7213 ve 7227 gtipli filmaşin ithalatında 8693 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Film

 

 

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2024/6) (3.07.2024 t. 32591 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1’de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında 29/6/2024 tarihli ve 8693 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Filmaşin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında, ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esaslarının düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 29/6/2024 tarihli ve 8693 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Filmaşin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanı

MADDE 3- (1) Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde, Filmaşin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararın ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için önlemin birinci döneminde toplam 33.898 ton, ikinci ve üçüncü döneminde her bir dönem için 67.796 ton olarak belirlenmiştir.

(2) Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı, önlemin birinci döneminde 11.299 tonu, ikinci ve üçüncü döneminde her bir dönem için 22.599 tonu geçemez.

Başvuru usul ve esasları

MADDE 4- (1) Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-imza Uygulamalarına Giriş” bölümünde bulunan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 31/12/2023 tarihli ve 32416 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği (İthalat: 2024/21) çerçevesinde yapılır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda, birinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında Belge Türü olarak “TPS-0951-İthal Lisansı (Korunma)”, Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup Ek-3’te belirtilen belgelerin eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza atılması suretiyle başvuru tamamlanır. Bir başvuruda ancak bir ithal lisansı talep edilebilir.

(4) Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilir. Bu durumda Ek-2’de yer alan başvuru formu kullanılır.

(5) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde eksiklik veya tutarsızlık tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir ve söz konusu eksiklik veya tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmaz. Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurulara ilişkin belgelerin asılları Bakanlık tarafından başvuru sahibinden istenebilir.

Tarife kontenjanının dağıtılması

MADDE 5- (1) Tarife kontenjanı, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Kararın 4 üncü maddesi çerçevesinde, ilk gelen ilk alır yöntemiyle dağıtılır.

(2) Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 200 tonu geçemez. Bir ithal lisansı sadece bir ülke veya gümrük bölgesi için düzenlenir.

(3) Bir başvuru sahibi adına yeni ithal lisansı düzenlenebilmesi için söz konusu başvuru sahibi adına bu Tebliğ kapsamında en son tahsis edilen ithal lisansının belge tarihi üzerinden en az 30 gün geçmiş olması ve daha önce düzenlenen ithal lisansı kapsamındaki eşyanın tüm ithalat işlemlerinin tamamlanmış olması gerekir.

İthal lisansına ve ithal lisansının kullanımına ait bilgiler

MADDE 6- (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

(2) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan başvuru sahibi adına ithal lisansı Bakanlıkça elektronik olarak düzenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Ticaret Bakanlığınca elektronik ortamda (Tek Pencere Sistemi) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz.

(3) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

(4) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, ithal lisansının Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine Bakanlıkça bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından 5 (beş) iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Bakanlığa bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.

(5) Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir.

(6) İthal lisansı devredilemez.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 7- (1) 19/1/2024 tarihli ve 32434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/4) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Tebliğ 15/6/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

Ek-1

Sıra GTİP Ürün Tanımı
1 7213.10.00.00.00 Haddeleme işlemi sırasında üzerlerinde çentikler, yivler, oluklar veya diğer şekil bozuklukları bulunanlar
2 7213.91.10.00.00 Betonun takviyesinde kullanılan türden olanlar
3 7213.91.41.00.11 Civata ve somun imali için filmaşin
4 7213.91.41.00.12 Elektrot imali için filmaşin
5 7213.91.41.00.13 Tel ve çivi imali için filmaşin
6 7213.91.41.00.19 Diğerleri
7 7213.91.49.00.11 Civata ve somun imali için filmaşin
8 7213.91.49.00.12 Elektrot imali için filmaşin
9 7213.91.49.00.13 Tel ve çivi imali için filmaşin
10 7213.91.49.00.19 Diğerleri
11 7213.91.70.10.11 Civata ve somun imali için filmaşin
12 7213.91.70.10.12 Elektrot imali için filmaşin
13 7213.91.70.10.13 Tel ve çivi imali için filmaşin
14 7213.91.70.10.19 Diğerleri
15 7213.91.70.90.00 Diğerleri
16 7213.91.90.00.00 Ağırlık itibariyle %0,75'den fazla karbon içerenler
17 7213.99.10.00.11 Civata ve somun imali için filmaşin
18 7213.99.10.00.13 Tel ve çivi imali için filmaşin
19 7213.99.10.00.19 Diğerleri
20 7213.99.90.10.11 Civata ve somun imali için filmaşin
21 7213.99.90.10.13 Tel ve çivi imali için filmaşin
22 7213.99.90.10.19 Diğerleri
23 7213.99.90.90.00 Diğerleri
24 7227.10.00.00.00 Yüksek hız çeliğinden
25 7227.20.00.00.00 Siliko manganez çeliğinden
26 7227.90.10.00.00 Ağırlık itibariyle %0,0008 veya daha fazla bor ile bu fasılın 1 (f) notunda belirtilen minimum miktarlardan az oranda herhangi bir elementi içerenler
27 7227.90.50.00.00 Ağırlık itibariyle en az % 0,9 en fazla %1,15 karbon, en az % 0,5, en fazla % 2 krom ve eğer varsa, en fazla %0,5 molibden içerenler
28 7227.90.95.00.00 Diğerleri

 


Ek 2

İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMU

Tarih:.../.../.....

T.C. TİCARET BAKANLIĞINA
(İthalat Genel Müdürlüğü)
2180 Cad. No: 63 06520 Söğütözü /ANKARA

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/6) çerçevesinde ithalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak firmamız adına ithal lisansı düzenlenmesini talep etmekteyiz. İş bu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, doğru olmaması halinde hukuken sorumlu olduğumu, Bakanlık yetkililerince firmamızda yerinde doğrulanabileceğini, ithal lisansını devretmeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

İmza-Kaşe
Ad Soyad-Unvan
 

BAŞVURU SAYISI:
İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER
Firma Unvanı:
Vergi No/TC Kimlik No: E-posta:
Adresi: KEP Adresi
Telefon Numarası  
Son İki Yılda Tahakkuk Eden Vergi Miktarı  (Gelir/Kurumlar) .......................TL ............................TL
BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İthalatçıdan Farklı ise)
Ad Soyad / Unvanı:
Vergi Numarası: T.C. Kimlik No:
Adresi: E-Posta:
Telefon Numarası:
TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ ÜRETİCİYE İLİŞKİN BİLGİLER
Firma Unvanı:
Firma TR Kayıt No:
Adresi: Ülkesi:
Telefon Numarası:
E-Posta: İnternet sitesi:
YURTDIŞINDAKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER (Üreticiden Farklı ise)
Firma Unvanı:
Firma TR Kayıt No:
Adresi: Ülkesi:
Telefon Numarası:
E-posta: İnternet sitesi:
İTHAL EŞYAYA AİT BİLGİLER
GTİP (12’li):
Tanımı:
Eşyanın Kullanım Amacı:
Menşe Ülke: Sevk Ülkesi: Teslim Şekli ( FOB, CIF, Diğer):
Miktar (Kg): FOB Değeri: Birim Fiyat FOB/(Kg):
CIF Değeri: Birim Fiyat CIF/(Kg):

 


Ek 3

 

 

 

 

İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER

1- İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturanın sureti. [Proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatlara haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilir. Her fatura kaleminin ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistiki birim bazında miktarı ve ağırlığı (brüt ve net kilogram olarak) ayrı ayrı gösterilir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilir]