Avrupa Birliği (İspanya Krallığı hariç olmak üzere) menşeli/çıkışlı 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.

 

AB(Avrupa Birliği) (İspanya Krallığı hariç olmak üzere) menşeli/çıkışlı 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 ve 7315.19.00.00.00 gümrük tarife pozisyonları altında bulunan mafsal halkalı zincirler ve aksamı ithalatına yönelik önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmıştır soruşturmaya ait tebliğ aşağıdadır.

 

 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/19) (21.05.2024 t. 32552 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından:

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Ayzin Zincir San. ve Tic. Ltd. Şti. firması tarafından yapılan başvuruya istinaden Avrupa Birliği (İspanya Krallığı hariç olmak üzere) menşeli/çıkışlı 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 ve 7315.19.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında sınıflandırılan “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı” ithalatına yönelik önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) AB: Avrupa Birliği’ni,

b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

c) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

ç) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

d) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

e) Güney Kore: Kore Cumhuriyeti’ni,

f) Hindistan: Hindistan Cumhuriyeti’ni,

g) İspanya: İspanya Krallığı’nı,

ğ) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

h) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

ı) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,

i) Sri Lanka: Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti’ni,

j TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

k) Tayland: Tayland Krallığı’nı,

l) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Soruşturma konusu eşya

MADDE 4- (1) Soruşturma konusu eşya, 13/5/2022 tarihli ve 31834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/14) uyarınca dampinge karşı önleme tabi olan 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 ve 7315.19.00.00.00 GTİP kapsamı “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı”dır.

(2) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Başvuru ve mevcut durum

MADDE 5- (1) 23/5/2010 tarihli ve 27589 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/13) ile ÇHC menşeli eşya ithalatında 1.200 ABD doları/ton tutarında dampinge karşı önlem yürürlüğe konmuştur.

(2) 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/19) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturmasında, yürürlükte olan dampinge karşı önlemin aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

(3) Son nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda 13/5/2022 tarihli ve 31834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/14) ile ÇHC menşeli ithalata uygulanan dampinge karşı önlemin devamına karar verilmiştir.

(4) 12/12/2013 tarihli ve 28849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/31) ile ÇHC menşeli ithalata uygulanan dampinge karşı önlem Güney Kore, Malezya ve Çin Tayvanı menşeli/çıkışlı eşya ithalatına teşmil edilmiştir.

(5) 9/3/2019 tarihli ve 30709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/10) ile ÇHC menşeli ithalata uygulanan dampinge karşı önlem Hindistan, Sri Lanka, Tayland ve İspanya menşeli/çıkışlı eşya ithalatına teşmil edilmiştir.

(6) ÇHC menşeli bahse konu eşya ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin AB üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına yönelik olarak Ayzin Zincir San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasınca başvuru yapılmıştır.

(7) Mezkûr önlemin etkisiz kılındığına ilişkin bulgular Kanun, Karar ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular

MADDE 6- (1) Yapılan inceleme kapsamında Türkiye İstatistik Kurumunun özel ticaret sistemine göre açıklanan, 2021-2023 dönemine ilişkin ithalat verileri kullanılmıştır.

(2) Soruşturma konusu eşyanın toplam ithalatı 2021-2023 yıllarında sırasıyla 5.710; 6.029 ve 8.061 ton olarak gerçekleşmiştir.

(3) Soruşturma konusu eşyanın toplam ithalatı 2021-2023 yıllarında sırasıyla 39,1; 43,6 ve 55 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

(4) Ortalama ithalat birim fiyatların 2021-2023 yıllarında sırasıyla 6,9; 7,2 ve 6,8 ABD doları/kg düzeyinde olduğu görülmektedir.

(5) ÇHC’den yapılan miktar bazında ithalat 2021-2023 yıllarında sırasıyla 2.399; 2.651 ve 3.334 ton düzeyinde gerçekleşmiştir.

(6) ÇHC’den yapılan değer bazında ithalat 2021-2023 yıllarında sırasıyla 12,8; 14,5 ve 16,9 milyon ABD doları seviyesindedir.

