Bilişim ,Yazılım( software) ve benzeri ürünlerin ithalatı hakkında

Bilişim yazılım ve benzeri ürünleri internet ortamında türkiyeye getirilmesi ile alakalı herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur. bu tarz işlemler için firmalar açısından 2 nolu kdv beyannamesi ile vergi dairesine beyanda bulunulabilir.

Ancak fiziki ortam da Gümrük idaresine cd,usb, vb cihazlar üzerinden getirilecek olan yazılımlar için getirildiği mesnete ait vergi oranı üzerinden işlem yapılmaktadır.

-TG GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ.

Gümrükler Genel Müdürlüğü nün İthalat Rejimi ile ilgili 24.09.2007 tarihli 27379 sayılı tasarruflu yazısı

T.C

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı:B.02.1.GÜM.0.06.00.17.521/8077

Konu:

027379 / 24.09.2007

GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

İSTANBUL


İLGİ: 08.03.2007 tarihli ve 9156 sayılı yazınız.

İlgi'de kayıtlı yazılım ithalatına ilişkin yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere Gümrük Kanunun 1 inci maddesinde "Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kurallarını belirlemektir."denilmektedir.

Diğer tarafından, adı geçen kanunun 74 üncü maddesinde; "Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın serbest dolaşıma girişi; ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili ile mümkündür." İfadesine yer verilmektedir.

4458 sayılı Gümrük Kanunun diğer maddelerinde (3/6,36,37,39,61) benzer düzenlemelere yer verilmiştir.

Yurt dışından internet aracılığıyla ve sanal ortamda bedelli/bedelsiz temin edilen yazılım ya da yazılım geliştirme hizmet alımlarında belirtilen yasa maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine fiziken gelen herhangi bir eşya olmaması nedeniyle belirtilen dijital ürünler üzerinde gümrük işlemini gerekli kılacak herhangi bir durum bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, konu katma değer vergisi yönünden değerlendirilmesi bakımından bugünkü yazımız ile Maliye Bakanlığına da intikal ettirilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Müsteşar a.
Arif KÜMBÜL
Genel Müdür Yardımcısı

 

TG GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ.