astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın) İplikten veya dokumaya elverişli madde liflerinden imalat(9)  
6505 Dantel, keçe veya diğer dokumaya elverişli maddelerden yapılmış veya örülmüş şapkalar ve diğer başlıklar, parça halinde (fakat şerit halinde olanlar hariç) (astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın); her türlü maddeden saç fileleri (astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın) İplikten veya dokumaya elverişli madde liflerinden imalat(9)  
y Fasıl 66 Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunlann akşamı

aşağıda belirtilenler hariç;

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
6601 Şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri (bastonlu şemsiyeler, bahçe şemsiyeleri ve benzeri şemsiyeler dahil) Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini geçmeyen imalat  
Fasıl 67 Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya; yapma çiçekler; insan saçından eşya Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
y Fasıl 68 Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya

aşağıda belirtilenler hariç

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
y 6803 Kayağan taşı veya aglomere kayağan taşından eşya İşlenmiş kayağan taşından imalat  
y 6812 Amyanttan eşya; amyant ve amyant ile magnezyum karbonat esaslı karışımlardan eşya Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerinden imalat  
y 6814 Mikadan eşya, (aglomere edilmiş veya terkip yoluyla elde edilmiş mika dahil) (kağıt, karton veya diğer maddelerden bir mesnet üzerinde) İşlenmiş mikadan (aglomere edilmiş veya terkip yoluyla elde edilmiş mika dahil) imalat  
Fasıl 69 Seramik mamulleri ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
y Fasıl 70 Cam ve cam eşya 

aşağıda belirtilenler hariç;

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
y 7003, 
y 7004 ve 
y 7005
Yansıtıcı tabakası olmayan cam 7001 pozisyonundaki girdilerden imalat  

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
7006 7003,7004 ve 7005 pozisyonlarındaki camların kavislendirilmiş, kenarları işlenmiş, hakkedilmiş, delinmiş, emaye yapılmış veya başka şekilde işlenmiş fakat diğer maddelerle çerçevelenmemiş ve donatılmamış olanları    
 

- SEMII standartlarına(11) göre yarı iletken derecede, elektriği geçirmeyen ince bir tabaka ile kaplanmış camdan alt tabaka

7006 pozisyonunda yer alan kaplanmamış alt tabaka camlarından imalat  
  -Diğerleri 7001 pozisyonundaki girdilerden imalat  
7007 Emniyet camları [sertleştirilmiş, (temperlenmiş), veya lamine edilmiş camlardan] 7001 pozisyonundaki girdilerden imalat  
7008 Çok katlı yalıtım camlan 7001 pozisyonundaki girdilerden imalat  
7009 Cam aynalar (çerçeveli olsun olmasın) (dikiz aynaları dahil) 7001 pozisyonundaki girdilerden imalat  
7010 Cam damacana, kavanoz, şişe,küçük şişe, çanak, tüp, serum ampulleri ve diğer kaplar (eşyanın nakli ve ambalajında kullanılmaya elverişli cinsten); camdan konserve kavanozlan; camdan tıpa, kapak ve benzerleri Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya

kesilmemiş cam eşyanın toplam kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmemesi koşuluyla cam kesim işlemi

 
7013 Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam (7010 ve 7018 pozisyonundakiler hariç) Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya

kesilmemiş cam eşyanın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50 sini geçmemesi koşuluyla cam kesim işlemi veya

elde üflenmiş cam eşyanın kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmemesi koşuluyla elde üflenmiş cam eşyanın elde dekore edilmesi (serigrafi baskısı hariç)

 
y 7019 Cam liflerinden (iplik hariç) eşya Boyanmamış şeritlerden, yarı bükülmüş ipliklerden, ipliklerden veya yontularak şekil verilmiş ipliklerden,

veya

cam yününden imalat

 
y Fasıl 71 Tabii veya kültür inciler, kıymetli veya yan kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası; metal paralar

aşağıda belirtilenler hariç;

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
y 7101 Tabii veya kültür incileri (tasnife tabi tutulmuş ve taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş) Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini geçmeyen imalat  

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
y 7102, 
y 7103 ve 
y 7104
İşlenmiş kıymetli ve yarı-kıymetli taşlar (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş) İşlenmemiş kıymetli veya yarı kıymetli taşlardan imalat  
7106,7108 ve 7110 Kıymetli metaller;

İşlenmemiş olanlar

Yarı işlenmiş veya pudra halinde olanlar

ve 7110 pozisyonları dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

veya

veya 7110 pozisyonlarında yer alan kıymetli metallerin elektroliz, ısıl veya kimyasal işlemlerle aynştmlması, veya

7106, 7108 veya 7110 pozisyonlannda yer alan kıymetli metallerin birbirleriyle veya adi metallerlerle alaşımlarının yapılması

İşlenmemiş kıymetli metallerden imalat

 
y7107, y7109 ve y 7111 Kıymetli metallerle kaplanmış metaller (yarı-işlenmiş) Kıymetli metallerle kaplanmış metallerden (işlenmemiş) imalat  
7116 Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yan kıymetli taşlardan eşya (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş) Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini geçmeyen imalat  
7117 Taklit mücevherci eşyası - Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya

- kullanılan tüm girdilerin kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini aşmamak koşuluyla, kıymetli metallerle kaplanmamış adi metallerden imalat

 
y Fasıl 72 Demir ve çelik aşağıda belirtilenler hariç; Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
7207 Demir veya alaşımsız çelikten yarı- mamuller 7201,7202, 7203, 7204 veya 7205 pozisyonlannda yer alan girdilerden imalat  
7208 ila 7216 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, profiller, çubuklar 7206 pozisyonunda yer alan külçelerden veya diğer ilk şekillerden imalat  
7217 Demir veya alaşımsız çelikten teller 7207 pozisyonunda yer alan yarı mamul girdilerden imalat  
y 7218, 7219 ila 7222 Paslanmaz çelikten yarı mamuller, yassı hadde mamulleri, çubuklar, profiller 7218 pozisyonunda yer alan külçelerden veya diğer ilk şekillerden imalat  
7223 Paslanmaz çelikten teller 7218 pozisyonunda yer alan yan mamul girdilerden imalat  