(7) ÇHC’den yapılan soruşturma konusu eşya ithalatı birim fiyatları 2021-2023 yıllarında sırasıyla 5,3; 5,5 ve 5,1 ABD doları/kg düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde ÇHC menşeli ithal birim fiyatlarının ortalama ithal birim fiyatların altında olduğu görülmektedir.

(8) AB’den ithalat verilerinde İspanya’dan ithalat hariç tutulmuştur. Buna göre, AB’den yapılan miktar bazında ithalat 2021-2023 yıllarında sırasıyla 1.671; 1.789 ve 2.979 ton olarak gerçekleşmiştir.

(9) AB’den yapılan değer bazında ithalat 2021-2023 yıllarında sırasıyla 17,9; 20,5 ve 28,7 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

(10) AB’den yapılan ithalatın ortalama birim fiyatları 2021-2023 döneminde sırasıyla 10,7; 11,5 ve 9,6 ABD doları/kg düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde AB’den gerçekleşen ithalatın birim fiyatlarının ortalama ithal birim fiyatların üzerinde olduğu görülmektedir.

(11) AB’den yapılan ithalat miktar bazında 2021 yılında bir önceki yıla göre %25, 2022 yılında %7 ve 2023 yılında %67 oranında artış göstermiştir. Söz konusu ithalatta değer bazında 2021 yılında bir önceki yıla göre %19, 2022 yılında %15 ve 2023 yılında ise %40 oranında artış gerçekleşmiştir.

(12) AB’den soruşturma konusu eşya ithalatının toplam ithalattan miktar bazında aldığı pay 2021 yılında %29, 2022 yılında %30 ve 2023 yılında %37 düzeyindedir.

(13) ÇHC menşeli ithalata uygulanan damping önleminin Güney Kore, Malezya, Tayvan, Hindistan, Sri Lanka, Tayland ve İspanya’ya teşmil edilmesinden sonra anılan ülkelerden soruşturma konusu eşya ithalatının toplam ithalattan miktar bazında aldığı pay azalmıştır. Bahsi geçen önlemlerin yürürlüğe girmesiyle bu defa AB’den gerçekleşen ithalatın payı artış göstermiş, AB birinci tedarikçi durumuna geçmiştir.

(14) Uluslararası kaynaklara ilişkin değerlendirmelerde AB İstatistik Ofisi Eurostat’ın veri tabanı kullanılmıştır. Söz konusu veri tabanında ithalat ve ihracat değerleri avro olarak yer almakta olup veriler çıkış ülkesi dikkate alınarak derlenmektedir. Diğer taraftan, anılan veri tabanından 2021-2023 yıllarına ait AB kombine nomanklatür koduna göre veriler derlenmektedir.

(15) Eurostat verilerine göre, soruşturma konusu eşyada AB’nin ÇHC’den önemli miktarda ithalatının bulunduğu görülmüştür. Söz konusu eşyada 2021-2023 döneminde AB’nin ÇHC’den ithalatı miktar bazında sırasıyla 39 bin; 54 bin ton ve 35 bin ton olmuştur.

(16) Soruşturma konusu eşyada 2021-2023 yıllarında AB’nin ÇHC’den ithalatı değer bazında sırasıyla 122 milyon avro; 191 milyon avro ve 113 milyon avro seviyesinde gerçekleşmiştir.

(17) 2021-2023 yıllarında AB’nin ÇHC’den soruşturma konusu eşya ithalatı sırasıyla 3,1; 3,6 ve 3,2 avro/kg birim fiyatlar ile gerçekleşmiştir.

(18) AB’nin tüm ülkelere ihracatı 2021-2023 döneminde sırasıyla 8,5; 9 ve 8,3 avro/kg ortalama birim fiyat ile gerçekleşmiştir.

(19) Soruşturma konusu eşyada AB’nin Türkiye’ye ihracatı 2021 yılında 1.967 ton, 2022 yılında 1.984 ton olarak gerçekleşmişken 2023 yılında 2.633 tona yükselmiştir.

