Gümrük müşavirliği hizmeti veren gerçek ve tüzel kişiler, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla bey

Yönetmelik değişikliği: Gümrük müşvirliği şirketlerinin Gümrük müşavirliği hizmeti veren gerçek ve tüzel kişiler, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyanda bulunulmasına yönelik olarak kullandıkları bilgisayar sistemlerinde verilerin güvenliği için her
türlü tedbiri almak zorundadır. Bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyanda bulunulmasına yönelik üçüncü kişilerden hizmet alınması durumunda hizmet alınan kişiyle yazılı sözleşme yapılması ve bu
sözleşmede hizmet sağlayıcının verilerin güvenliği için her türlü tedbiri alacağı ve sunulan hizmet kapsamındaki bilgi ve sırları açıklayamayacağı hususlarının açıkça belirtilmesi gerekir.

 

 

Değerli Üyelerimiz, 20.04.2024 tarih ve 32523 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik yapılması hakkında 26 Nisan 2024 günü Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak yaptığımız toplantı neticesinde, 30.04.2024 tarihli 9635874 sayı ile kayıtlı yazımızla, T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne “Gümrük Yönetmeliği Değişikliği Hakkında Talebimiz” konulu yazı yazılmış ancak şu ana kadar bir cevap alınamamıştır. Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak Yönetmelik Değişikliğinin iptali için 08.05.2024 tarihinde Danıştayda yürütmeyi durdurma istemli olarak dava açılmıştır. Ancak yürütmeyi durdurma istemli dava açılmasına karşın dava sonucu bilinemediğinden dolayı, üyelerimizin mağduriyet yaşamaması adına Derneklerimizce tavsiye niteliğinde ortak sözleşme metni çalışması devam etmektedir. Sözleşme metni ve dava süreci hakkında süre dolmadan tekrar bilgilendirme yapılacaktır.

Saygılarımızla,

 

 

Yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ

 

 

 

Sayı : E-82858591-010.03-00096084230
Konu
: Yönetmelik Değişikliği Hk
DAĞITIM YERLERİNE
20.04.2024 tarih ve 32523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesi ile 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 563 üncü maddesine;

“(7) Gümrük müşavirliği hizmeti veren gerçek ve tüzel kişiler ile bunların ortak ve çalışanları,
hesabına beyanda bulundukları kişi veya kuruluşlara ait öğrendikleri bilgi ve ticari sırları mesleki
faaliyetlerine son verseler dahi açıklayamazlar. Ancak, adli veya idari her türlü inceleme veya
soruşturma durumunda bu hüküm uygulanmaz.
(8) Gümrük müşavirliği hizmeti veren gerçek ve tüzel kişiler, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla
beyanda bulunulmasına yönelik olarak kullandıkları bilgisayar sistemlerinde verilerin güvenliği için her
türlü tedbiri almak zorundadır. Bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyanda bulunulmasına yönelik
üçüncü kişilerden hizmet alınması durumunda hizmet alınan kişiyle yazılı sözleşme yapılması ve bu
sözleşmede hizmet sağlayıcının verilerin güvenliği için her türlü tedbiri alacağı ve sunulan hizmet
kapsamındaki bilgi ve sırları açıklayamayacağı hususlarının açıkça belirtilmesi gerekir.
(9) Sekizinci fıkrada yer alan sözleşme şartını yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişi müşavirlerin,
bu şart yerine getirilinceye kadar dolaylı temsil hizmeti vermesine izin verilmez.”
fıkraları eklenmiştir.
Bu itibarla söz konusu sözleşme şartının Yönetmelik maddesinin yürürlük tarihine kadar yerine
getirilmesini teminen;
Gümrük müşavir dernekleri tarafından ivedilikle üyelerine duyuruların yapılması,
Bölge Müdürlükleri tarafından da madde hükmünün uygulanmasının takibi için gerekli işlemlerin
yapılması konusunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür
Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri
Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul, Mersin Gümrük Müşavirleri Derneklerine