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
y 7224, 7225 ila 7228 Diğer alaşımlı çelikten yan mamuller, yassı hadde mamuleri,sıcak haddelenmiş çubuklar (düzensiz kangallar halinde) profiller; alaşımlı veya alaşımsız çelikten sondaj işlerinde kullanılan içi boş çubuklar 7206, 7218 veya 7224 Pozisyonunda yer alan külçelerden ve diğer ilk şekillerden imalat  
7229 Diğer alaşımlı çelikten teller 7224 pozisyonundaki yarı mamul girdilerden imalat  
y Fasıi 73 Demir veya çelikten eşya aşağıda belirtilenler hariç; Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
y 7301 Palplanşlar 7206 pozisyonunda yer alan girdilerden imalat  
7302 Demir veya çelikten demiryolu ve tramvay hattı malzemesi; raylar, kontraylar, makas dilleri, makas göbekleri, kruvazman ve makaslar, gergi çubuklar,, dişli raylar, traversler, cebireler, yastık ve köşelikler, seletler, sıkıştırma levhaları ve kramponlar, rayların döşenmesi, eklenmesi veya sabitleştirilmesi için bağlantı levba ve çubukları ile özel olarak imal edilmiş diğer parçalar 7206 pozisyonunda yer alan girdilerden imalat  
7304,7305 ve 7306 Demir (dökme demir hariç) veya çelikten ince ve kaim borular, içi boş profiller 7206, 7207, 7218 veya 7224 pozisyoniannda yer alan girdilerden imalat  
y 7307 Paslanmaz çelikten boru bağlantı parçaları (bir kaç parçadan oluşan) (ISO No X5 CrNiMo 1712) Toplam kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının % 35'ıni geçmemek koşuluyla dövülmüş taslakların tornalanması, delinmesi, deliklerin genişletilmesi (reaming), deburring işlemi, diş açılması, kum püskürterek temizlenmesi  
7308 Demir veya çelikten inşaat (9406 pozisyonundaki prefabrik yapılar hariç) ve inşaat aksamı (köprüler, köprü akşamı, bent kapaklan, kuleler, pilonlar, ayaklar, sütunlar, inşaat iskeleleri, çatılar, kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ve kapı eşikleri, kepenkler, korkuluklar, parmaklıklar gibi); inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten saclar, çubuklar, profiller, borular ve benzerleri Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber,

7301 pozisyonunda yer alan kaynaklı profiller ve köşebentler kullanılmayabilir.

 
y 7315 Patinaj zincirleri Kullanılan 7315 pozisyonunda yer alan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini geçmeyen imalat  

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
y Fasıl 74 Bakır ve bakırdan eşya aşağıda belirtilenler hariç; - Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve

-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen, imalat

 
7401 Bakır matları; çöktürülmüş bakır (tersip bakır) Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
7402 Rafine edilmemiş bakır; elektrolitik rafine için bakır anotlar Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
7403 Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları (ham):

Rafine edilmiş bakır

Bakır alaşımları ve diğer elementler içeren rafine edilmiş bakır

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

Rafine edilmiş, işlenmemiş bakırdan veya bakır döküntü ve hurdalarından imalat

 
7404 Bakır döküntü ve hurdaları Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
7405 Bakır ön alaşımları (kupro alyajlar) Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
y Fasıl 75 Nikel ve nikelden eşya aşağıda belirtilenler hariç; - Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve

-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen, imalat

 
7501 ila 7503 Nikel matlan, nikel oksit sinterleri ve nikel metalürjisinin diğer ara ürünleri; işlenmemiş nikel; nikel döküntü ve hurdaları Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
y Fasıl 76 Alüminyum ve alüminyumdan eşya aşağıda belirtilenler hariç; - Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve

-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen, imalat

 

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
7601 işlenmemiş alüminyum - Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50 sini geçmeyen,

imalat veya

Alaşımsız alüminyum veya alüminyum döküntü ve hurdalarından elektroliz veya ısıl işlem yoluyla imalat

 
7602 Alüminyum döküntü ve hurdaları Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
y 7616 Alüminyumdan eşya [(alüminyum tellerden tüller, mensucat, örgü ve kafeslikler, mukavemetlendirici mensucat ve benzeri malzemeler hariç) (sonsuz veya devamlı bantlar dahil)] alüminyumdan metal depluvayye - Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, (bununla birlikte, sonsuz veya devamlı bantlar da dahil, mukavemetlendirici mensucat, tül mensucat, örgü ve kafeslikler ve alüminyum tellerden bunlara benzer girdiler veya alüminyum depluvayye kullanılabildiği) ve

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen

imalat

 
Fasıl 77 Armonize Sistem Nomanklatüründe ileride kullanılmak amacıyla saklı tutulmuştur.    
y Fasıl 78 Kurşun ve kurşundan eşya 

aşağıda belirtilenler hariç;

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen,

imalat

 
7801 İşlenmemiş kurşun

 

 

 

 

 
  - Rafine edilmiş kurşun 'İşlenmemiş' veya 'külçe' kurşundan imalat  
  - Diğerleri Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber,7802 pozisyonunda yer alan döküntü ve hurdalar kullanılmayabilir.  
7802 Kurşun döküntü ve hurdaları Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.  

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
y Fasıl 79 Çinko ve çinkodan eşya 

aşağıda belirtilenler hariç;

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen,
imalat
 
7901 işlenmemiş çinko Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber,7902 pozisyonunda yer alan döküntü ve hurdalar kullanılmayabilir.  
7902 Çinko döküntü ve hurdaları Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.  
y Fasıl 80 Kalay ve kalaydan eşya aşağıda belirtilenler hariç; - Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen,

imalat

 
8001 İşlenmemiş kalay Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 8002 pozisyonunda yer alan döküntü ve hurdalar kullanılmayabilir.  
8002 ve 8007 Kalay döküntü ve hurdaları; kalaydan diğer eşya Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.  
Fasıl 81 Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan mamul eşya:

 

 

- Ürünün yer aldığı pozisyon ile aynı pozisyonda yer alan kullanılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini geçmeyen imalat

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.

 
  - Diğer adi metaller; işlenmemiş: ve bunlardan mamul eşya    
  - Diğerleri    
y Fasıl 82 Adi metallerden aletler,bıçakçı eşyası ve sofra takınılan; adi metallerden bunlann aksam ve parçalan

aşağıda belirtilenler hariç;

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.  

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
8206 8202 ila 8205 pozisyonlarındaki aletlerin iki veya daha fazlasından meydana gelen aletler (perakende satış için hazırlanmış takım halinde) 8202 ila 8205 pozisyonları dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 8202 ila 8205 pozisyon]anndaki aletler, toplanı kıymetleri takım halindeki ürünün fabrika çıkış fiyatının % 15'ini geçmemek koşuluyla takıma dahil edilebilir.  
8207 El aletlerinin (mekanik olsun olmasın) veya makinalı aletlerin değişebilen aletleri (basınçla çukurlaştırma, ıstampalama, zımba ile delme, set ve yiv açma, raybalama, frezeleme, tornalama, vidalama gibi) (metallerin çekilmesine veya ekstrüzyonla işlem görmesine mahsus haddeler ile kaya delmeye veya sondaj yapmaya mahsus aletler dahil)

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
-Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen, 
imalat

 
8208 Mekanik makina ve cihazlara mahsus bıçaklar ve kesici ağızlar

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
imalat

 
y 8211 Kesici ağızlı bıçaklar (ağızları tırtıklı olsun olmasm)(kapanan budama çakıları dahil) (8208 pozisyonundakiler hariç) Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, adi metalden bıçak sapları ve bıçak ağızları kullanılabilir.  
8214 Diğer bıçakçı eşyası (saç kesmeye ve hayvan kırkmaya mahsus makinalar, kasap ve mutfak satırları, et baltalan, et kıyma bıçakları ve kağıt bıçakları gibi); manikür veya pedikür takınılan ve aletleri (tırnak törpüleri dahil) Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, adi metalden bıçak sapları kullanılabilir.  
8215 Kaşıklar, çatallar, kepçeler, delikli kepçeler, spatulalar, balık bıçakları, yağ bıçakları, şeker maşaları ve benzeri mutfak ve sofra eşyası Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, adi metalden bıçak sapları kullanılabilir.  
y Fasıl 83

Adi metallerden çeşitli eşya

aşağıda belirtilenler lıariç;

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.  
y 8302 Binalar için diğer donanım,tertibat ve benzeri eşya: otomatik kapı kapayıcıları Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, 8302 pozisyonundaki girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemek koşuluyla kullanılabilir.  
y 8306 Adi metallerden heykelcikler ve diğer süs esyası Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, 8306 pozisyonundaki girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmemek koşuluyla kullanılabilir.  

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
y Fasıl 84 Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar vc aletler; bunlann aksam ve parçaları

aşağıda belirtilenler hariç;

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
imalat.
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu geçmeyen imalat.
y 8401 Nükleer yakıt elemanlan Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.(12) Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu geçmeyen imalat.
8402 Buhar kazanları (aynı zamanda alçak basınçlı su buharı da üretebilen merkezi ısıtma için sıcak su kazanları hariç); kızgın su kazanlan - Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
imalat.
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25'ini geçmeyen imalat.
8403 ve y 8404 Merkezi ısıtma kazanları (8402 pozisyonundakiler hariç) ve merkezi ısıtma kazanları için yardımcı cihazlar 8403 ve 8404 pozisyonları dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen imalat.
8406 Buhar türbinleri Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat  
8407 Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı doğrusal veya döner pistonlu motorlar (patlamalı motor) Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat  
8408 Sıkıştırma ile ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yan dizel) Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat  
8409 Sadece veya esas itibariyle 8407 veya 8408 pozisyonlanndaki motorların aksam ve parçaları Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat  
8411 Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri - Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
imalat.
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25'ini geçmeyen imalat.
8412 Diğer motorlar ve kuvvet hasıl eden makinalar Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat  
y 8413 Döner pozitif hareketli pompalar - Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin unınun fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
imalat.
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25'ini geçmeyen imalat.

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
y 8414  Sanayide kullanılan vantilatör ve benzerleri

 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
imalat.
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25'ini geçmeyen imalat.
8415 Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayın olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil)

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat

 

 
8418 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (8415 pozisyonundaki klima cihazları hariç) - Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden.
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen, ve
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan tüm menşeli girdilerin kıymetini geçmeyen imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin üıünün fabrika çıkış fiyatının %25'ini geçmeyen imalat.
y 8419 Ağaç, kağıt hamuru, kağıt veya karton sanayiine mahsus makinalar - Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ım geçmeyen ve
- yukarıdaki sınırlar içinde, ürün ile aym pozisyonda sınıflandırılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 25' ini geçmemesi koşuluyla kullanıldığı,
imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu geçmeyen imalat.
8420 Kalenderler ve diğer hadde makinaları (metal veya cam hadde makinaları hariç) ve bu makinalann silindirleri - Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen ve
- yukarıdaki sınırlar içinde, ürün ile aynı pozisyonda sınıflandırılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 25' ini geçmemesi koşuluyla kullanıldığı,
imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu geçmeyen imalat.
8423 Tartı alet ve cihazları (hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi olan teraziler hariç) (tartarak sayan ve kontrol eden baskül ve teraziler dahil) her tür tartı alet ve cihazlarına mahsus ağırlıklar - Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25'ini geçmeyen imalat.
8425 ila 8428 Kaldırma, elleçleme, yükleme veya boşaltma işlerine mahsus makina va cihazlar - Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen ve
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8431 pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 10'unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı,
imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu geçmeyen imalat.

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
8429 Kendinden hareketli buldozerler, angledozerler, greyderler, toprak tesviyesine mahsus makinalar, skreyperler, mekanik küreyi çiler, ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar ve yol silindirleri:

- Yol silindirleri

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen imalat  
  - Diğerleri - Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen ve
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8431 pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 10' unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı,
imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu geçmeyen imalat.
8430 Toprağın, minerallerin veya cevherlerin taşınması, yayılması, tesviyesi, sıyrılması, kazılması, sıkıştırılması, bastırılıp sıkıştırılması, çıkarılması veya delinmesine mahsus diğer makina ve cihazlar; kazık varyosları ve kazık sökme makinalan; kar küreyicileri ve püskürtücüleri - Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen ve
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8431 pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 10'unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı,
imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu geçmeyen imalat.
y 8431 Sadece ve esas itibariyle yol silindirlerinde kullanılmaya mahsus aksam ve parçalar Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen imalat  
8439 Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline veya kağıt veya karton imaline veya finisajına mahsus makina veya cihazlar - Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen ve
- yukarıdaki sınırlar içinde, ürün ile aynı pozisyonda sınıflandırılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 25' ini geçmemesi koşuluyla kullanıldığı,
imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu geçmeyen imalat.
8441 Kağıt hamura, kağıt veya kartonun işlenmesine mahsus diğer makina ve cihazlar (her cins kesme makina ve cihazları dahil) - Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen ve
- yukarıdaki sınırlar içinde, ürün ile aynı pozisyonda sınıflandırılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 25' ini geçmemesi koşuluyla kullanıldığı,
imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu geçmeyen imalat.
8444 ila 8447 Bu pozisyonlarda yer alan tekstil sanayiinde kullanılmaya mahsus makinalar Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen imalat  
y 8448 8444 ve 8445 pozisyonundaki tekstil niakinalarında kullanılmaya mahsus yardımcı makina ve cihazlar Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen imalat  

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
8452 Dikiş makinaları (8440 pozisyonundaki kitap dikme makinaları hariç); özellikle dikiş makinaları için imal edilmiş mobilya, tabla ve mahfazalar; dikiş makinalarının iğneleri:    
  - Dikiş makinaları (yalnız düz dikiş yapanlar) (motorsuz olanlarının başları 16 kg.ı, motorlu olanlarının da başları motorla birlikte 17 kg.ı geçmeyenler) - Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen,
- başın (motorsuz) montajında kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymetinin menşeli tüm girdilerin kıymetini aşmadığı, ve
- kullanılan zigzag, ip germe ve çengel mekanizmasının halihazırda menşeli olması gereken,
imalat
 
  - Diğerleri Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin üıünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen imalat  

8456 ila 8466

 

 