(20) Soruşturma konusu eşyada AB’nin Türkiye’ye ihracatı 2021 yılında 11,2 milyon avro, 2022 yılında 14 milyon avro iken 2023 yılında 17,4 milyon avroya yükselmiştir.

(21) AB’den Türkiye’ye söz konusu ihracatta birim fiyatlar sırasıyla 5,7; 7,1 ve 6,6 avro/kg olarak gerçekleşmiştir. AB’nin Türkiye’ye ihraç birim fiyatlarının, AB’nin ortalama ihraç birim fiyatlarının altında olduğu tespit edilmiştir. Diğer yandan, AB’nin Türkiye’ye ihraç birim fiyatlarının birçok ülkeye ihraç birim fiyatlarının altında olduğu görülmüştür.

(22) AB’nin soruşturma konusu eşyaya yönelik Türkiye’ye yapılan ihracatı miktar bazında 2023 yılında 2022 yılına göre %33 oranında artış göstermiştir. Diğer taraftan, belirli AB ülkeleri çıkışlı soruşturma konusu eşyaya yönelik Türkiye’ye yapılan ihracatın 2023 yılında bir önceki yıla göre ciddi oranda artış gösterdiği tespit edilmiştir.

(23) Soruşturma konusu eşyada belirli AB ülkeleri çıkışlı Türkiye’ye ihracatta birim fiyat seviyeleri ortalama birim fiyat seviyesinin altında gerçekleşmiştir.

(24) Soruşturma konusu eşyada Türkiye’ye yapılan ihracatın AB’nin genel ihracatından miktar bazında aldığı pay 2021-2023 yıllarında %3 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Karar ve işlemler

MADDE 7- (1) Yapılan incelemeler sonucunda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, AB (İspanya hariç olmak üzere) menşeli/çıkışlı 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 ve 7315.19.00.00.00 GTİP altında kayıtlı “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı” ithalatına ilişkin olarak Yönetmeliğin 38. maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülecektir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 8- (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu eşyanın bilinen ithalatçıları ile soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına ve AB’nin Ankara’daki temsilciliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur. Bildirimde soruşturmanın açılış Tebliği, inceleme raporunun gizli olmayan özeti ve soru formlarına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(2) Bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığın https://www.ticaret.gov.tr/ithalat uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “İzleme ve Önlemlerin Etkisiz Kılınması”, “Yürüyen Soruşturmalar” sekmelerini takip ederek erişebilir.

(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belge, görüş ve talep dikkate alınmaz.

Süreler

MADDE 9- (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür. 8 inci maddede belirtilen, bildirimin ve soru formlarının gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdır.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da (yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları ve benzeri) görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekir.

İş birliğine gelinmemesi

MADDE 10- (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınır.

Geçici önlem, teminat, vergilerin geriye dönük uygulanması

MADDE 11- (1) Kararın ilgili maddeleri uyarınca; soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir, kesin önlem soruşturmanın başlangıç tarihinden öncesine gitmemek ve geçici önlemlerin alındığı tarihten itibaren geriye 90 gün ile sınırlı olmak kaydıyla geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Kararın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma konusu ithalat soruşturma süresince teminata bağlanabilir.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 12- (1) Soruşturma ile ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili merciye iletilmesi gerekir:

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi

Adres: Söğütözü Mah. Nizami Gencevi Cad. No:63/1 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 99 47/204 84 63

www.ticaret.gov.tr

(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler”, soru formlarına cevapları ile soruşturma ile ilgili görüşlerini, kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine ve e-posta adresine gönderir.

KEP Adresi: ticaretbakanligi@hs01.kep.tr

E-posta Adresi: oeksorusturma@ticaret.gov.tr

(3) Soruşturmada “yurtdışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler”, soru formlarına cevapları ile soruşturma ile ilgili görüşlerini Bakanlığın yukarıda yer alan posta ve e-posta adreslerine gönderir.

Soruşturma başlangıç tarihi

MADDE 13- (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.