Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3. Maddesinin Uygulanması hk ( Menşe belgelerinin 6 aya kadar ibrazı)

 

20.10.2020 tarihinde Resmi Gazete yapılan değşiklik ile Gümürk yönetmeliği Geçici 16. maddesine istinaden 20.10.2020 Tarihinden önce tescil edilen ve risk kriterlerine göre menşe şahadetnamesi ( certificate of origin) beyanı gerekirken beyan edilmeyen ithalat beyannnameleri için ödenmesi gereken İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ , EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK VE DİĞER MALİ YÜKÜMLÜLÜKER için ne şekilde işlem tesis edileceği aşağıda gümrükler genel müdürlüğü yazısı ile belirtilmiştir. 

 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.10.2020 tarihli 58397598 sayılı yazısı (Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3. Maddesinin Uygulanması hk.)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :117910-163.02.02

Konu :Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3.
Maddesinin Uygulanması

22.10.2020 / 58397598
DAĞITIM YERLERİNE

İLGİ :14.07.2020 tarihli ve 55808367 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, 20 Ekim 2020 tarih ve 31086 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16 ncı maddesine aşağıda yer alan fıkra eklenmiştir.

“(3) Bu fıkranın yayımı tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde menşe şahadetnamesi bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin bu fıkranın yayımı tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde gümrük idaresine ibrazı mümkündür.”

Mezkur Yönetmelik değişikliğinden önce tescil edilmiş olan beyannameler için Geçici 16/3 üncü maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere uygun menşe şahadetnamesi ile birlikte gümrük idaresine yazılı olarak başvuruda bulunulması halinde;

Serbest dolaşıma giriş esnasında beyanname ekinde eşyanın menşeine dair menşe şahadetnamesi bulunmamasına rağmen eşyanın tabi olduğu ticaret politikası önlemi (TPÖ) veya ek mali yükümlülüğün (EMY) ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği durumlarda;

1) Ek tahakkuk ve ceza kararı henüz düzenlenmemişse, TPÖ/EMY için ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmemesi,

2) Ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiş ve;

a) henüz tebliğ edilmemişse,

b) tebliğ edilmiş ancak itiraz süresi henüz dolmamışsa,

c) uzlaşma başvurusu yapılmışsa,

d) idari itiraz yoluna başvurulmuş ancak henüz bir cevap verilmemişse,

e) idari itiraz yoluna başvurulmuş, itiraz reddedilmiş ancak dava açma süresi henüz dolmamışsa,

f) idari itiraz yolu kullanılmış ve süresi içinde dava açılmış olmakla birlikte davası derdest ise, kesinleşmemiş söz konusu alacaklar için ek tahakkuk ve ceza kararının iptal edilmesi şeklinde işlem yapılacak olup yukarıda belirtilmiş olan durumlar haricinde kesinleşmiş olan kararlara ilişkin olarak Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/3 maddesi kapsamındaki yükümlü başvuruları kabul edilmeyecektir.

Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/3 maddesi kapsamında ibraz edilecek menşe şahadetnamelerinin kabulü ve kontrolü aşamasında azami ölçüde titiz davranılması gerekmektedir. Öte yandan, mezkur Yönetmelik değişikliğinden önce eşyanın menşeine ilişkin menşe şahadetnamesinin gümrük idaresine sunulmuş olması durumunda, söz konusu belgenin yeniden ibraz edilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/3 maddesi kapsamında Bölge Müdürlüğünüzce yapılan işlemlerin ekte gönderilen Excel tablosuna aylık olarak işlenerek takip eden ayın ilk haftasında Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

EK: 1 adet Excel tablosu

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 

TG GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

GÜMRÜK MÜŞAVİRİ