Gümrükler Genel Müdürlüğünün 30.09.2022 tarihli 78695900 sayılı yazısı (Ukraynanın Ortak Transit Sis

 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 30.09.2022 tarihli 78695900 sayılı yazısı (Ukraynanın Ortak Transit Sistemine Katılımı)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-96603261-120.99-00078695900
Konu : Ukrayna'nın Ortak Transit Sistemine Katılımı

30.09.2022 / 78695900
DAĞITIM YERLERİNE

Ülkemiz ile birlikte, Avrupa Birliği (AB), Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üye ülkeleri ve Birleşik Krallık, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ın taraf olduğu, 1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme'ye (Ortak Transit Sözleşmesi), Sözleşme'nin karar alma organı olan Ortak Komite'nin aldığı karar doğrultusunda, 1 Ekim 2022 tarihi itibarıyla Ukrayna da Akit Taraf olarak katılım sağlayacaktır.

Bu kapsamda, 1 Ekim 2022 tarihi itibarıyla söz konusu ülkeye/ülkeden Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme kapsamında taşıma yapılacak olması halinde AB-Ukrayna sınırında NCTS'de ayrıca bir sınır geçiş işlemi yapılması gerekecektir.

Buna göre, varış ülkesi Ukrayna olan ortak transit beyanlarında Ukrayna’ya ilk giriş idaresinin transit idaresi olarak beyanda yer alması gerekecektir.

Bununla birlikte, 1 Ekim 2022 tarihi itibarıyla Akit Taraflar nezdinde yürürlüğe girecek ve Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme'nin Eklerini değiştirecek olan 3/2022 sayılı Ortak Komite Kararı ile değişecek mezkur Sözleşmenin eki Bireysel ve Kapsamlı Teminata ilişkin olan Ek III İlave C1'de yer alan “Ortak Transit Rejimi Bireysel Teminat Mektubu” ve Ek III İlave C4'de yer alan "Ortak Transit Rejimi Kapsamlı Teminat Mektubu" örnekleri ekte gönderilmekte olup, varış ülkesi Ukrayna olan ortak transit beyanlarını kapsayacak yeni teminat mektuplarının yazımız ekinde bulunan mektup örneklerine göre düzenlenmesi gerekmektedir.

Ayrıca, söz konusu değişiklikler çerçevesinde uluslararası kapsamlı teminat kullanma izni sahibi rejim hak sahiplerinin Ukrayna'ya veya Ukrayna üzerinden ortak transit rejimi kapsamında yapacakları transit işlemlerinde herhangi bir aksamaya neden olunmaması amacıyla, mevcut kullandıkları uluslararası geçerli kapsamlı teminat mektupları için ilgili bankadan ekte yer alan teminat mektubu değişikliğini (zeyilname) onaylatıp Bakanlığımıza (Gümrükler Genel Müdürlüğü) sunmaları gerekmektedir.

Diğer taraftan, Ukrayna'ya veya Ukrayna üzerinden transit işlemi gerçekleştirmeyecek rejim hak sahiplerinin mevcut durumlarının devamı için herhangi bir işlem yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesi ile konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınmasını teminen üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür V.


EKLER:

1- Ortak Transit Rejimi Bireysel Teminat Mektubu Örneği
2- Ortak Transit Rejimi Kapsamlı Teminat Mektubu Örneği
3- Zeyilname örneği

DAĞITIM:
- Türkiye Bankalar Birliğine
- Kredi Kayıt Bürosuna
- Türkiye Katılım Bankaları Birliğine
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB)
- Uluslararası Nakliyeciler Derneğine (UND)
- Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD)
- Uluslararası Karayolu İle Yük Taşımacılığı ve Acente Sahipleri Derneğine (UKAT)
- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
- İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

 

 


 

ORTAK TRANSİT REJİMİ

BİREYSEL TEMİNAT MEKTUBU

 

I.                   Kefil taahhüdü

 