8456 ila 8466 pozisyonlarında yer alan makinalı aletler, bunların aksam, parça ve aksesuarları Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen imalat  
8469 ila 8472 Büro makinaları (örneğin, yazı makinaları, hesap makinaları, otomatik bilgi işlem makinaları, teksir makinaları, tel zımba makinaları) Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin üıünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen imalat  
8480 Metal dökümhaneleri için dereceler (döküm kasaları); döküm plakaları, döküm modelleri; metaller (külçe kalıpları hariç), metal karbürler, cam, mineral maddeler, kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini geçmeyen imalat  
8482 Her nevi rulmanlar

- Üıünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25'ini geçmeyen imalat.
8484 Diğer maddeler ile birleştirilmiş metal tabakalardan veya iki ya da daha fazla metal tabakalardan yapılmış contalar; poşet, zarf veya benzeri ambalajlara farklı kompozisyonlarda takım veya grup halinde tertiplenmiş contalar; mekanik salmastralar Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin üıünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen imalat  
8485 Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan makinaların aksam ve parçaları (elektrik konektörleri, izolatörler, bobinler, kontaklar ve diğer elektrikli aksam ve parçalar hariç) Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin üıünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen imalat  

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
y Fasıl 85 Elektrikli makina ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar; televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı

aşağıda belirtilenler hariç;

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu geçmeyen imalat.
8501 Elektrik motorları ve jeneratörler (elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları hariç) Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen ve

yukarıdaki sınırlar içinde, 8503 pozisyonunda sınıflandırılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 10'unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı,

imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu geçmeyen imalat.
8502 Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve rotatif elektrik konvertörleri Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen ve

yukarıdaki sınırlar içinde, 8501 ve 8503 pozisyonlannda sınıflandırılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 10' unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı,

imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu geçmeyen imalat.
y8504 Otomatik bilgi işlem makinalarma mahsus güç sağlama üniteleri Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen imalat  
y8518 Mikrofonlar ve bunlann mesnetleri, hoparlörler (kabinlerine monte edilmiş olsun olmasın); elektrikli ses frekansı yükselteçleri, takım halindeki ses amplifikatörleri - Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen, ve
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25'ini geçmeyen imalat.
8519 Plak döndürücüler, pikaplar, kaset çalarlar ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus diğer cihazlar (ses kaydedici tertibatı bulunmayan): - Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen, ve
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu geçmeyen imalat.
8520 Manyetik ses kaydetme cihazları ve diğer ses kaydeden cihazlar (kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus tertibatı olsun olmasın) - Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen, ve
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin,
kullanılan menşeli tüm girdilerin
kıymetini geçmeyen
imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu geçmeyen imalat.

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
8521 Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video-tunerla birlikte olsun olmasın) - Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin üriinün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen, ve
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan tüm menşeli girdilerin kıymetini geçmeyen,
imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu geçmeyen imalat.
8522 Sadece ve esas itibariyle 8519 ila 8521 pozisyonlarında yer alan cihazların aksam, parça ve aksesuarı Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen imalat  
8523 Ses veya benzeri kayıtlar için hazırlanmış fakat kayıt yapılmamış mesnetler (37. fasıldaki ürünler hariç) Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen imalat  
8524 Ses veya benzeri kayıtlar için kayıt yapılmış plaklar, bantlar ve diğer mesnetler (disk imaline mahsus matris ve kalıplar dahil fakat 37. fasıldaki ürünler hariç):

 

   
  - disk imaline mahsus matris ve kalıplar Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen imalat  
  - diğerleri - Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin üıünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen ve
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8523 pozisyonunda sınıflandırılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 10'unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı
imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu geçmeyen imalat.
8525 Telsiz telefon, telsiz telgraf, radyo veya televizyon yaymlanna mahsus verici cihazlar (alıcı cihazı veya ses kaydetmeye, ya da kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazı olsun olmasm); televizyon kameraları; sabit görüntü kameraları ve diğer görüntü kaydedici kameralar; dijital fotoğraf makinalan - kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen, ve
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen 
imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25'ini geçmeyen imalat.
8526 Radar cihazları, bava ve deniz trafiğine yardımcı telsiz cihazları ve uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz kontrol cilıazlan - Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen, ve
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen 
imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25'ini geçmeyen imalat.
8527 Telsiz telefon, telsiz telgraf veya radyo yayınları için alıcı cihazlar (aynı kabin içinde ses kayıt veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz veya saatle birlikte olsun olmasın) - Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen, ve
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen 
imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin üıünün fabrika çıkış fiyatının %25'ini geçmeyen imalat.

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
8528 Televizyon alıcıları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses yada görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın); video (görüntü) monitörleri ve projektörleri - Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen, ve
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen 
imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin üıünün fabrika çıkış fiyatının %25'ini geçmeyen imalat.
8529 Sadece veya esas itibariyle 8525 ila 8528 pozisyonlannda yer alan cihazlara mahsus aksam ve parçalar:

 

   
  - Sadece veya esas itibariyle video (görüntü) kayıt veya tekrar verme cihazlarına mahsus olanlar Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat  
  - Diğerleri - Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen, ve
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen 
imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin üıünün fabrika çıkış fiyatının %25'ini geçmeyen imalat.
8535 ve
8536
Elektrik devrelerinin anahtarlanması (açılıp kapatılması) veya elektrik devresinden korunmasına veya elektrik devresine veya devresinden bağlantı yapmaya mahsus elektrik teçhizatı - Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen ve
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8538 pozisyonunda sınıflandırılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 10'unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı,
imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu geçmeyen imalat.
8537 Elektriğin kontrol ve dağıtımına mahsus olup, 8535 veya 8536 pozisyonlarında yer alan iki veya daha fazla cihazla donatılmış tablolar, panolar,konsollar, masalar, kabinler ve diğer mesnetler (90. fasılda yer alan alet ve cihazlarla donanmış olanlar dahil) vc sayısal kontrol cihazları (8517 pozisyonunda yer alan cihazlar lıariç) - Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen ve
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8538 pozisyonunda sınıflandırılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 10'unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı,
imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu geçmeyen imalat.
y 8541 Diyotlar,transistorler ve benzeri yarı iletken tertibat; henüz chip halinde kesilmemiş disk (wafer) hariç - Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25'ini geçmeyen imalat.
8542 Elektronik entegre devreler ve mikrodevreler:    

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
  - Monolitik entegre devreler - Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen ve
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8541 ve 8542 pozisyonlarında yeralan tüm girdilerin kıymetinin üıünün fabrika çıkış fiyatının % 10' unu geçmeyen,
imalat
veya
Difüzyon işlemi (bu kapsamda, entegre devrelerin uygun bir dopantın selektif girişi vasıtasıyla yan iletken bir temel üzerine oturtularak oluşturulması), Madde 3 ve 4'te belirtilen ülkelerden başka bir ülkede montajı yapılmış ve/veya test edilmiş olsun olmasın
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25'ini geçmeyen imalat
  - Diğerleri - Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen ve
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8541 ve 8542 pozisyonlarında yeralan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 10' unu geçmeyen,
imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25'ini geçmeyen imalat
8544 İzole edilmiş (emaye kaplanmış veya anodize edilmiş olanlar dahil) teller, kablolar (koaksiyel kablolar dahil) ve diğer izole edilmiş elektrik iletkenler (bağlantı parçaları ile teçhiz edilmiş olsun olmasın); tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar (bağlantı parçaları ile veya elektrik iletkenleri ile teçhiz edilmiş olsun olmasın) Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat  
8545 Elektrik işlerinde kullanılan kömür elektrodlar, kömür fırçalar, lamba kömürleri, pil kömürleri ve grafit veya diğer kömürden diğer eşya (metalli veya metalsiz) Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat  
8546 Her tür maddeden elektrik izolatörleri Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat  
8547 Elektrikli makina, cihaz,alet veya elektrik tesisatları için tamamıyla izole edici maddelerden mamul (montaj amacıyla döküm sırasında gövde içine gömülmüş küçük metal parçaları içerenler dahil) izole edici bağlantı parçaları (ömeğin;vidalı duylar) (8546 pozisyonundaki izalatörler hariç); adi metallerden elektrik için iç yüzeyleri izole edilmiş borular ve bunların bağlantı parçaları Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat  

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
8548 Primer elektrik pilleri, primer bataryaları ve elektrik akümülatörlerinin döküntü ve hurdaları ;kullanılmış elektrik pilleri, bataryaları ve elektrik akümülatörleri; bu faslın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan makina, cihaz veya aletlerin elektrikli aksam ve parçalan Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat  
y Fasıl 86 Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler ve bunlann aksam ve parçaları; her türlü mekanik (elektro mekanik olanlar dahil) trafik sinyalizasyon cihazları aşağıda belirtilenler hariç, Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat  
8608 Demiryolu veya tramvay hatlannda kullanılan sabit malzeme; demiryollan, tramvaylar, karayolları, dahili su yollan, park yerleri, liman tesisleri veya hava limanları için mekanik (elektromekanik dahil) işaret, emniyet veya trafik kontrol ve kumanda cihazları; bunlann aksam ve parçaları - Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu geçmeyen imalat
y Fasıl 87 Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler hariç, taşıtlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarları

aşağıda belirtilenler hariç,

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat  
8709 Fabrika, antrepo, liman veya havalimanlannda kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabalan; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtlann aksam ve parçaları - Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu geçmeyen imalat
8710 Tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları (motorlu) (silahla donatılmış olsun olmasın) ve bunlann aksam ve parçalan - Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu geçmeyen imalat
8711 Motosikletler (mopedier dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler

-silindir hacmi aşağıda belirtilen kapasitede içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar:

   
  -50 cm3.ü geçmeyenler - Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen, ve
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, 
imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %20'sini geçmeyen imalat

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
  - - 50 cm3.ü geçenler - Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen, ve
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, 
imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25'ini geçmeyen imalat
  - Diğerleri  - Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen, ve
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, 
imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin üıünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu geçmeyen imalat
y 8712 Bilyalı rulmansız bisikletler  8714 pozisyonu dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin üıünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu geçmeyen imalat
8715  Çocuk arabaları, pusetler ve çocuk taşımaya mahsus benzeri arabalar ve bunların aksam ve parçaları  - Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin üıünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu geçmeyen imalat
8716  Her türlü taşıtlar için römorklar ve yarı römorklar; hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar; bunların aksam ve parçaları Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve

kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,

imalat 

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin üıünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu geçmeyen imalat
y Fasıl 88  Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçaları

aşağıda belirtilenler hariç;

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin üıünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen imalat
y 8804 Rotoşütler 8804 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerinden imalat Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin üıünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen imalat
8805  Hava taşıtlarını fırlatma cihaz ve tertibatı ve hava taşıtlarının iniş cihaz ve tertibatı ve benzeri cihaz ve tertibat; yerde uçuş eğitimi yapmaya mahsus cihazlar; bunlann aksam ve parçaları  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin üıünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu geçmeyen imalat
Fasıl 89 Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 8906 pozisyonunda yer alan gemi tekneleri kullanılmayabilir. Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen imalat

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
y Fasıl 90 Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar; bunların aksam, parça ve aksesuarı

aşağıda belirtilenler hariç;

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu geçmeyen imalat
9001 Optik lifler ve optik lif demetleri; optik lif kabloları (8544 pozisyonundakiler hariç); yaprak veya levha halinde polarizan maddeler; her tür maddeden mercekler (kontakt lensler dahil) prizmalar, aynalar ve diğer optik elemanlar (monte edilmemiş) (optik tarzda işlenmemiş camdan bu tür elemanlar hariç) Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat  
9002 Alet ve cihazlar için her tür maddeden monte edilmiş mercekler, prizmalar, aynalar ve diğer optik elemanlar (optik tarzda işlenmemiş camdan bu tür elemanlar hariç) Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat  
9004 Gözlükler ve benzerleri (görme kusurunun giderilmesine mahsus gözlükler, koruyucu gözlükler ve diğer gözlükler) Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat  
y 9005 Çift gözlü dürbünler, tek gözlü dürbünler, diğer optik teleskoplar ve bunlann mesnetleri (astronomik yansıtıcı teleskoplar ve bunlann mesnetleri hariç) Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen, ve

kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu geçmeyen imalat
y 9006 Fotoğraf makinaları (sinematografik olanlar hariç); kameralar; fotoğrafçılıkta flaş ışığı meydana getirmeye mahsus cihazlar ve flaş lambaları (elektrikle çalışan flaş lambaları hariç) Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen, ve

kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu geçmeyen imalat
9007 Sinema kameraları ve projektörleri (ses kaydına veya kaydedilen sesin tekrar verilmesine mahsus cihazları bulunsun bulunmasın) Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen, ve

kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu geçmeyen imalat

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
9011 Kombine haldeki optik mikroskoplar (fotomikrografi, sinefbtomikrografi veya mikroprojeksiyon mikroskopları dahil) -Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer atan girdilerden,

-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen, ve

-kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu geçmeyen imalat
y 9014 Diğer seyrüsefer alet ve cihazları Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat  
9015 Arazi ölçme (fotogrametrik ölçüm aletleri dahil), lıidrografik, oşinografik, hidrolojik, meteorolojik veya jeofizik alet ve cihazları (pusulalar hariç); telemetreler Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat  
9016 Hassas teraziler (hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi olanlar) (ağırlıkları ile birlikte olsun olmasın) Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat  
9017 Resim yapmaya, çizim yapmaya veya hesap yapmaya mahsus aletler (çizim makinaları, pantograflar, iletkiler, pergel takımları, sürgülü cetveller, hesap daireleri gibi); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan elde kullanılan uzunluk ölçü aletleri (ölçü çubukları ve şerit metreler, mikrometreler, kalibreler gibi) Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat  
9018 Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar (sintigrafı cihazları, diğer elektromedikal cihazlar ve göz testine mahsus cihazlar dahil):    
  - Dişçi koltukları (tükürük hokkaları, ağız çalkalama tertibatı ve diğer tertibatla donatılmış olanlar) 9018 Pozisyonundaki diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen imalat
  - Diğerleri - Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25'ini geçmeyen imalat
9019 Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; psikotekni cihazları; ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları - Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25'ini geçmeyen imalat

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
9020 Diğer teneffüs cihazları ve gaz maskeleri (mekanik parçaları ve değiştirilebilen filtreleri olmayan koruyucu maskeler hariç) -Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve

-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,

imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin üıünün fabrika çıkış fiyatının %25'ini geçmeyen imalat
9024 Maddelerin (metal, ağaç, dokumaya elverişli madde, kağıt, plastik maddeler gibi) sertliğini, dayanıklılığım, mukavemetini, elastikiyetini veya diğer mekanik özelliklerini denemeye ve kontrol etmeye mahsus makina ve cihazlar Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat  
9025 Hidrometreler ve yüzer türdeki benzeri aletler, termometreler, pirometreler, barometreler, higrometreler ve psikometreler (kaydedici tertibatı olsun olmasm) ve bunların birbirleriyle kombine halde olanları Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat  
9026 Sıvı ve gazların akış, seviye, basınç veya değişebilir diğer özelliklerini ölçmeye veya muayenesine mahsus alet ve cihazlar (debimetreler, seviye göstergeleri, manometreler, kalorimetreler gibi) (9014, 9015, 9028 veya 9032 pozisyonlarındaki alet ve cihazlar hariç) Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat  
9027 Fiziksel ve kimyasal analiz için alet ve cihazlar (polarimetreler, refraktometreler, spektrometreler, gaz veya duman tahlil cihazları); akışkanlığı, gözenekliliği, genleşmeyi, yüzey gerilimini veya benzerlerini ölçmeye veya muayeneye mahsus alet ve cihazlar; ısı, ışık ve ses ölçmeye veya muayeneye mahsus alet ve cihazlar (pozmetreler dahil); mikrotomlar Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat  
9028 Gaz, sıvı ve elektrik sayaçları (bunlann kalibre cihazları dahil)

 

   
  - Aksam ve parçalar Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat  
  - Diğerleri - Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen, ve
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu geçmeyen imalat
9029 Devir adedi sayaçları, üretim sayaçları, taksimetreler, milometreler, pedometreler ve benzerleri; hız göstergeleri ve takometreler (9014 ve 9015 pozisyonundakiler hariç); stroboskoplar Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin üıünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat  

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
9030 Elektriki miktarları ölçmeye veya muayeneye mahsus osiloskop, spektrum analizörleri ve diğer alet ve cihazları (9028 pozisyonundaki elektrik sayaçları hariç); alfa, beta, gama, X- ışını, kozmik veya diğer iyonlaşma ışınlarını ölçmeye veya bulmaya mahsus alet ve cihazlar Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat  
9031 Bu Fasılın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ölçme veya muayene alet, cihaz ve makinalan; profil projektörleri Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat  
9032 Otomatik ayar ve kontrol alet ve cihazları Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat  
9033 90. Fasılda yer alan makina, alet ve cihazlara ait aksam, parça ve aksesuar (bu Fasıhn başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat  
y Fasıl 91 Saatler ve bunların aksam ve parçaları aşağıda belirtilenler hariç; Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat  
9105 Diğer saatler -Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen, ve
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu geçmeyen imalat
9109 Saat makinaları (tamamlanmış ve birleştirilmiş) -Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen, ve
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu geçmeyen imalat
9110 Tamamlanmış saat veya saat makinaları (birleştirilmemiş veya kısmen birleştirilmiş) (şablonlar); tamamlanmamış saat makinaları (birleştirilmiş); saat makinalarının taslakları - Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen ve
- yukarıdaki sınırlar içinde, 9114 pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 10' unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı,
imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu geçmeyen imalat
9111 Saatlerin zarfları ve bunlann aksam ve parçaları - Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu geçmeyen imalat

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
9112 Masa ve duvar saatlerinin zarfları ve bu Fasıldaki eşyaya ait benzeri zarflar ve bunların aksam ve parçaları - Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin üıünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu geçmeyen imalat
9113 Saat kayışları ve bunların aksam ve parçaları:

 

 
  - Adi metalden olanlar (kaplanmış olsun olmasın) veya kıymetli metallerle kaplanmış olanlar Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat  
  - Diğerleri Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen imalat  
Fasıl 92 Müzik aletleri; bunlann aksam, parça ve aksesuarı Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat  
Fasıl 93 Silahlar ve mühimmat; bunlann aksam, parça ve aksesuarı Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen imalat  
y Fasıl 94 Mobiyalar; yatak takımları ve benzeri doldurulmuş eşya; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydınlatma cihazları; reklam lambalan, ışıklı tabelalalar, ışıklı isim plakaları ve benzerleri; prefabrik yapılar

aşağıda belirtilenler hariç;

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin üıünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen imalat
y 9401 ve y 9403 Adi metalden mobilya (Metrekare ağırlığı 300 gram veya daha az olan dolgusuz pamuklu kumaş kaplanmış) Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

veya

9401 veya 9403 pozisyonlarındaki girdilerle kullanılmaya hazır formlardaki pamuklu mensucattan,
-Mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25'ini aşmaması, ve
- kullanılan diğer girdilerin menşeli olması ve 9401 veya 9403 pozisyonları dışındaki bir pozisyonda yer alması koşullarıyla,
imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin üıünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen imalat
9405 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydınlatma cihazları (projektörler ve sahne projektörleri dahil) ve bunların aksam ve parçaları; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan sabit bir ışık kaynağına sahip reklam lambaları, ışıklı isim tabelaları ve benzeri eşya ve bu eşyanın aksam ve parçaları Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen imalat  

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
9406 Prefabrik yapılar Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen imalat  
y Fasıl 95 Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı

aşağıda belirtilenler hariç;

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
9503 Diğer oyuncaklar; eğlence amacıyla küçültülmüş modeller ve benzeri modeller (hareketli olsun olmasın); her tür bilmeceler (puzzle)

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen,
imalat

 
y 9506 Golf sopaları ve bunlann aksamı Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, golf sopası başları yapımına mahsus kabaca sekil verilmiş bloklar kullanılabilir.  
y Fasıl 96 Çeşitli mamul eşya

aşağıda belirtilenler hariç;

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
y 9601 ve y 9602 Yontulmaya elverişli hayvansal, bitkisel ve mineral maddelerden eşya Ürünle aynı pozisyonda yer alan yontulmaya elverişli 'işlenmiş' girdilerden imalat  
9603 Süpürgeler ve fırçalar (çalı süpürgesi ve benzerleri, zerdeva ve sincap kılından yapılan fırçalar hariç), elle kullanılmaya mahsus mekanik süpürgeler (motorlular hariç), boya yastık ve ruloları, silecekler ve paspaslar Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen imalat  
9605 İnsanların tuvalet malzemesi olarak veya dikiş dikmekte veya elbise ve ayakkabılarını temizlemekte kullandıkları seyahat takımları Takımı oluşturan eşyalardan herbiri takım içerisinde olmaması halinde kendisine uygulanacak kuralı karşılamalıdır.
Ancak, menşeli olmayan girdiler, toplam kıymetleri takımın fabrika çıkış fiyatının %15' ini geçmemek koşuluyla kullanılabilir.
 
9606 Düğmeler, çıtçıtlar, düğme formları ve bunların diğer aksamı; düğme taslakları

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen,
imalat

 

 
9608 Bilyalı kalemler, keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemleri, mürekkepli kalemler, stilolar ve diğer dolma kalemler; duplikatör; dolma kurşun kalemler; dolma kalem ve kurşun kalem sapları ve benzeri saplar; bunların aksamı (kapak ve klipsler dahil) (9609 pozisyonundaki eşya hariç) Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, ürünle aynı pozisyonda yer alan kalem uçları ve damakları da kullanılabilir.  

 

(1) (2) (3)                                                     veya                                        (4)
9612 Yazı makinaları için şeritler ve benzeri şeritler (mürekkepli veya iz bırakacak şekilde başka surette hazırlanmış) (makaralı veya kartuşlu olsun olmasın); ıstampalar (mürekkep emdirilmiş olsun olması, kutulu veya kutusuz) - Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen,
imalat
 
y 9613 Piezo-ateşleyici çakmaklar Kullanılan 9613 pozisyonunda yer alan tüm girdilerin kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu geçmeyen imalat  
y 9614 Pipolar ve pipo lüleleri Kabaca şekil verilmiş bloklardan imalat  
Fasıl 97 Sanat eserleri, koleksiyon eşyası ve antikalar Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  

 

Dipnotlar Listesi

(1) "Özel işlemler" ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notları 7.1 ve 7.3

(2) "Özel işlemler" ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notu 7.2

(3) Fasıl 32'deki Not 3'e göre bu müstahzarlar, Fasıl 32 içinde başka bir pozisyon altmda yer almamaları koşuluyla, herhangi bir maddenin boyanmasında kullanılan veya boyama müstahzarlarının imalatmda bileşen olarak kullanılan türdendirler.

(4) Pozisyon metninde noktalı virgül ile ayrılan kısımlar bir "grup" olarak kabul edilir.

(5) Hem bir taraftan 3901 ila 3906 pozisyonlun ile, hem de diğer taraftan 3907 ila 3911 pozisyonlarında sınıflandırılan girdilerden oluşan ürünlerde, söz konusu kısıtlama sadece üründe ağırlıkça hakim maddeler grubu için uygulanır.

(6) Belirtilen yapraklar yüksek derecede transparan olarak görülecektir: Gardner-Hazemeter (öm.Hazefaklör) ile ASTM-D 1003-16' ya göre ölçülen optik geçirgenliği %2 den az olan yapraklar.

(7) Dokumaya elverişli girdi karışımlarnıdan mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

(8) Bu girdilerin kullanımı kağıt yapma makinalarmda kullanılmaya mahsus türde dokunmuş mensucatın imali ile sınırlandırılmıştır.

(9) Bakınız Giriş Notu 6.

(10) Örülmüş parçalar halindeki mensucatın (kesilerek veya örülerek şekil verilmiş) dikilmesi veya birleştirilmesi ile elde edilen elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşya için bkz. Giriş Notu 6.

(11) SEMII - Birleşik Yarıiletken Cihazlar ve Maddeler Enstitüsü.

(12) Söz konusu kural 31.12.2005 tarihine kadar geçerli olacaktır.


EK-3

Lütfen Dikkat!... Bu Ek, Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespiti Hakkındaki 15/6/2015 Tarihli ve 2015/7748 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, 1/9/2019 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1549) (18.09.2019 t. 30892 s. R.G.) ile yürürlüken kaldırılmıştır. (Mevzuat.Net)

EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ VE EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ İÇİN MÜRACAAT ÖRNEKLERİ

Basını Talimatı

1. EUR. 1 Dolaşım Belgesi ekte bir örneği yer alan forma uygun olarak düzenlenir. Söz konusu fonu Türkçe, İngilizce veya Fransızca dillerinden birinde basılır. Belgeler, Türkçe, İngilizce veya Fransızca dillerinden birinde ve ihracatçı ülke ulusal mevzuatıyla uyumlu olarak düzenlenmelidir. Belgelerin el yazısı ile doldurulmaları halinde mürekkepli kalem ve matbaa harfleri kullanılmalıdır.

2. Her bir fonu 210x297 mm. ebadında olmalıdır; uzunlukta eksi 5 mm. veya artı 8 mm.lik bir toleransa izin verilebilir. Kullanılan kağıt beyaz ve yazım boyutunda olmalı, mekanik kağıt haıuuru içermemeli ve ağırlığı 25gr/m2'den az olmamalıdır. Söz konusu fonu, mekanik ve kimyasal araçlarla yapılabilecek tahrifatı gözle görünür hale getiren yeşil meneviş desenli baskılı zemine sahip olmalıdır.

3. İhracat ülke yetkili mercileri, formları bizzat basmak veya onaylanmış basımevlerine bastırtıuak hakkım saklı tutabilirler. İkinci durumda her bir form, onay işaretini havi olmalıdır. Her bir fonu basımevinin isim ve adresini veya basımevini tanıtıcı bir işareti taşımalıdır. Fonu ayrıca kendisini tamtıcı mahiyette baskılı veya baskısız bir seri numarası taşımalıdır.

DOLAŞIM BELGESİ

1. İhracatçı (Adı, Açık adresi, Ülke)

EUR.1     No A            000.000

 

Bu formu doldurmadan önce arkadaki notları okuyunuz
2. .....................................................
ve
...........................................................
arasındaki tercihli ticarette kullanılan belgedir.

(ilgili ülkeler, ülke grupları veya alanlarını yazınız.)

3. Malın Gönderildiği Şahıs (Adı, Açık Adresi, Ülke) (Tercihe Bağlı)

4. Ürünlerin menşei sayılan ülke, ülkeler grubu veya alanlar

 

5. Varış ülkesi veya ülkeler grubu

6.Taşımaya ilişkin bilgiler (Tercihe Bağlı)

7. Gözlemler

 

 

8. Sıra No; Kolilerin marka ve işaretleri, Sayı ve türleri1; Eşyanın tanımı.

9.Brüt ağırlık (kg) veya diğer ölçüler (Litre metreküp, v.s)

 

10. Faturalar (Tercihe Bağlı)

11. GÜMRÜK VİZESİ

Onaylanan Beyan

İhraç Belgesi2

Form ........No...............