1.    ................................................................................................... adresinde(1) yerleşik aşağıdaki imzanın sahibi(2) ……………………………...........................................................……., Avrupa Birliği  (Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, Bulgaristan Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Danimarka Krallığı, Estonya Cumhuriyeti, Federal Almanya Cumhuriyeti, Finlandiya Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, Hollanda Krallığı, İrlanda, İspanya Krallığı, İsveç Krallığı, İtalya Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya Cumhuriyeti, Litvanya Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dukalığı, Macaristan Cumhuriyeti, Malta Cumhuriyeti, Polonya Cumhuriyeti, Portekiz Cumhuriyeti, Romanya, Slovenya Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Hırvatistan Cumhuriyeti ve Yunanistan Cumhuriyeti’nden oluşan) ile İzlanda Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Norveç Krallığı, Sırbistan Cumhuriyeti, İsviçre Konfederasyonu, Türkiye Cumhuriyeti, Ukrayna, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı (3) lehine, bu teminatı veren(4) …………………………………………………………….’nin yukarıda belirtilen ülkelere karşı ortak  transit  rejimine  tabi  tutulan  aşağıda  tanımlanan  eşyaya  ilişkin  vergi  borcu  veya               diğer yükümlülükler(5) için sorumlu olacağı veya olabileceği, azami ………………….…............................. (yazıyla ......................................................................) TL’ye kadar olan tutarı, ……………………….………………....……………... teminat gümrük idaresinde müştereken ve müteselsilen garanti eder.

 

Eşyanın tanımı: ………...............…………………….....…..…..............................................…........

 

2.  Aşağıdaki imzanın sahibi, Paragraf 1’de belirtilen ülkelerin yetkili makamlarının ilk yazılı başvurusu üzerine ve ödemeyi başvuru tarihinden itibaren 30 günlük sürenin ötesine erteleyebilmeksizin, talep edilen toplam tutarı, söz konusu sürenin dolmasından önce, kendisi veya ilgili bir başka kişi transit rejiminin ibra edildiğini gümrük makamlarını ikna edecek şekilde kanıtlamadıkça, ödemeyi taahhüt eder.

Yetkili makamlar, aşağıdaki imzanın sahibinin talebi üzerine ve geçerli kabul edilecek herhangi bir nedenle, ödeme başvurusu tarihinden itibaren verilen aşağıdaki imzanın sahibinin talep edilen tutarı ödemek zorunda olduğu 30 günlük süreyi uzatabilir. Bu ilave sürenin verilmesi nedeniyle ortaya çıkacak masraflar ve özellikle de faizler, ilgili ülkenin para piyasasında veya mali piyasasında benzer koşullarda tahakkuk edecek tutara eşit olacak şekilde hesaplanmalıdır.

3. Bu taahhüt, teminat gümrük idaresince kabul tarihinden itibaren geçerli olur. Aşağıdaki imzanın sahibi, bu taahhüt kapsamında olan ve teminatın iptal veya feshinin geçerli olduğu tarihten önce başlatılan gümrük işleminden doğan her borcun ödenmesinden, ödeme talebi bu tarihten sonra yapılmış olsa dahi, yükümlü olmaya devam eder.

4.  Bu taahhüt çerçevesinde aşağıdaki imzanın sahibi Paragraf 1’de belirtilen diğer ülkelerin her birindeki tebligat adresini(6):

 

 

Ülke

Soyadı ve adı veya firma adı ve açık adresi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

olarak verir.

Aşağıdaki imzanın sahibi, bu taahhütle ilgili olarak tebligat adreslerinden birisine gönderilen veya yazılı olarak iletilen tüm yazışma ve tebligatlar ile formalite veya prosedürlerin kendisine usulünce ulaştırılmış olduğunu kabul eder.

     Aşağıdaki imzanın sahibi, her bir tebligat adresinin bulunduğu yerdeki mahkemelerin yargı yetkisini kabul eder.

     Aşağıdaki imzanın sahibi, tebligat adreslerini değiştirmemeyi veya adreslerden birisini veya daha fazlasını değiştirmek zorunda kalırsa önceden teminat gümrük idaresine bildirmeyi taahhüt eder.

İşbu teminat mektubu kesin ve süresizdir.

 

.................................... tarihinde ....................................’de düzenlenmiştir.

........................................……......................................................................

(İmza) (7)

   

II. Teminat gümrük idaresi kabulü (8)

 

     .......................................................……...........................................................teminat gümrük idaresi

........................... tarih ve .................................... sayılı ortak transit rejimi beyanı kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemini kapsamak üzere .................................... tarihinde kefil taahhüdünü kabul etmiştir.

...................................................................

(Mühür ve imza)

 

 

(1) Açık adres.

(2) Soyadı ve adı veya firma adı.

(3) Topraklarında teminatın kullanılmayacağı devletin/devletlerin adı/adlarını siliniz.

(4) Soyadı ve adı veya firma adı ve bu teminatı veren kişinin açık adresi.

(5) Eşyanın ithalatı veya ihracatı ile bağlantılı olarak ödenebilecek diğer yükümlülüklere bağlı olarak uygulanır.

(6) Ülkenin mevzuatında tebligat adresi ile ilgili bir hüküm bulunmuyorsa, kefil bu ülkede kendisine gönderilen yazışmaları alacak bir yetkili acenta tayin eder ve kefilin 4 üncü maddenin ikinci paragrafındaki kabulü ve dördüncü paragrafındaki taahhüdü bu doğrultuda olmalıdır. Kefilin tebligat adreslerinin veya yetkili acentalarının yerleşik bulunduğu yerdeki mahkemeler, bu teminatla ilgili anlaşmazlıklarda yetkilidir.

(7) İmzadan önce, belgeyi imzalayan kişinin kendi el yazısı ile (tutar harflerle olmak üzere) ‘……………………… tutarında teminat’ yazılır.

(8) Teminat gümrük idaresi tarafından doldurulur.

 


 

ORTAK TRANSİT REJİMİ

KAPSAMLI TEMİNAT MEKTUBU

 

 

I.                        Kefil taahhüdü

 

  1. ...................................................................................................... adresinde(1) yerleşik aşağıdaki imzanın sahibi(2) …………………………………………........................................................., Avrupa Birliği (Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, Bulgaristan Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Danimarka Krallığı, Estonya Cumhuriyeti, Federal Almanya Cumhuriyeti, Finlandiya Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, Hollanda Krallığı, İrlanda, İspanya Krallığı, İsveç Krallığı, İtalya Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya Cumhuriyeti, Litvanya Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dukalığı, Macaristan Cumhuriyeti, Malta Cumhuriyeti, Polonya Cumhuriyeti, Portekiz Cumhuriyeti, Romanya, Slovenya Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Hırvatistan Cumhuriyeti ve Yunanistan Cumhuriyeti’nden oluşan) ile İzlanda Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Norveç Krallığı, Sırbistan Cumhuriyeti, İsviçre Konfederasyonu,  Türkiye Cumhuriyeti, Ukrayna, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı (3) lehine, bu teminatı veren(4) ……………………………………………………………….’nin yukarıda belirtilen ülkelere karşı ortak  transit  rejimine  tabi  tutulan  eşyaya  ilişkin  doğan  veya  doğabilecek gümrük vergileri veya diğer yükümlülükler(5) şeklindeki borçları için sorumlu olacağı veya olabileceği, referans tutarın %100/50/30’u(6) olan azami …………………………….. (yazıyla………………………………….…….) TL’ye kadar olan tutarı, ……………..……………………….………………....……………..teminat gümrük idaresinde müştereken ve müteselsilen garanti eder.

 

 

  1. Aşağıdaki imzanın sahibi, Paragraf 1’de belirtilen ülkelerin yetkili makamlarının ilk yazılı başvurusu üzerine ve ödemeyi başvuru tarihinden itibaren 30 günlük sürenin ötesine erteleyebilmeksizin, yukarıda belirtilen azami tutar çerçevesinde talep edilen toplam tutarı, söz konusu sürenin dolmasından önce, kendisi veya ilgili bir başka kişi transit rejiminin ibra edildiğini gümrük makamlarını ikna edecek şekilde kanıtlamadıkça, ödemeyi taahhüt eder.

  Yetkili makamlar, aşağıdaki imzanın sahibinin talebi üzerine ve geçerli kabul edilecek herhangi bir nedenle, ödeme başvurusu tarihinden itibaren verilen aşağıdaki imzanın sahibinin talep edilen tutarı ödemek zorunda olduğu 30 günlük süreyi uzatabilir. Bu ilave sürenin verilmesi nedeniyle ortaya çıkacak masraflar ve özellikle de faizler, ilgili ülkenin para piyasasında veya mali piyasasında benzer koşullarda tahakkuk edecek tutara eşit olacak şekilde hesaplanmalıdır.

     Bu tutar, aşağıdaki imzanın sahibinden, önceki ödeme talebinin alınmasından önce veya izleyen 30 gün içinde başlatılmış bir ortak transit işlemi sırasında doğan bir borcun ödenmesi istenmediği takdirde, bu taahhüt kapsamında hâlihazırda ödenmiş tutarlar kadar indirilemez. 

 

  1. Bu taahhüt, teminat gümrük idaresince kabul tarihinden itibaren geçerli olur. Aşağıdaki imzanın sahibi, bu taahhüt kapsamında olan ve teminatın iptal veya feshinin geçerli olduğu tarihten önce başlatılan ortak transit işleminden doğan her borcun ödenmesinden, ödeme talebi bu tarihten sonra yapılmış olsa dahi, yükümlü olmaya devam eder.

 

 

4. Bu taahhüt çerçevesinde aşağıdaki imzanın sahibi Paragraf 1’de belirtilen diğer ülkelerin her birindeki tebligat  adresini: (7)

Ülke

Soyadı ve adı veya firma adı ve tam adresi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

olarak vermektedir.

Aşağıdaki imzanın sahibi, bu taahhütle ilgili olarak tebligat adreslerinden birisine gönderilen veya yazılı olarak iletilen tüm yazışma ve tebligatlar ile formalite veya prosedürlerin kendisine usulünce ulaştırılmış olduğunu kabul eder.

Aşağıdaki imzanın sahibi, her bir tebligat adresinin bulunduğu yerdeki mahkemelerin yargı yetkisini kabul eder.

Aşağıdaki imzanın sahibi, tebligat adreslerini değiştirmemeyi veya adreslerden birisini veya daha fazlasını değiştirmek zorunda kalırsa önceden teminat gümrük idaresine bildirmeyi taahhüt eder.

İşbu teminat mektubu kesin ve süresizdir.

         ………………………........ tarihinde ....................................’de düzenlenmiştir.

........................................……......................................................................

(İmza) (8)

 

II. Teminat gümrük idaresi kabulü (9)

 

     ............................................................................. teminat gümrük idaresi................................. tarihinde kefil taahhüdünü kabul etmiştir.

 

...................................................................

(Mühür ve imza)

 

(1) Açık adres.

(2) Soyadı ve adı veya firma adı.

(3) Teminatın kullanılmayacağı ülke/ülkelerin adı/adlarını siliniz

(4) Soyadı ve adı veya firma adı ve bu teminatı veren kişinin açık adresi.

(5) Eşyanın ithalatı veya ihracatı ile bağlantılı olarak ödenebilecek diğer yükümlülüklere bağlı olarak uygulanır.

(6) Uygun olmayanı siliniz.

(7) Ülkenin mevzuatında tebligat adresi ile ilgili bir hüküm bulunmuyorsa, kefil bu ülkede kendisine gönderilen yazışmaları alacak bir yetkili acenta tayin eder ve kefilin 4 üncü maddenin ikinci paragrafındaki kabulü ve dördüncü hususundaki taahhüdü bu doğrultuda olmalıdır. Kefilin tebligat adreslerinin veya yetkili acentalarının yerleşik bulunduğu yerdeki mahkemeler, bu teminatla ilgili anlaşmazlıklarda yetkilidir.

(8) İmzadan önce, belgeyi imzalayan kişinin kendi el yazısı ile (tutar harflerle olmak üzere) ‘……………………… tutarında teminat’ yazılır.

(9) Teminat gümrük idaresi tarafından doldurulur.

 

 


 

ZEYİLNAME

 

 

Ortak transit rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin vergi ve diğer yükler şeklindeki borç için ödemesi gerekli olabilecek, asli veya ilave yükümlülükler ile masraflar ve arızi masrafları, rejim hak sahibi ……………………………………………… adına düzenlenmiş olan, ,…/…/…tarihli ve…….sayılı teminat mektubunda yer alan ülkelerin yanı sıra Ukrayna lehine de mezkur teminat mektubumuzda belirtilen tutara kadar ödenmesini, …………………………………… sıfatıyla müştereken ve müteselsilen garanti ederiz.

 

Diğer taraftan söz konusu mektupta belirtilen tüm taahhütlerin Ukrayna için de geçerli olacağını taahhüt ederiz.

 

Bu taahhüdümüz çerçevesinde anılan ülke nezdindeki tebligat adresimizin;

 

Ülke

Soyadı ve adı veya firma adı ve tam adresi

Ukrayna

…………………………………………………

………………………………………………...

………………………………………………...

 

olduğunu kabul ederiz.

 

Bu zeyilname teminat gümrük idaresince kabul tarihinden itibaren geçerli olur.

 

       ………………………                                                             ……………………….

                    İmza                                                                                          İmza

 

 

 

 

 

Teminat gümrük idaresi tarafından kabul

Bu zeyilname Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü (teminat gümrük idaresi) tarafından ……………… tarihinde kabul edilmiştir.

 

 

…………………………

 

 

(Mühür ve imza)