Gümrük idaresi................

Düzenleyen Ülke veya Alan.....

Yer ve Tarih ........................
..............................
        (İmza)                    Mühür

 

12. İHRACATÇI BEYANI
Aşağıda imzası bulunan ben, yukarıda belirtilen eşyanın bu belgenin düzenlenmesi için gerekli olan koşullara uygun olduğunu beyan ederim

Yer ve tarih........

....................

(İmza)

 

______________________________________
1 Eşya ambalajlı değilse, yerine göre eşyaların sayısını veya "dökme" olduğunu belirtiniz. 
2 Yalnız ihracatçı ülke kurallarının gerekli gördüğü yerleri doldurunuz.

 

13. DOĞRULUĞUN KONTROLÜ İSTEMİ:

14. KONTROLÜN SONUCU

Yapılan kontrol bu sertifikanın (*)

[ ] Belirtilen gümrük idaresince düzenlendiğini ve içerdiği bilgilerin doğru olduğunu göstermektedir.

[ ] Doğruluk ve kurallara uygunluk koşullarına cevap vermediğini göstermektedir. (Ekteki açıklamalara bakınız.)

 

Bu belgenin doğruluk ve kurallara uygunluğunun kontrolü talep edilir.

.......................................
                             (Yer ve tarih)

                                           Mühür

...........................................
                 (İmza)

 

.................................................
                                             (Yer ve tarih)

                                             Mühür

.............................................................
                                                     (İmza)

__________________________
(*) Uygun olan kutuya (X) işareti koyunuz.

 

NOTLAR

1. Belgeler, silinmeler veya birbiri üzerine yazılmış kelimeler ihtiva edemez. Değişiklikler doğru olmayan kayıtların üzerinin çizilmek ve gerekli düzeltmeler eklenmek suretiyle yapılır. Böyle bir değişiklik, belgeyi düzenleyen kişi tarafından paraf edilmeli ve düzenlendiği ülke gümrük idaresi tarafından onaylanmalıdır.

2. Belgeye kaydedilen maddeler arasında boşluk bırakılmamalı ve her bir madde önüne bir sıra numarası konulmalıdır. Son maddenin hemen altına yatay bir çizgi çekilmelidir. Kullanılmayan yerler, sonradan bir eklemeyi imkansız kılmak üzere iptal edilmelidir.

3. Eşyalar, ticari faaliyetlere uygun olarak ve teşhis edilmelerini sağlayacak yeterli ayrıntılarla tanımlanmalıdır.

 DOLAŞIM BELGESİ İÇİN BAŞVURU

1. İhracatçı (Adı, Açık adresi, Ülke)

EUR.1    No A          000.000

 

Bu formu doldurmadan önce arkadaki notları okuyunuz
2. .........................................
ve
..............................................
arasındaki tercihli ticarette kullanılan sertifikadır.


(ilgili ülkeler, ülke grupları veya alanlarını yazınız.)

 

3. Malın Gönderildiği Şahıs (Adı, Açık Adresi, Ülke) (Tercihe Bağlı)

4. Ürünlerin menşei sayılan ülke, Ülkeler grubu veya alanlar

 

5. Varış ülkesi veya ülkeler grubu

6.Taşımaya ilişkin bilgiler (Tercihe Bağlı)

7. Gözlemler

 

 

8. Sıra No; Kolilerin marka ve işaretleri, Sayı ve türleri1; Eşyanın tanımı.

9.Brüt ağırlık (kg) veya diğer ölçüler (Litre metreküp, v.s)

 

10. Faturalar (Tercihe Bağlı)

 

 

 

 

 


1 Eşya ambalajlı değilse, yerine göre eşyaların sayısını veya "dökme" olduğunu belirtiniz.

 

İHRACATÇI BEYANI

Ben aşağıda imzası bulunan ve arka sayfada tanımlanan eşyaların ihracatçısı;

Eşyanın, ekli belgenin düzenlenmesini gerektiren koşullara uygun olduğunu BEYAN;

Eşyanın bu koşullara uygunluğunu sağlayan şartların aşağıda belirtildiği gibi geliştiğini İZAH;

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Aşağıdaki destekleyici belgeleri İBRAZ(1)

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Yetkili mercilerin isteği üzerine, ekli belgenin düzenlenmesi için gerekli gördükleri her türlü destekleyici belgeyi ibraz edeceğimi ve gerekirse, bu merciler tarafından hesaplarımın kontrolünü ve yukarıdaki eşyaların imalat işlemlerinin denetlenmesini kabul ettiğimi TAAHHÜT;

Bu eşya için ekli belgenin düzenlenmesi hususunda gereğini ARZ Ederim.

......................................................................................
                           (Yer ve tarih)

.....................................................................................
                                    (İmza)

________________________________
(1) Örneğin: imalatta kullanılan ürünlere veya aynen reeksport edilen eşyalara ilişkin ithal evrakı, dolaşım belgeleri, faturalar, imalatçı beyanları, vs.

 

 


EK-4

Lütfen Dikkat!... Bu Ek, Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespiti Hakkındaki 15/6/2015 Tarihli ve 2015/7748 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, 1/9/2019 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1549) (18.09.2019 t. 30892 s. R.G.) ile yürürlüken kaldırılmıştır. (Mevzuat.Net)

Fatura Beyanı Metni

Aşağıda metni verilen fatura beyanı, dipnotlara uyumlu bir şekilde yapılmalıdır. Ancak dipnotlar kopya edilmemelidir.

Türkçe Uyarlama

İşbu belge (Gümrük Onay No:...1) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı, aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin ................2tercihli menşeli maddeler olduğunu beyan eder.

İngilizce Uyarlama

The exporter of the products covered by this documeııt (customs authorization No ... 1) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of .................

preferential origin2.

Fransızca Uyarlama

L'exportateur des produits couverts par le present document (autorisation douaniere n° ...(1)) declare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont forigine preferentielle... (2)).

.......................................................................3
(Yer ve Tarih)

.......................................................................4
(İhracatçının imzası ve beyanı imzalayan kişinin adı ve soyadı okunaklı şekilde yazılmalıdır.)

__________________________________
1 "Fatura Beyanı", onaylanmış ihracatçı tarafından yapıldığında, onaylanmış ihracatçının izin numarası, bu boşluğa yazılacaktır. Fatura Beyanı, onaylanmış ihracatçı tarafmdan yapılmadığı takdirde, parantez içindeki kelimeler ihmal edilmeli veya bu bölüm boş bırakılmalıdır.

2 Ürünlerin menşei belirtilmelidir.

3 Belge üzerinde bilgi mevcutsa bu bilgiler ihmal edilebilir.

4 İhracatçının imzalamasının istenmediği hallerde, imzadan muafiyet, imzalayanın isminden de muafiyet anlamına gelir.